Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 20(2)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

I. Židonis.Trečioji lenkiamų elementų skerspjūvio jėgų pusiausvyros lygtis (straipsnis anglų kalba)
P. Šadreika, A. Žiliukas.Mišraus irimo charakteristikų nustatymas dinaminio atplėšimo ir šlyties atvejais (straipsnis anglų kalba)
N. Partaukas, J. Bareišis.Ireguliarinės įtempių zonos ilgio tyrimas dviejų sluoksnių cilindriniuose strypuose, veikiant temperatūros pokyčiui (straipsnis anglų kalba)
W. Ogierman, G. Kokot.Sprogimo bangos įtakos kompozicinei struktūrai skaitmeninė analizė (straipsnis anglų kalba)
N. Mahmoudi.Pluošto tūrio ir įtrukimo ilgio įtaka stiklo pluošto sustiprinto poliestero kompozitu tarpsluoksniniam lūžiui (GF/PO kompozitai) (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

E. Maslauskas, N. Pedišius, G. Zygmantas.Skysčių klampos įtakos debito matavimui sukiaisiais mentiniais debito matuokliais tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

B. Bakšys, J. Baskutienė, J. Vėžys.Eksperimentinis vibracinio centravimo tyrimas naudojant pasyvaus paslankumo įtaisus (straipsnis anglų kalba)
V. Ostasevicius, V. Jurenas, A. Juskevicius.Modifikuotos įrankio geometrijos efektyviam pjovimui (straipsnis anglų kalba)
T.C. Akinci, S.S. Karabeyoglu, O. Yilmaz, S. Seker.Skalbimo mašinos defektų atskleidimas diskretiniais banginiais metodais (straipsnis anglų kalba)
T. Dzitkowski, A. Dymarek.Mašinų pavaroje nustatytų mechaninių virpesių aktyvus slopinimas daugiapakopėse krumpliaratinėse pavarose (straipsnis anglų kalba)
V. Shehovtsov, N. Sokolov-Dobrev, M. Lyashenko, P. Potapov, K. Shehovtsov, A. Kalmykov.Elementų dinaminio sukibimo jėginėse transmisijose įtaka sukamųjų virpesių sklidimui ir redukuojamo modelio dinaminiam tapatumui (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

L. L. Bohdal, L. Kukielka.Variacinio ir baigtinių elementų metodų taikymas giljotinavimo proceso geometriniams ir fizikiniams netiesiškumams tirti ir modeliuoti (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

M. K. Babouri, N. Ouelaa, A. Djebala.Įrankių dilimo evoliucijos laikinė ir dažninė analizė (straipsnis anglų kalba)
V. Vaitkevičius, E. Šerelis, Ž. Rudžionis, D. Vaičiukynienė.Neardančių tyrimo metodų taikymas tiriant ypatingai stipraus betono struktūrą po cikliško paviršinio šaldymo (straipsnis anglų kalba)
A. Mokeev, E. Korobko, A. Bubulis.Dispersinių magnetoreologinio skysčio dalelių koncentracijos pasiskirstymo tarpelyje tarp ruošinio ir poliravimo įrenginio įrankio modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
A. Benhamou, A. Bounif, P. Maspeyrot, C. Mansour.Jungiamosios traukės guolio elastohidrodinaminės analizės analitinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)
R. Mankutė.Integruota gamybinių duomenų struktūra technologiniam gamybos rengimui kompiuterizuoti (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

TREČIOJI LENKIAMŲ ELEMENTŲ SKERSPJŪVIO JĖGŲ PUSIAUSVYROS LYGTIS

I. Židonis

Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 141, LT-76353, Šiauliai, Lietuva, el.p.: ipolitas.zidonis@gmail.com

Reziumė

Ankstesniuose šio straipsnio autoriaus darbuose pateiktos gana universalaus ZI metodo dvi jėgų pusiausvyros lygtys realioms įtempių-deformacijų būvio parametrų reikšmėms apskaičiuoti statmename lenkiamų elementų ašiai skerspjūvyje bet kurioje apkrovimo stadijoje. Reikėjo iš anksto žinoti arba nuoseklaus artėjimo būdu apskaičiuoti kurio nors vieno sluoksnio deformaciją. Šiame straipsnyje pateikiama trečia jėgų statinės pusiausvyros lygtis. Pagrindinė lygties paskirtis – apskaičiuoti lenkiamo elemento neutraliosios ašies padėtį atvejais, kai žinomi išoriniai poveikiai, bet iš anksto nežinoma nei vieno sluoksnio deformacija. Iš kitų pusiausvyros lygčių apskaičiuojama gniuždomos zonos krašto deformacija, o tai jau leidžia apskaičiuoti ir visų kitų parametrų reikšmes. Toks skaičiavimas ypatingai aktualus gelžbetoniniams elementams su plyšiais tempiamoje zonoje, nes šiuo metu neutraliosios ašies padėčiai apskaičiuoti naudojama arba empirinė formulė, arba skaičiuojama labai apytiksliai.

Trečiąja jėgų pusiausvyros lygtimi, galima laikyti, užbaigiamas ZI metodo pagrindo sukūrimas. Panaudojant ZI metodo trijų lygčių sistemą, galima spręsti daugybę įvairių teorinių ir praktinių uždavinių. Šiame straipsnyje taip pat pateikiama ZI metodo bendrojo atvejo trijų lygčių pritaikymo konkretiems pagrindiniams praktiniams atvejams pavyzdžių.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6942

Pilnas straipsnio tekstas


MIŠRAUS IRIMO CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS DINAMINIO ATPLĖŠIMO IR ŠLYTIES ATVEJAIS

P. Šadreika
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: sadreika@gmail.com
A. Žiliukas
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: antanas.ziliukas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama medžiagų irimo problema mišraus deformavimo atvejais: atplėšiant ir veikiant šlyčiai dinaminio apkrovimo atveju. Nagrinėjami irimo kriterijai ir gaunami nauji dėsningumai, jog mišrų irimą galima įvertinti panaudojant ribines medžiagų irimo ir stiprumo charakteristikas: šlyties modulį bei Puasono koeficientą. Pateikiamos įtempių intensyvumo koeficientų esant atplėšimui ir šlyčiai priklausomybės, kai kinta plyšio plitimo trajektorija. Parodomas atplėšimo ir šlyties irimo įtakos santykis.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6936

Pilnas straipsnio tekstas


IREGULIARINĖS ĮTEMPIŲ ZONOS ILGIO TYRIMAS DVIEJŲ SLUOKSNIŲ CILINDRINIUOSE STRYPUOSE, VEIKIANT TEMPERATŪROS POKYČIUI

N. Partaukas
Kauno technologijos universitetas, S. Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el.p.: n.partaukas@gmail.com
J. Bareišis
Kauno technologijos universitetas, S. Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el.p.: jonas.bareisis@ktu.lt

Reziumė

Temperatūros pokytis sluoksniuotuose konstrukcijose paprastai sukelia terminius įtempius, kurie įtakoja jų stiprumą. Šie įtempiai nėra pastovūs, tačiau kinta išilgai sluoksnio per viso elemento ilgį, ypač ties konstrukcijos pakraščiu. Sąlyginai galima išskirti dvi zonas: reguliarinę – su pastoviu (tolygiu) bei ireguliarinę – su netaisyklingu (netolygiu) įtempių pasiskirstymu. Darbe pateikiami ireguliarinės įtempių zonos ilgio tyrimo rezultatai dviejų sluoksnių pilnaviduriuose cilindriniuose strypuose veikiamuose temperatūros pokyčio. Rezultatai gauti baigtinių elementų metodu. Buvo ištirta aštuoniasdešimt viena konstrukcija su skirtingomis medžiagų tamprumo modulio, Puasono koeficiento ir sluoksnių skerspjūvio plotų vertėmis. Nustatyta, kad ireguliarinės zonos ilgis kinta maždaug nuo vienos dešimtosios iki vieno ir keturių dešimtųjų strypo išorinio diametro.  Šis ilgis labiausiai priklauso nuo tamprumo modulių ir sluoksnių skerspjūvio plotų santykių. Nustatytos konstrukcijos parametrų kombinacijos, kurioms esant gaunama minimalaus/maksimalaus ilgio ireguliarinė zona. Šioms ireguliarinės zonos ilgių vertėms pateikti įtempių komponentų pasiskirstymai sluoksnių kontakte išilgai strypo ašies.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6939

Pilnas straipsnio tekstas


SPROGIMO BANGOS ĮTAKOS KOMPOZICINEI STRUKTŪRAI SKAITMENINĖ ANALIZĖ

W. Ogierman
Silezijos technologijos universitetas, Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice, Lenkija, el.p.: witold.ogierman@polsl.pl
G. Kokot
Silezijos tech, 44-100 Gliwice, Lenkija, el.p.: grzegorz.kokot@polsl.pl

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas betinklinės vienalyčių dalelių hidrodinamikos (SPH) metodo taikymas sprogimo reiškinio modeliavimui. Kaip pavyzdys pateiktas sprogimo bangos poveikis kompozicinei konstrukcijai. Tiriama kom­pozicinė struktūra susideda iš aliuminio lydinio korinės šerdies padengtos lakštais pagamintais iš keraminėmis detalėmis sutvirtintos metalinės matricos. Šios sudėtinės konstrukcijos medžiagų savybės randamos pasitelkiant daugiasluoksnių medžiagų modeliavimo techniką. Pateiktame skaitmeniniame modeliavime tampriosios-viskoplas­tinės sudedamosios medžiagos modelis įvertina deformacijų greičio įtaką.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6946Pilnas straipsnio tekstas


PLUOŠTO TŪRIO IR ĮTRUKIMO ILGIO ĮTAKA STIKLO PLUOŠTO SUSTIPRINTO POLIESTERO KOMPOZITU TARPSLUOKSNINIAM LŪŽIUI (GF/PO KOMPOZITAI)

N. Mahmoudi
Relizane universitetas, Pramonės inžinerijos ir subalansuotos plėtros laboratorija, Bormadia, 48000- Relizane, Alžyras, el.p.: mahmoudi.noureddine@yahoo.fr

Reziumė

Dvisluoksnės gembės (DCB) bandiniai yra naudojami stiklo-pluoštu sustiprinto poliestero kompozito kritinės energijos išlaisvinimo greičio (GIc) I modos matavimams (GF/PO kompozitai). Parodyta, kad GIc  kinta žymiai susidarant plyšiui. GF/PO kompozitų GIc yra didesnis nei gryno poliestero (PP) dervos dėl papildomos jėgos reikalingos perlaužti pluošto tiltelį GF/PO kompozituose. Palyginamieji dvisluoksnės gembės bandymai atlikti tikslu pademonstruoti pluošto jungiamosios grandies atvejį. GIc kito ženkliai ir buvo labai išsklaidytas, kas turėjo sukelti mažus pokyčius, kai pradinis plyšio dydis buvo 40 mm. Lūžimo charakteristikos buvo ištirtos skanuojančiu elektroniniu mikroskopu.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6934

Pilnas straipsnio tekstas


SKYSČIŲ KLAMPOS ĮTAKOS DEBITO MATAVIMUI SUKIAISIAIS MENTINIAIS DEBITO MATUOKLIAIS TYRIMAS

E. Maslauskas, N. Pedišius, G. Zygmantas

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: testlab@mail.lei.lt

Reziumė

Eksperimentiniu ir skaitiniu metodais ištirta skysčių klampos įtaka pratekančio tūrio matavimo tikslumui sukiaisiais mentiniais debito matuokliais. Eksperimentiniai tyrimai atlikti 4 skirtingų skystųjų degalų srautuose naudojant tūrinį ir svėrimo metodus.

Eksperimentų rezultatai apibendrinti atsižvelgus į paklaidų kitimą  nuo ReD. Parodyta, kad debito matuoklio paklaidų kreivės turi piką, kuris parodo perėjimą nuo vyraujančio laminarinio tekėjimo į turbulentinį tekėjimo režimą arba kitaip skiriamąją liniją tarp mažų ir didelių ReD režimų. Esant mažiems ReD, pratekėjimai per plyšius tarp menčių ir korpuso labai priklauso nuo mechaninės rotoriaus trinties, o taip pat nuo hidrodinaminio pasipriešinimo, kurį lemia skysčio klampa. Šiose ReD ribose slėgio nuostolių kitimo dėsningumai  analogiški laminariniam tekėjimo režimui. Esant didesniems ReD, dėl srauto turbulizacijos nusistovi universali paklaidų priklausomybė nuo ReD. Tačiau klampos įtaka pratekėjimams per plyšius išlieka. ReD reikšmėms priartėjus prie 106, paklaidos artėja prie pastovios asimptotinės reikšmės. Tai srauto plyšyje turbulizacijos  pasekmė.

Skaitinis modeliavimas patvirtina pagrindinius teiginius, tačiau išlieka būtinumas įvertinti sudėtingo skysčio judėjimo struktūrą tarpmentinėje erdvėje ir jos įtaką pratekėjimams pro plyšius atsižvelgiant į Reinoldso skaičių.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6940

Pilnas straipsnio tekstas


EKSPERIMENTINIS VIBRACINIO CENTRAVIMO TYRIMAS NAUDOJANT PASYVAUS PASLANKUMO ĮTAISUS

B. Bakšys
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: bronius.baksys@ktu.lt
J. Baskutienė
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: jbask@ktu.lt
J. Vėžys
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: joris.vezys@stud.ktu.lt

Reziumė

Atlikti stačiakampio ir apvalaus skerspjūvio veleno ir įvorės tipo detalių vibracinio tarpusavio centravimo eksperimentiniai tyrimai, panaudojant skirtingų konstrukcijų pasyvaus paslankumo įtaisus. Sumontuotas vibracinio rinkimo eksperimentinis stendas, kai velenas tvirtinamas pasyvaus paslankumo įtaise ir nustatyta jėga prispaudžiamas prie įvorės, kuri bazuojama ant vibratoriaus platformos ir žadinama ašine kryptimi. Sudarytos centravimo trukmės priklausomybės nuo ašių nesutapimo, vibracinio žadinimo dažnio ir amplitudes bei pradinės prispaudimo jėgos.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6945

Pilnas straipsnio tekstas


MODIFIKUOTOS ĮRANKIO GEOMETRIJOS EFEKTYVIAM PJOVIMUI

V. Ostasevicius

Kauno technologijos universitetas, Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Aukštųjų technologijų plėtros institutas, Kaunas, LT – 44244, Lietuva, el.p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt

V. Jurenas

Kauno technologijos universitetas, Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Aukštųjų technologijų plėtros institutas, Kaunas, LT – 44244, Lietuva, el.p.: vytautas.jurenas@ktu.lt

A. Juskevicius

Kauno technologijos universitetas, Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Aukštųjų technologijų plėtros institutas, Kaunas, LT – 44244, Lietuva, el.p.: arturas.juskevicius@stud.ktu.lt

Reziumė

Šiame straipsnyje aptariami tyrimų rezultatai, kurie remiasi prielaida, jog įrankio lanksti geometrija yra charakterizuojama keliomis savųjų virpesių modomis. Ištekinimo proceso metu įrankio aukštesnio dažnio virpesių formų susižadinimas lemia mažesnę įrankio virpėjimo amplitudę, o tai laidžia pasiekti geresnę apdirbamo paviršiaus kokybę bei padidinti energijos sklaidą įrankio medžiagoje, ko pasėkoje pats įrankis tampa efektyviu slopintuvu teigiamai veikiančiu įrankis – ruošinys sistemos virpėjimą pjovimo proceso metu. Padidėjęs pjovimo efektyvumas taip pat siejamas ir su galimybe išvengti įrankis – ruošinys sistemos rezonanso zonų.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6944

Pilnas straipsnio tekstas


SKALBIMO MAŠINOS DEFEKTŲ ATSKLEIDIMAS DISKRETINIAIS BANGINIAIS METODAIS

T.C. Akinci

Kirklareli universitetas, Elektros ir elektronikos inžinerijos katedra, 39100, Kirklareli, Turkija,
el.p.: cetinakinci@hotmail.com

S.S. Karabeyoglu

Namik Kemal universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, 59860, Corlu-Tekirdag, Turkija, el.p.: skarabeyoglu@nku.edu.tr

O. Yilmaz

Stanbulo universitetas, Informatikos ir mokymo technologijų katedra, 34452 Beyazit, Stanbulas, Turkija, el.p.: oyilmaz@istanbul.edu.tr

S. Seker

Stanbulo technikos universitetas, Elektros inžinerijos katedra, 34469, Maslak, Stanbulas, Turkija, el.p.: sekers@itu.edu.tr

 

Reziumė

Paskutiniame dešimtmetyje naujas matematinis metodas leido inžinieriams ir mokslininkams detalizuoti pereinamuosius ir kintančius laike reiškinius, kurių neįmanoma atskleisti tradicinėmis priemonėmis. Šis išradimas, pav

adintas bangine transformacija, sudarė prielaidas revoliuciniams pokyčiams signalų apdorojimo ir vaizdų suspaudimo srityse. Šioje studijoje abi tiek gerai veikianti, tiek sugedusi skalbimo mašinos yra išskirtos pasitelkiant diskretinę banginę ir statistinę analizę. Statistinės analizės rezultatai, išskiriant abiejų mašinų ypatumus, buvo gana sėkmingi. Pagrįsti analize atskiri energijos lygiai yra svarbūs mašinų išskyrimui. Elektrinės mašinos dinamika ir valdymas ar analizė yra būtini efektyviam valdymui. Tyrime išanalizuota skalbimo mašinos virpesių dinamika.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6943


Pilnas straipsnio tekstas


MAŠINŲ PAVAROJE NUSTATYTŲ MECHANINIŲ VIRPESIŲ AKTYVUS SLOPINIMAS DAUGIAPAKOPĖSE KRUMPLIARATINĖSE PAVAROSE

T. Dzitkowski

Silezijos technologijos universitetas, Konarskiego 18a, 44100 Gliwice, Lenkija, el.p.: tomasz.dzitkowski@polsl.pl

A. Dymarek

Silezijos technologijos universitetas, Konarskiego 18a, 44100 Gliwice, Lenkija, el.p.: andrzej.dymarek@polsl.pl

Reziumė

Straipsnyje analizuojamas mašinų pavaroje nustatytų mechaninių virpesių aktyvus slopinimas daugiapakopėse krumpliaratinėse pavarose. Slopinimo metodas pagrįstas aktyvia sinteze leidžiančia pasiekti norimą mechaninį efektą teisingai parenkant sistemos dinamines savybes. Norimos dinaminės savybės suprantamos, kaip rezonansų ir antirezonansų dažnių seka dinaminių charakteristikų formoje. Tokiu būdu parinktos savybės yra išeities taškas diskretinių virpančių sistemų parametriniam ir struktūriniam identifikavimui.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.4476

Pilnas straipsnio tekstas


ELEMENTŲ DINAMINIO SUKIBIMO JĖGINĖSE TRANSMISIJOSE ĮTAKA SUKAMŲJŲ VIRPESIŲ SKLIDIMUI IR REDUKUOJAMO MODELIO DINAMINIAM TAPATUMUI

V. Shehovtsov, N. Sokolov-Dobrev, M. Lyashenko, P. Potapov, K. Shehovtsov, A. Kalmykov

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino pr-tas 28, 400005Volgogradas, Rusija, el.p.: shehovtsov@vstu.ru

Reziumė

Šiame straipsnyje pristatyti sukamųjų virpesių sklidimo krumpliaratinių pavarų velenuose tyrimai. Ištirta sistemos elementų virpesių dinaminio sukibimo įtaka šiam sklidimui. Aprašyti virpesių energijos perdavimo be energijos nuostolių atvejai.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6938

Pilnas straipsnio tekstas


VARIACINIO IR BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODŲ TAIKYMAS GILJOTINAVIMO PROCESO GEOMETRINIAMS IR FIZIKINIAMS NETIESIŠKUMAMS TIRTI IR MODELIUOTI

L. Bohdal

Koszalin technologijos universitetas, Racławicka 15-17, 75-638, Koszalin, Lenkija, el.p.: Bohdall@interia.pl

L. Kukielka

Koszalin technologijos universitetas, Racławicka 15-17, 75-638, Koszalin, Poland, el.p.: leon.kukielka@tu.koszalin.pl

 


Reziumė

Modeliavimas baigtinių elementų metodu padeda kompleksiškai suvokti technologinių procesų ypatumus. Šiame straipsnyje pateikiami variacinis ir baigtinių elementų metodai giljotininio proceso analizei ir jo netiesiškumų įvertinimui. Sudaryti šio proceso fizinis ir matematinis bei naujas termo-elastinis/termo-klampumo-plastinis modeliai. Skaičiavimai atlikti ANSYS/LS-DYNA paketo pagalba, o modelis parinktas palyginus modeliavimo ir eksperimento rezultatus. Atlikta įvairių proceso sąlygų įtakos analizė įtempimų, deformacijų būviams ir galutinio produkto kokybei.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6941

Pilnas straipsnio tekstas


ĮRANKIŲ DILIMO EVOLIUCIJOS LAIKINĖ IR DAŽNINĖ ANALIZĖ

M. K. Babouri, N. Ouelaa, A. Djebala

1945 gegužės 8-osios universitetas, Mechanikos ir konstrukcijų laboratorija, P.B 401, Guelma 24000, Alžyras, el.p.: babouri_bmk@yahoo.fr

Reziumė

Apdirbimo proceso monitoringas vaidina didelį vaidmenį prognozuojant nepageidaujamus reiškinius, tokius kaip įrankio dilimas ir lūžimai. Šiame straipsnyje pritaikyta efektyvi technika pagrįsta pjovimo jėgos ir virpesių signalų matavimų įvairiomis pjovimo sąlygomis analize. Pasiūlyta metodika pasitelkia tokią signalų apdorojimo techniką, kaip laikinė, dažninė ir banginė analizė. Šio darbo tikslas yra parodyti iš vienos pusės skaliarinių rodiklių jautrumą užpakalinio paviršiaus dilimo pokyčiams ir iš kitos pusės įvertinti užpakalinio paviršiaus įtaką apdirbimo metu sukeltiems signalams. Šiame kontekste dilimo vertinimo rezultatai leidžia nustatyti netikėtus pokyčius, kurie susiję su įrankio apgadinimu.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6933

Pilnas straipsnio tekstas


NEARDANČIŲ TYRIMO METODŲ TAIKYMAS TIRIANT YPATINGAI STIPRAUS BETONO STRUKTŪRĄ PO CIKLIŠKO PAVIRŠINIO ŠALDYMO

V. Vaitkevičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitoltas.vaitkevicius@ktu.lt

E. Šerelis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: evaldas.serelis@ktu.lt

Ž. Rudžionis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: zymantas.rudzionis@ktu.lt

D. Vaičiukynienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: danute.palubinskaite@ktu.lt

Reziumė

Eksperimento metu buvo pritaikyti neardantys tyrimo metodai siekiant ištirti ypatingai stipraus betono struktūros pokyčius po 40 paviršinio šaldymo ir atšildymo ciklų 3% NaCl tirpale. Ypatingai stipraus betono struktūros pokyčiams identifikuoti buvo pritaikytas ultragarsinis, dinaminio tamprumo modulio ir stiprio gniuždant nustatymo metodai. Siekiant įvertinti metodų tinkamumą sudarytos priklausomybės tarp taikyto tyrimo metodo ir masės nuostolių po 40 paviršinio šaldymo ciklų 3 % NaCl tirpale. Paviršiniai struktūros mikro įtrūkimai buvo identifikuoti fluorascensiniu metodu. Pagrindinis straipsnio tikslas nustatyti, kuris neardantis tyrimo metodas yra tinkamiausias tiriant struktūros pokyčius įvykusius po paviršinio šaldymo ir atšildymo. Pasaulinėje praktikoje yra paskelbta tik keletas mokslinių tyrimų ir publikacijų apie ypatingai stipraus betono atsparumą paviršiniam cikliškam šaldymui ir atšildymui, ir dar mažiau atlikta tyrimų, kuriais būtų galima įvertinti ypatingai stipraus betono struktūros pokyčius neardančiais tyrimo metodais, Europoje šie tyrimai iki šio dar nebuvo atlikti.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6948

Pilnas straipsnio tekstas


DISPERSINIŲ MAGNETOREOLOGINIO SKYSČIO DALELIŲ KONCENTRACIJOS PASISKIRSTYMO TARPELYJE TARP RUOŠINIO IR POLIRAVIMO ĮRENGINIO ĮRANKIO MODELIAVIMAS

A. Mokeev, E. Korobko

Baltarusijos mokslų akademijos Šilumos ir masės mainų institutas, 15 P. Brovka, 220072 Minskas, Baltarusija, el.p.: evkorobko@gmail.com

A. Bubulis

Kauno technologijos universitetas, Donelaičio 17, 44239, Kaunas, Lietuva, el.p.: algimantas.bubulis@ktu.lt

Reziumė

Magnetinių ir abrazyvo dalelių judėjimas magnetoreologiniame poliravimo skystyje tarp poliruojamo ruošinio paviršiaus ir poliravimo įrankio yra nagrinėjamas kaip jų mišinio pusiausvyros tekėjimas esant tai pačiai temperatūrai, priklausantis nuo tėkmės debito. Tyrimo rezultatai parodė, kad abrazyvinės dalelės, veikiamos magnetinio lauko slėgio, juda link ruošinio paviršiaus ir yra įspaudžiamos. Yra nustatyta abrazyvinių dalelių slėgio, kuris įtakoja medžiagos pašalinimą nuo ruošinio paviršiaus dėl Couette tėkmės greičiu, proporcingu slėgiui ir magnetoreologinio poliravimo skysčio tekėjimui šalia ruošinio paviršiaus greičio gradientui.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6947

Pilnas straipsnio tekstas


JUNGIAMOSIOS TRAUKĖS GUOLIO ELASTOHIDRODINAMINĖS ANALIZĖS ANALITINIS TYRIMAS

A. Benhamou

Hassiba Benbouali universitetas, Technologijos fakultetas, B.O. 151, Chlef, 02000, Alžyras, el.p.: abdbenhamou@yahoo.fr

A. Bounif

USTO Mohamed Boudiaf universitetas, LCGE laboratorija, BO 1505, Oran, 31000, Alžyras, el.p.: abounif@yahoo.com

P. Maspeyrot

Pprime institutas, Konstrukcijų ir kompleksinių sistemų katedra, B.O. 30179, Poitiers 86000, Prancūzija, el.p.: patrick.maspeyrot@univ-poitiers.fr

C. Mansour

USTO Mohamed Boudiaf universitetas, LCGE laboratorija, BO 1505, Oran, 31000, Alžyras, el.p.: abdelbounif@yahoo.com

Reziumė

Elastohidrodinaminiai guolio kakliukai besisukančiose mašinų dalyse veikiami labai sunkių, sukeliančių tepalo sluoksnio plėvelės suplonėjimą, darbo sąlygų gali iššaukti priešlaikinį kontaktinį dilimą. Šiame darbe pasiūlytas analitinis minimalaus tepalo plėvelės storio skaičiavimo metodas. Jame įvertintas tampriųjų deformacijų poveikis atsirandantis dėl hidrodinaminio slėgio ir inercijos. Tampriosios deformacijos paskaičiuotos analiniu ir skaitiniu metodu. Jungiamosios traukės-guolio deformacijos buvo įvertintos esant vidutinėms ir mažoms variklio apkrovoms. Analizė atlikta įvertinus inercijos efekto įtaką guolio funkcionavimui stipriai skyrėsi nuo įprastinės. Metodas buvo pritaikytas General Motors variklio jungiamosios traukės-guolio analizei.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6935

Pilnas straipsnio tekstas


INTEGRUOTA GAMYBINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪRA TECHNOLOGINIAM GAMYBOS RENGIMUI KOMPIUTERIZUOTI

R. Mankutė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, LT-44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rasa.mankute@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama gamybinių duomenų, skirtų technologiniams procesams ir gamybos sąnaudoms integruotai projektuoti, struktūra. Pateikiamos rekomendacijos ir reikalavimai integruotai duomenų struktūrai ir duomenų bazei, užtikrinančiai efektyvų technologinį gamybos rengimą. Supažindinama su originalios integruotos technologinio gamybos rengimo sistemos duomenų struktūra ir duomenų baze.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.2.6937

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius