Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.4(72)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

A. Maknickas, R. Kačianauskas, R. Kutas.Vientiso bandinio generavimas diskrečiomis dalelėmis gniuždymo testui atlikti (straipsnis anglų kalba)
V. Leišis, A. Sudintas, A. Žiliukas.Kuro talpyklos stiprumo ir irimo prognozavimas (straipsnis anglų kalba)
V. Vasauskas, J. Padgurskas, R. Rukuiža, H. Cesiulis, J.-P. Celis, D. Milčius, I. Prosyčevas.Elektrolitinių nanokristalinių volframo-kobalto ir volframo-geležies dangų plyšių susidarymo būvis (straipsnis anglų kalba)
E. Kibirkštis, O. Mizyuk, S. Havenko.Pakuočių su įklijuotu pūku atsparumas gniuždymui (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

G. M. Deheri, N. D. Abhangi.Magnetoreologinė skysčio plėvelė tarp išgaubtų apvalių nelygių plokštelių (straipsnis anglų kalba)
Ž. Nakutis, P. Kaškonas.Pneumatinio cilindro būsenos darbo metu stebėsenos metodas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

P. Hantel, M. Bogdevičius, B. Spruogis, V. Turla, A. Jakštas.Parametriškai žadinamo indukcinių variklių varančiojo veleno virpesių analizė (straipsnis anglų kalba)
M. Vasylius, R. Didžiokas, P. Mažeika, V. Barzdaitis.Rotorinės sistemos virpesiai ir diagnostika (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

B. Fnides, M.A. Yallese, H. Aouici. Pjovimo slėgio, atstojamosios jėgos ir temperatūros nustatymas jėgos režimu tekinant kaitrai atsparų plieną AISI H11 (straipsnis anglų kalba)
A. Babilius, K. Babilius, R. Melkūnas, K. Buinevičius.Katalizatorių testavimo stendas, CuO/γ –Al2O3 dangų tyrimai (straipsnis anglų kalba)
V. Jankauskas, R. Kreivaitis, P. Kulu, M. Antonov, D. Milčius, V. Varnauskas. Apvirintų kietųjų Fe-C-Cr-B sluoksnių abrazyvinio erozinio dilimo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
R. Čiukas, D. Sadauskas.Mezgimo proceso stabilumo kontrolė apskritoje mašinoje su pasyviu siūlo tiekimu (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

VIENTISO BANDINIO GENERAVIMAS DISKREČIOMIS DALELĖMIS GNIUŽDYMO TESTUI ATLIKTI

A. Maknickas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: alm@sc.vgtu.lt

R. Kačianauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rkac@fm.vgtu.lt

R. Kutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rk@sc.vgtu.lt

Reziumė

Remiantis fizikinės darnos idėja, nagrinėjamas vientiso bandinio generavimas diskretinių elementų metodu. Bandinio formavimas apima triašio sutankinimo ir laisvo stabilizavimo, įvykus staigiai fragmentacijai, etapus. Sutankinimas apima dujinės fazės virsmą į vientisą kūną. Buvo nagrinėjami mono ir polidispersiniai dalelių rinkiniai. Modeliavimo kokybė buvo vertinama tiriant tankio, slėgio ir koordinačių skaičiaus pokyčius. Bandinio būsenos buvo vertinamos nagrinėjant kinetinę energiją ir formos distorsiją. Gauti skaitiniai rezultatai palyginti su žinomais sprendiniais ir kitų tyrimų duomenimis. Rezultatai parodė, kad polidispersinė struktūra tiksliau atspindi makroskopinį tamprumo modulį.

Pilnas straipsnio tekstas


KURO TALPYKLOS STIPRUMO IR IRIMO PROGNOZAVIMAS

V. Leišis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitalis.leisis@ktu.lt

A. Sudintas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: asudint@ktu.lt

A. Žiliukas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: antanas.ziliukas@ktu.lt

Reziumė

Darbas skirtas naudotų naftos produktų talpyklų mechaninei būklei įvertinti. Išanalizuotas talpyklos kevalo cilindrinės dalies įtempių būvis, nustatyti kritiniai menamo defekto matmenys. Nustatyti ir analitiniame modelyje įvertinti faktiniai talpyklų parametrai. Naudojant analitinį bei skaitinį metodus atlikta talpyklos sienelės šalia dugno įtempių būvio analizė. Toliau buvo modeliuojamas kiaurinis plyšys sienelėje. Keičiant plyšio ilgį talpyklos šoninėje sienelėje, skaitiniu bei R6 metodu apskaičiuoti kritiniai postuluojamo plyšio parametrai. Nustatyta, kad kritinis plyšio ilgis 10 mm storio sienelei yra 143 mm. Atlikus stabilumo analizę, apskaičiuota, kad talpykla vietomis praranda stabilumą esant 1000 mm plyšiui.

Pilnas straipsnio tekstas


ELEKTROLITINIŲ NANOKRISTALINIŲ VOLFRAMO-KOBALTO IR VOLFRAMO-GELEŽIES DANGŲ PLYŠIŲ SUSIDARYMO BŪVIS

V. Vasauskas, J. Padgurskas, R. Rukuiža

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, Akademija, 53361 Kauno r., Lietuva,

el.p.: juozas.padgurskas@lzuu.lt, raimundas.rukuiza@lzuu.lt

H. Cesiulis

Vilniaus universitetas, Naugarduko 24, 03225 Vilnius, Lietuva, el.p.: henrikas.cesiulis@chf.vu.lt

J.-P. Celis

Leuveno katalikų universitetas, Kasteelpark Arenberg 44, B-3001 Leuvenas, Belgija,

el.p.: jean-pierre.celis@mtm.kuleuven.be

D. Milčius

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: milcius@mail.lei.lt

I. Prosyčevas

Kauno technologijos universitetas, Savanorių 271, 50131 Kaunas, Lietuva, el.p.: igorpros@mail.ru

Reziumė

Mechaninės inžinerijos srityje, siekiant sumažinti trintį ir dilimą, pastaruoju metu didėja susidomėjimas mikrometrinio storio dangomis. Šiame darbe yra nagrinėjamas elektrolitiniu būdu gautų Co-W ir Fe-W dangų deformavimas, panaudojant įspaudimo bandymus ir nustatant tokių elektrolitinių sluoksnių paviršių mikroskopines savybes. Be to, šis tyrimas grindžiamas plastinės deformacijos laukų įspaudimo bandyme analize, ypač gūbrelio susidarymo aplink įspaudą mechanizmo susidarymui.

Pilnas straipsnio tekstas


PAKUOČIŲ SU ĮKLIJUOTU PŪKU ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI

E. Kibirkštis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

O. Mizyuk

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: olga.mizyuk@ktu.lt

S. Havenko

Ukrainos spausdinimo akademija, Podgolosko 19, 79020, Lvovas, Ukraina, el.p.: havenko@point.lviv.ua

Reziumė

Darbe pateikti kartono storio, masės, pūko ilgio ir pakuočių dėžučių geometrinių parametrų įtakos pakuočių su įklijuotu pūku mechaninėms charakteristikoms tyrimai. Gautos ašinės deformacijos priklausomybės nuo pakuočių gniuždymo įtempių. Analizuojant kreivių kitimo pobūdį, išskirtos dvi gniuždymo deformacijų priklausomybių nuo įtempių zonos. Nustatyta, kad pakuočių su įklijuotu pūku pasipriešinimas gniuždymui palyginti su kartono pakuotėmis, mažai padidėja, nes svarbiausią reikšmę šioje srityje turi kartono savybės, t. y. tampriai plastinės kartono pluošto savybės.

Pilnas straipsnio tekstas


MAGNETOREOLOGINĖ SKYSČIO PLĖVELĖ TARP IŠGAUBTŲ APVALIŲ NELYGIŲ PLOKŠTELIŲ

G.M. Deheri

Sardaro Patelo universitetas, Matematikos katedra, Vallabh Vidyanagar-388 120 Gujarat, Indija, el.p.: gmdeheri@rediffmail.com

Nikhilkumar D. Abhangi

Sardaro Patelo universitetas, Matematikos katedra, Vallabh Vidyanagar-388 120 Gujarat, Indija, el.p.: nikhil.abhangi@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje analizuojama magnetoreologinio skysčio plėvelė, esanti tarp dviejų apvalių išgaubtų, nelygiu paviršiumi plokštelių, kai viršutinės išlenktos plokštės paviršius, apibūdinamas hiperboline funkcija, suartėja su nejudama išlenkta apatine plokšte, kurios paviršius apibūdinamas sekantine funkcija.

Čia kaip tepamoji medžiaga išoriniame magnetiniame lauke, pasvirusiame radialiosios ašies atžvilgiu, naudojamas magnetoreologinis skystis. Guolio paviršiaus radialinis šiurkštis modeliuojamas atsitiktiniu stochastiniu kintamuoju be nulinės jo pastoviosios ir kintamosios dedamųjų reikšmių. Procesą aprašanti Reinoldso lygtis suvidurkinta atsitiktinio šiurkščio parametro atžvilgiu. Siekiant nustatyti slėgio pasiskirstymą, nedimensinė diferencialinė lygtis išspręsta esant tam tikroms kraštinėms sąlygoms, gauti duomenys panaudoti sudarant laikomosios galios lygtį ir nustatant sistemos pereinamąjį laikotarpį. Gauti rezultatai pateikiami grafiškai. Jie parodė, kad tokios guolių sistemos charakteristikos labai pagerėjo, palyginti su guolių sistemomis, tepamomis įprastinėmis medžiagomis. Pastebėta, kad slėgis, sistemos laikomoji galia ir pereinamasis laikotarpis didėja didėjant įmagnetinimo parametrui. Šis tyrimas atskleidė guolio specifinius defektus, atsirandančius dėl skersinių paviršiaus nelygumų, parodė, kad, tinkamai parenkant abiejų plokštelių kreivumo parametrus, galima efektyviai pagerinti guolio eksploatacines savybes esant neigiamai šiurkščio kintamos dedamosios pasiskirstymo asimetrijai.

Pilnas straipsnio tekstas


PNEUMATINIO CILINDRO BŪSENOS DARBO METU STEBĖSENOS METODAS

Ž. Nakutis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: zilvinas.nakutis@ktu.lt

P. Kaškonas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: paulius.kaskonas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pasiūlytas pneumatinio cilindro nuotėkių aptikimo ir lygio įvertinimo metodas, taikomas nepertraukiant normalaus cilindro darbo režimo. Atlikti eksperimentiniai tyrimai matuojant oro srauto ir slėgio pereinamąsias charakteristikas bei cilindrą valdančios sklendės ir galinių stūmoklio padėčių jutiklių signalus. Remiantis išmatuotais signalais buvo atlitka diagnostinių požymių, nešančių informaciją apie nuotėkio vietą ir jo lygį, paieška. Nustatyta, kad oro srauto ir slėgio charakteristikos yra įtakojamos ne tik nuotėkių, bet ir kintančių darbo sąlygų, t. y. darbinio slėgio, apkrovos masės, jungiančiųjų oro tiekimo linijų ilgio, droselių nustatymo ir t. t. Straipsnyje pateikiami analizuoti nuotėkio aptikimo ir jų lygio įvertinimo diagnostiniai modeliai, invariantiški minėtoms kintančioms cilindro darbo sąlygoms.

Pilnas straipsnio tekstas


PARAMETRIŠKAI ŽADINAMO INDUKCINIŲ VARIKLIŲ VARANČIOJO VELENO VIRPESIŲ ANALIZĖ

P. Hantel

Hantel Consulting, Hörnhang 13, Aachen, Vokietija, el.p.: peter.hantel@hantel-consulting.de

M. Bogdevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Plytinės 27, 10105 Vilnius-16, Lietuva, el.p.: marius@tti.vgtu.lt

B. Spruogis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Plytinės 27, 10105 Vilnius-16, Lietuva, el.p.: bsp@tti.vgtu.lt

V. Turla

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius-6, Lietuva, el.p.:  Vytautas.Turla@me.vgtu.lt

A. Jakštas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius-6, Lietuva, el.p.: arunasj@me.vgtu.lt

Reziumė

Tiriant pereinamuosius procesus, surijusius su parametriniu žadinimu ir silpnu kylančių virpesių slopinimu indukciniuose varikliuose, reikia spręsti netiesines diferencialines lygtis. Variklio elektrinių ir mechaninių kintamųjų dydžių derinys diferencialinėse lygtyse apsunkina vykstančių reiškinių fizikinę interpretaciją.

Šiame darbe parodyta, kaip varančiojo veleno nestacionarius virpesius, kylančius pereinamųjų procesų metu, galima paaiškinti parametriniu žadinimu. Žadinimo proceso analizė leido sudaryti diagramas, kuriomis naudojantis galima nustatyti virpesius žadinančių kritinių greičių diapazonus.

Pilnas straipsnio tekstas


ROTORINĖS SISTEMOS VIRPESIAI IR DIAGNOSTIKA

M. Vasylius

Klaipėdos universitetas, Bijūnų 17, 91225 Klaipėda, Lietuva, el.p.: mvasylius@yahoo.com

R. Didžiokas

Klaipėdos universitetas, Bijūnų 17, 91225 Klaipėda, Lietuva, el.p.: rimantas.didziokas@ku.lt

P. Mažeika

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva,
el.p.:
pranasmazeika@centras.lt

V. Barzdaitis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva,
el.p.:
vytautas.barzdaitis@ktu.lt

Reziumė

Šiuolaikinių mašinų būklės stebėsenos, apsaugos ir gedimų diagnostikos sistema yra neatsiejamas netikėtų gedimų prevencijos modulis. Straipsnis skirtas chemijos pramonėje ilgalaikiu nepertraukiamu režime dirbančios orapūtės rotoriaus būklės stebėsenos, diagnostikos, modeliavimo ir gedimų prognozės tyrimams. Dinaminio modelio specifiką sudaro segmentinių slydimo guolių dinamikos įvertinimas. Orapūtės rotoriaus virpesių poslinkiai buvo matuojami bekontakčiais jutikliais, esant nominaliam apkrovimui ir įgreitinimo bei stabdymo režimams. Hipotezė apie natūralaus pobūdžio guolio gedimo efektą yra patikrinta teoriniais tyrinėjimais bei sukurtu ir imituotu dinaminiu modeliu.

Pilnas straipsnio tekstas


PJOVIMO SLĖGIO, ATSTOJAMOSIOS JĖGOS IR TEMPERATŪROS NUSTATYMAS JĖGOS REŽIMU TEKINANT KAITRAI ATSPARŲ PLIENĄ AISI H11

B. Fnides, M. A. Yallese, H. Aouici

1945 Gegužės 8-osios universitetas, Mechanikos ir konstrukcijų laboratorija (LMS), Mechanikos katedra, Guelma 24000, Alžyras, el.p.: fbrahim@yahoo.fr

Reziumė

Darbo tikslas - nustatyti pjovimo slėgį, atstojamąją jėgą ir maksimalią temperatūrą jėgos režimu tekinant kaitrai atsparų plieną AISI H11. Šis 50 HRC kietumo nevolframinis Cr-Mo-V pagrindu sukurtas kaitrai ir dilimui atsparus plienas apdirbamas pjovimo įrankiu su kermetine plokštele CC650 (cheminė sudėtis 70% Al2O3+30% TiC). Jis naudojamas dideles apkrovas atlaikančių formų, liejamų slegiant, ilgaamžių kietlydinio plokštelių, plastinių liejinių, veikiamų didelio slėgio, ir kaltų gamybai. Išilginio tekinimo bandymai buvo atlikti naudojant eksperimentų planavimo metodiką. Gauti rezultatai įgalino analizuoti pjovimo kintamųjų (pastūmos dydžio, pjovimo greičio ir gylio), veikiančių pjovimo zonoje, įtaką pjovimo slėgiui, atstojamajai jėgai ir temperatūrai. Taip pat nagrinėta įrankio antgalio nusidėvėjimo (VB) priklausomybė nuo pjovimo slėgio. Siekiant nustatyti kiekvieno pjovimo režimo elemento įtaką temperatūros maksimumui, buvo sudarytas matematinis modelis. Pagal jį parinktas geriausių pjovimo sąlygų diapazonas.

Šie tyrimai patvirtino, kad įvairiomis bandymo sąlygomis sausai tekinant šį plieną didžiausias slėgis veikia radialine kryptimi.

Pilnas straipsnio tekstas


KATALIZATORIŲ TESTAVIMO STENDAS, CUO/Γ –AL2O3 DANGŲ TYRIMAI

A. Babilius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturasbabilius@gmail.com

K. Babilius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kazys@topolis.ktu.lt

R. Melkūnas

Kauno technologijos universitetas, Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: regiman.melk@gmail.com

K. Buinevičius

Kauno technologijos universitetas, Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: kestutis.buinevicius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašomi aktyvintu terminiu- cheminiu kondensato nusodinimo metodu gautų katalizinės paskirties CuO/γ - Al2O3 dangų tyrimai. Nagrinėta:

a)      dangos adhezija, atsparumas rūgštims, fazinė ir cheminė sudėtis, kristalitų dydis, morfologija;

b)      sukurto katalizatorių bandymo stendo, skirto katalizinių blokų anglies monoksido ir azoto oksidų konversijai įvertinti, techniniai sprendimai, pagrindiniai parametrai;

c)      katalizinė CO ir NOx konversija, lyginant dviejų tipų katalizinius blokus: CuO/γ - Al2O3 (ant metalinio padėklo, termiškai apdorotą esant 650°C) ir monolitinis Pt / Mg2 Al4 Si5 O18 (Pt/ kardieritas, klasikinį keraminį TWC katalizatorių).

Iš gautų rezultatų galima spręsti, kad katalizinės paskirties dangų CuO/γ - Al2O3 tipo katalizatoriaus užsidegimo temperatūra, visais nagrinėtais atvejais yra aukštesnė negu Pt/ kardieritas tipo katalizatoriaus.CuO/γ - Al2O3 tipo katalizatorius, kaip ir Pt/ kardieritas tipo, taip pat gerai veikia NOx konversijos atveju, esant mažam deguonies kiekiui (0.2%). CO konversijos atveju, esant diskretiškam deguonies kiekiui katalizinio reaktoriaus įėjime 0.6% ir 1.2%, Pt/ kardieritas tipo katalizatorius pasiekia 92%, o CuO/γ - Al2O3 tipo katalizatorius, - maksimaliai galimą- 100% konversiją.

Pilnas straipsnio tekstas


APVIRINTŲ KIETŲJŲ FE-C-CR-B SLUOKSNIŲ ABRAZYVINIO EROZINIO DILIMO TYRIMAS

V. Jankauskas

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: vytenis.jankauskas@lzuu.lt

R. Kreivaitis

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: raimis0824@one.lt

P.Kulu

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, 19086 Talinas, Estija, el.p.: priit.kulu@ttu.ee

M. Antonov

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, 19086 Talinas, Estija, el.p.: maksim.Antonov@ttu.ee

D. Milčius

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: milcius@mail.lei.lt

V. Varnauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva,

el.p.: technologas@varis.lt

Reziumė

Atliktas elektrolankiniu metodu apvirintų kietųjų sluoksnių abrazyvinio erozinio dilimo tyrimas. Nustatyta, kad kietųjų sluoksnių paviršių veikiant nuožulniam abrazyvo dalelių srautui vyrauja dilimas mikropjovimu, o veikiant statmenam srautui, - dilimas dėl mikronuovargio procesų. Abrazyvinio erozinio dilimo sąlygomis apvirinimas kietaisiais sluoksniais nudilimą gali sumažinti iki 31%, kai abrazyvas krinta į paviršių 30° kampu, ir tik 4%, kai abrazyvas krinta statmenai į paviršių. Esant nuožulniam abrazyvo dalelių srautui, atspariausi abrazyviniam eroziniam dilimui yra anglingi (1.6 - 1.9%), 4 - 8% chromu legiruoti sluoksniai, kai srautas statmenas paviršiui, atsparesni yra mažaangliai (0.15%), gausiai chromu (15%) legiruoti sluoksniai.

Pilnas straipsnio tekstas


MEZGIMO PROCESO STABILUMO KONTROLĖ APSKRITOJE MAŠINOJE SU PASYVIU SIŪLO TIEKIMU

R. Čiukas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: ricardas.ciukas@ktu.lt

D. Sadauskas

Vilnos akcinė bendrovė "Drobė", Jonavos 60, 44192 Kaunas, Lietuva, el.p.: d.sadauskas@drobe.lt

Reziumė

Mezgant būtina kontroliuoti ir pašalinti mezgimo defektus. Esantys optiniai, mechaniniai įtaisai reaguoja į siūlo trūkimus, adatų kulniukų, kabliukų, liežuvėlių lūžius, mezginiuose atsiradusias skyles, tačiau jie neteikia jokios informacijos apie mezgimo procesą, todėl tuo tikslu buvo pasiūlyta matuoti įmezgamo siūlo įrąžą.

Mezgimo metu lūžus adatos kabliukui, kulneliui siūlas kilpos nesudaro, todėl siūlo įtempis sumažėja. Įtempio sumažėjimas priklauso nuo siūlo tiekimo būdo, siūlo statinio įtempimo, mezgimo greičio, ilginio tankio bei siūlų mechaninių charakteristikų. Šiame darbe imituojant adatos defektus buvo nustatyta, kad didžiausią įtaką siūlo įtempio sumažėjimui, esant pasyviam siūlo tiekimui, turi įmezgamo siūlo įtempis. Mezgimo greitis bei siūlų ilginis tankis žymios įtakos siūlo įtempio sumažėjimui neturėjo. Nagrinėjant siūlų įtempio sumažėjimą procentais nuo vidutinės maksimalios įrąžos gauta, kad įtempio sumažėjimas didesnis esant mažam mezgimo greičiui ir mažai siūlo įrąžai tirtiems poliesteriniams, poliamidiniams siūlams ir medvilniniams verpalams. Medvilninių verpalų įtempio sumažėjimas į adatos defektą visais atvejais buvo mažesnis už kitų tirtų siūlų.

Stende atlikti dinaminiai bandymai nustatant poliesterinių ir medvilninių siūlų standumą bei klampumą parodė, kad medvilninių verpalų moduliai mažesni už poliesterinių siūlų esant 10 cN siūlo įrąžai ir susilygino esant įrąžai nuo 20 cN iki 30 cN.

Tai leido paaiškinti, kodėl medvilniniai verpalai turi mažiausią reakciją į adatos defektą esant mažam tiekimo įtempiui.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius