Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 19(2)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

Saleh Yazdani, G. H. Rahimi, Mehdi Ghanbari.Eksperimentinė ir skaitinė PML plokštelių su išpjovomis įtempių analizė, kai jų plokštuma yra apkrauta (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

G. Miliauskas, S. Šinkūnas, K. Norvaišienė, K. Šinkūnas.Vandens pradinės temperatūros įtaka garuojančių lašelių terminei būsenai (straipsnis anglų kalba)
L. Naujokaitis, E. Lasauskas.Laisvo ir priverstinio laminarinio turbulentinio virsmo įtaka Wortmann‘o FX 66-S-196 V1 ir Eplerio E 385 sparno profilių aerodinaminėms charakteristikoms esant mažiems Reinoldso skaičiams (straipsnis anglų kalba)
H. Benzenine, R. Saim, S. Abboudi, O. Imine.Priverstinio-konvekcinio turbulentinio šilumos srauto perdavimo orui kanale su banguotų briaunų grioveliais skaitinė analizė (straipsnis anglų kalba)
V. Šimonis, V. Ragaišis, A. Šmaižys.Naujųjų Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerių šiluminis įvertinimas tam tikromis nenormaliomis sąlygomis (straipsnis anglų kalba)
M. H. Shojaeefard, M. Sh. Mazidi, V. Kh. Mousapour.Laikui bėgant kintančio dviejų kontaktuojančių paviršių šiluminio laidumo nustatymas (straipsnis anglų kalba)
V. Dagilis.Kombinuota šilumos siurblio ir elektros jėgainė. Antra dalis: ekonominė analizė (straipsnis anglų kalba)
M. Farzaneh-Gord, A. Molavi.Per pusiau perforuotą apskritiminį cilindrą įpurškiamos srovės efekto traukos koeficientui nagrinėjimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

E. Sadauskas, B. Bakšys.Veleno-įvorės tarpusavio centravimas naudojant tampriuosius virpesius (straipsnis anglų kalba)
J. Sapragonas, D. Juodvalkis, R. Makaras, R. Keršys.Automobilio kėbulo daugiafunkcių deformacinių zonų elementų tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

A. Bouachari, H. Tebbikh.Griebiančiosios lankstinės mechaninės rankos kinematika (straipsnis anglų kalba)
F.E. Betene, P. Kah, J. A. Atangana, J. Martikainen, A. Ohandja, B. Mvola.Skaitinis geodezinių linijų elipsinio įtvaro skersiniame pjūvyje nustatymas (straipsnis anglų kalba)
V. Grigas, R. Maskvytis, R.T. Toločka, I. Tiknevičienė.Treniruoklio apkrovos valdymas MRS slopintuvu (straipsnis anglų kalba)
I. Mihai, I.C. Manolache-Rusu.Benzininio variklio veikimo diagramos sudarymo metodas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

M. Benghersallah, L. Boulanouar, G. Lecoz, D. Dudzinski.Nikelio superlydinio sausasis greitasis frezavimas (straipsnis anglų kalba)
E. Biekša, R. Mankutė, A. Bargelis.Nerūdijančiojo plieno apvalių vamzdžių virinimo metodų ir parametrų įtaka proceso tikslumui ir našumui (straipsnis anglų kalba)
R. Kandrotaitė Janutienė.Įanglinto legiruoto plieno grūdinimo ir atleidimo deformacijų tyrimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

EKSPERIMENTINĖ IR SKAITINĖ PML PLOKŠTELIŲ SU IŠPJOVOMIS ĮTEMPIŲ ANALIZĖ, KAI JŲ PLOKŠTUMA YRA APKRAUTA

Saleh Yazdani

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos katedra, Tehranas, Iranas, el.p.: yazdani.saleh@yahoo.com

G. H. Rahimi

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos katedra, Tehranas, Iranas, el.p.: rahimi_gh@modares.ac.ir

Mehdi Ghanbari

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos katedra, Tehranas, Iranas, el.p.: mehdi.ghanbari.f@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje pateikta pluošto, metalo ir laminato (PML) plokštelių su skirtingos formos išpjovomis įtempių eksperimentinė ir skaitinė analizė. PML susideda iš metalo, šiuo atveju aliuminio, lakštų, sustiprintų epoksidinės dervos pluoštu. Mechaninės PML savybės nustatytos standartiniais tempimo bandymais. Deformacijoms šalia išpjovų matuoti buvo panaudoti deformacijų jutikliai. Įtempiai nustatyti atsižvelgiant į mechanines savybes, nustatytas eksperimento metu. Be to, antrajame etape buvo atlikta baigtinių elementų analizė. Galiausiai buvo palyginti eksperimentiniai ir skaitinės analizės rezultatai.

Pilnas straipsnio tekstas


VANDENS PRADINĖS TEMPERATŪROS ĮTAKA GARUOJANČIŲ LAŠELIŲ TERMINEI BŪSENAI

G. Miliauskas, S. Šinkūnas, K. Norvaišienė, K. Šinkūnas

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 20, Kaunas, 44239, Lietuva, el.p.: gimil@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas vandens lašelių šilimo ir garavimo sausame ore modeliavimas esant skirtingai pradinei jų temperatūrai. Įvertinta oro temperatūrą turinčio juodo kūno spektrinio spinduliavimo įtaka sudėtiniam šilumos plitimui pusskaidriame lašelyje. Išpurškiamo vandens pradinės temperatūros įtaka yra esminė. Vandens pradinės temperatūros įtaka lašelio šilumos ir masės mainams nestacionariųjų fazinių virsmų režime įvertinama vandens pradinės temperatūros ir lašelio pusiausviro garavimo temperatūros santykiu.


 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4160

Pilnas straipsnio tekstas


LAISVO IR PRIVERSTINIO LAMINARINIO TURBULENTINIO VIRSMO ĮTAKA WORTMANN‘O FX 66-S-196 V1 IR EPLERIO E 385 SPARNO PROFILIŲ AERODINAMINĖMS CHARAKTERISTIKOMS ESANT MAŽIEMS REINOLDSO SKAIČIAMS

L. Naujokaitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rodūnės 30, 02187 Vilnius, Lietuva, el.p.: laurynas.naujokaitis@vgtu.lt

E. Lasauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rodūnės 30, 02187 Vilnius, Lietuva, el.p.: eduardas.lasauskas@vgtu.lt

Reziumė

Šiuo darbu norėta palyginti teoriškai apskaičiuotas profilio charakteristikas su publikuotais eksperimentiniais duomenimis. Išnagrinėta laisvo ir sutrikdyto laminarinio turbulentinio srauto įtaka.

Trimis skaitinio modeliavimo programomis – Epplerio programine sistema PROFIL, XFOIL ir RFOIL – išanalizuota pasienio sluoksnio priverstinio virsmo įtaka Wortmanno FX 66-S-196 V1 ir Eplerio E 385 sparno profilių aerodinaminėms charakteristikoms esant mažiems Reinoldso skaičiams.

Gauti teoriniai rezultatai išanalizuoti ir palyginti su publikuotais eksperimentiniais duomenimis, gautais Delfto technologijos universiteto ir Štutgarto universiteto mažo greičio ir mažos turbulencijos aerodinaminiuose vamzdžiuose.

 

 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4158

 

Pilnas straipsnio tekstas


PRIVERSTINIO-KONVEKCINIO TURBULENTINIO ŠILUMOS SRAUTO PERDAVIMO ORUI KANALE SU BANGUOTŲ BRIAUNŲ GRIOVELIAIS SKAITINĖ ANALIZĖ

H. Benzenine

Mokslo ir technologijos universitetas (USTO), Mechanikos fakultetas, Mechanikos katedra, BP 1505 El M'naouar Oranas, Alžyras, el.p.: b.hamidou@yahoo.fr

R. Saim

Abou Bakr Belkaid universitetas, Technologijos fakultetas, Taikomosios šilumos ir energetikos laboratorija (ETAP, BP 230 - 13000-Tlemcen-Alžyras, el.p.: saimrachid@yahoo.fr

S. Abboudi

Belfort Montbeliard technologijos universitetas (UTBM), IRTES-M3M, EA 7274, Sévenans site-90010-Prancūzija, el.p.: Said.Abboudi@utbm.fr

O. Imine

Mokslo ir technologijos universitetas (USTO), Mechanikos fakultetas, Aeronautikos ir vibracinių sistemų laboratorija, BP 1505 El M'naouar Oranas, Alžyras, el.p.: Imine_omar@yahoo.fr

Reziumė

Šiame darbe pateikti srauto struktūros ir konvekcinio šilumos perdavimo plokščiame kanale su banguotų briaunų grioveliais viršutinėje ir apatinėje stačiakampio skerspjūvio kanalo sienelėse skaitinio tyrimo rezultatai. Šiuose tyrimuose skirtingų Reinoldso skaičių (5000, 10000, 15000 ir 20000) kanalai atitinka nusistovėjusį turbulentinį srautą. Vyraujančios lygtys (tolydumo, momentų, energijos ir turbulentiškumo) išspręstos naudojant atitinkamas kietojo kūno ir skysčio zonų savybes. Kontrolinio tūrio priartėjimas panaudotas diskretizuojant būvio lygtis skaitiniam sprendimui. Modelis k-ω pritaikytas turbulentinio srauto laukui. Paprastas algoritmas panaudotas konvekcijai įvertinti. Kompiuterinė programa pritaikyta dinaminei ir terminei elgsenai įvertinti esant keturioms Reinoldso skaičių reikšmėms ir skirtingoms geometrinėms briaunų padėtims. Ašinio greičio profiliai įvertinti konvekciniu Nuselto skaičiumi, trinties koeficientai ir slėgio kritimai skirtinguose pasirinktuose skerspjūviuose rasti kaip tik prieš srovę, pagal srovę ir tarp dviejų banguotų briaunų.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4154

Pilnas straipsnio tekstas


NAUJŲJŲ IGNALINOS AE PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO SAUGOJIMO KONTEINERIŲ ŠILUMINIS ĮVERTINIMAS TAM TIKROMIS NENORMALIOMIS SĄLYGOMIS

V. Šimonis

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: simonis@mail.lei.lt

V. Ragaišis

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas@mail.lei.lt

A. Šmaižys

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: smaizys@mail.lei.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas naujos konstrukcijos konteinerių CONSTOR® RBMK-1500/M2, skirtų panaudotam branduoliniam kurui saugoti naujojoje Ignalinos AE tarpinio saugojimo saugykloje, šiluminis įvertinimas tam tikromis mažai tikėtinomis, bet hipotetiškai galimomis avarinėmis sąlygomis – kai konteineris tampa nesandarus ir iš jo išteka helio užpildas, kai į konteinerį klaidingai pakraunamas vidinis krepšys su maksimalaus liekamojo šilumos išsiskyrimo panaudotu branduoliniu kuru ir kai karščiausiu metų laiku saugojimo salės ventiliacijos reguliavimo sistema ilgam uždaro ventiliacijos groteles. Skaitinis temperatūros laukų modeliavimas atliktas naudojant JAV sukurtą programų paketą (kodą) ALGOR saugykloje esančiame konteineryje su pakrautu panaudotu branduoliniu kuru, prieš tai laikytu vandens baseinuose 5–7 metus.

Skaičiavimai parodė, kad nesandaraus ir klaidingai pakrauto konteinerių atvejais maksimalios vidinio krepšio įkrovos temperatūros viršys maksimalią leistiną ŠIEL’ų paviršiaus temperatūrą ilgalaikio saugojimo (normaliomis) sąlygomis (300°C), bet neviršys maksimalios leistinos trumpalaikio saugojimo temperatūros avarinėmis sąlygomis (570°C). Žiedinio krepšio įkrovos temperatūros abiem atvejais praktiškai neviršys maksimalios leistinos temperatūros normaliomis sąlygomis. Saugyklos saugojimo salės ventiliacijos sistemos reguliavimo sutrikimas didelės įtakos neturės. Maksimalios vidinio ir žiedinio krepšių įkrovų temperatūros praktiškai neviršys maksimalios leistinos temperatūros normaliomis sąlygomis. Visais atvejais konteinerio korpuso betoninio užpildo temperatūros neviršys maksimalios leistinos betono temperatūros avarinėmis sąlygomis (177°C).

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4153

Pilnas straipsnio tekstas


LAIKUI BĖGANT KINTANČIO DVIEJŲ KONTAKTUOJANČIŲ PAVIRŠIŲ ŠILUMINIO LAIDUMO NUSTATYMAS

M. H. Shojaeefard

Irano mokslo ir technologijos universitetas (IUST), Mechanikos mokykla, Tehranas, Iranas, el.p.: mhshf@iust.ac.ir

M. Sh. Mazidi

Irano mokslo ir technologijos universitetas (IUST,) Mechanikos mokykla, Tehranas, Iranas, el.p.:mazidi@iust.ac.ir

V. Kh. Mousapour

Irano mokslo ir technologijos universitetas (IUST,) Mechanikos mokykla, Tehranas, Iranas, el.p.: vmousapour@iust.ac.ir

Reziumė

Siekiant nustatyti laikui bėgant kintančio terminio kontakto laidumą, tiriamas šilumos perdavimas tarp dviejų kontaktuojančių bandinių. Pasiūlytas atvirkščias šilumos perdavimo metodas. Rezultatams gauti remiantis eksperimento duomenimis taip pat taikomas gerai žinomas ekstrapoliacijos metodas. Atvirkštinio ir tiesioginio ekstrapoliavimo metodais gauti rezultatai gerai sutampa. Naudojant komercinę programinę baigtinių elementų metodo įrangą ištirta nusistovėjusi būsena, o paklaidų analizė parodė, kad ekstrapoliavimo metodas šiuo atveju yra geresnis.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4150

Pilnas straipsnio tekstas


KOMBINUOTA ŠILUMOS SIURBLIO IR ELEKTROS JĖGAINĖ. ANTRA DALIS: EKONOMINĖ ANALIZĖ

V. Dagilis

Kauno technologijos universitetas, Mickeviciaus 37, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.dagilist@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikta naujos šilumos siurblio ir elekros jėgainės ekonominė analizė. Analizė rodo, kad kombinuota šilumos siurblio ir elektros gamybos techno­logija yra efektyvi, kas sąlygoja trumpą atsipirkimo laiką ir žemą šilumos kainą. Jėgainė gali gaminti šilumą šilumos siurblio pagalba dideliems miestams. Žema šilumos savi­kaina suteikia galimybę subsidijuoti elektros pardavimą, jei rinkos kaina yra žemesnė už savikainą. Jėgainė gali užtikrinti konkurencingą elektros gamybos kainą žvelgiant į perspektyvines elektros bei dujų kainas bei užtikrinti ženkliai žemesnę šilumos kainą palyginti su šiandieni­nėmis.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4166

Pilnas straipsnio tekstas


PER PUSIAU PERFORUOTĄ APSKRITIMINĮ CILINDRĄ ĮPURŠKIAMOS SROVĖS EFEKTO TRAUKOS KOEFICIENTUI NAGRINĖJIMAS

M. Farzaneh-Gord

Shahroodo tyechnologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, Shahroodas, Iranas, el.p.: mahmood.farzaneh@yahoo.co.uk

A. Molavi

Shahroodo tyechnologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, Shahroodas, Iranas

Reziumė

Vidaus pagrindinės srovės įpurškimas per performuotą paviršių turi daug pramoninių pritaikymų, tokių kaip aušinimo plėvelė. Įpurškimo srovė taip pat naudojama ribinio sluoksnio tekėjimo charakteristikų kontrolei. Šiame darbe atliekamas eksperimentinis tyrimas, nagrinėjantis įpurškimo srovės greičio, pagrindinės srovės, Reynoldso skaičiaus ir įpurškiamos srovės krypties (priekis, viršus, užpakalis) įtaką į greičio profilį už pusiau perforuoto
apskritiminio cilindro paviršiaus. Remiantis išmatuotu greičio profiliu, slėgio trauka yra apskaičiuota ir pristatyta. Rezultatai parodė, kad įpurškimo srovė įtakoja tekėjimo per cilindrą ir keičia greičio profilį už cilindro. Lyginant su cilindru be įpurškimo traukos koeficiento dydis mažėja, kai srovė yra įpurškiama cilindro užpakalyje. Tuo atveju, kai srovė yra įpurškiama per cilindro viršų pagrindinis traukos koeficientas yra žemesnis ir tada kai srovė yra įpurškiama cilindro priešakyje traukos koeficientas sumažės kai kurioms srovės įpurškimo greičio ir pagrindinės srovės Reynoldso skaičiaus kombinacijoms.

 

 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4147

 

Pilnas straipsnio tekstas


VELENO-ĮVORĖS TARPUSAVIO CENTRAVIMAS NAUDOJANT TAMPRIUOSIUS VIRPESIUS

E. Sadauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: edvardas.sadauskas@stud.ktu.lt

B. Bakšys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: bronius.baksys@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje ekperimentiškai nagrinėjamas auto­matiškai renkamų veleno ir įvorės tarpusavio centravimas, naudojant tampriuosius virpesius. Velenas bazuojamas specialiame griebtuve, o jo tamprieji virpesiai sužadinami iš galo prispaustu pjezovibratoriumi. Su įvore kontaktuojantis veleno galas virpa išilgine ir skersine kryptimis. Dėl to atsiranda įvorės poslinkis veleno atžvilgiu detalių ašių sutapdinimo kryptimi. Aprašyta tyrimo įranga ir eksperimento metodika. Išsiaiškinta detalių ašių nesutapimo, prispaudimo jėgos, žadinimo dažnio ir amplitudės įtaka centravimo trukmei ir šio proceso sėkmingumui, kai naudojamos skirtingų formų/dydžių ir medžiagų detalės.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4164

Pilnas straipsnio tekstas


AUTOMOBILIO KĖBULO DAUGIAFUNKCIŲ DEFORMACINIŲ ZONŲ ELEMENTŲ TYRIMAS

J. Sapragonas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva

D. Juodvalkis

Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, 50155 Kaunas, Lietuva, el.p.: djuodvalkis@yahoo.com

R. Makaras

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rolandas.makaras@ktu.lt

R. Keršys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: robertas.kersys@ktu.lt

Reziumė

Automobilių pasyviosios saugos tyrimai, atliekami natūrinius susidūrimų su kliūtimis testus, yra sudėtingi ir brangūs, nes reikia didelių praktinių įgūdžių ir specialios įrangos. Tam tikrų deformacinės zonos elementų įtaką dinaminiam smūgio procesui galima pakankamai tiksliai ištirti naudojant kelių masių dinaminius modelius. Darbe pateikta tokių modelių ir atskirų deformacinės zonos dalių charakteristikų aprašo sudarymo metodika. Sudarius tinkamą dinaminį modelį, kuriuo naudojantis gaunami rezultatai, adekvatūs natūrinių eksperimentų rezultatams, galima greitai, nesudėtingai ir gana tiksliai nustatyti papildomai sumontuotų daugiafunkcių elementų įtaką automobilio saugai. Modeliavimo rezultatai parodė, kad automobilio priekyje įrengti papildomi putplasčio ar gumos elementai turi įtakos toliau esančių deformacinių zonų elgsenai ir smūgio proceso eigai. Papildomi elementai sugeria tam tikrą smūgio energijos dalį, sumažina toliau esančių deformacinių zonų pradinį deformavimo greitį ir jų sugeriamos energijos kiekį. Modeliuojant susidūrimą su kliūtimi skirtingais greičiais, pastebėta, kad papildomi elementai sušvelnina smūgio procesą.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4170

 

Pilnas straipsnio tekstas


GRIEBIANČIOSIOS LANKSTINĖS MECHANINĖS RANKOS KINEMATIKA

A. Bouachari

Skikda 20 Août 1955 universitetas, Technologijos fakultetas, BP 26 Route El hadaek, Skikda, Alžyras, el.p.: a_bouachari@hotmail.com

H. Tebbikh

Guelmos universitetas, Automatikos ir kompiuterijos laboratorija, PO Box 401, Guelma-24000, Algžyras, el.p.: tebbikh@yahoo.com

Reziumė

Pateiktas tyrimas susijęs su roboto rankos geometrinės ir kinematinės būsenos išsišakojimų sistemos įvertinimu. Uždaro kontūro apribojimai integruojami prieš pat objekto sugriebimą. Siekiant pabrėžti ypatumus, roboto rankos kinematinė analizė atliekama esant laisvam bekon­takčiam judesiui. Įvairių kinematinių apribojimų, atitinkan­čių skirtingus kontaktavimo atvejus, analizė atliekama vė­liau. Kontaktavimo taškai nustatomi naudojantis aktyvio­sios grandies atvirkštiniu geometriniu modeliu. Galiausiai tyrimas iliustruojamas konkrečiu rankos su keturiais pirš­tais, įgalinančiais sugriebti skirtingus objektus, taikymu.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4148

 

Pilnas straipsnio tekstas


SKAITINIS GEODEZINIŲ LINIJŲ ELIPSINIO ĮTVARO SKERSINIAME PJŪVYJE NUSTATYMAS

F.E. Betene

Douala universitetas, ENSET, B.P. 2701 Douala, Kamerūnas, el.p.: fabetene@yahoo.fr

P. Kah

Lappeenrantos technologijos universitetas, 53850 Lappeenranta, Suomija, el.p.: paul.kah@lut.fi

J.A. Atangana

Douala universitetas, ENSET, B.P. 2701 Douala, Kamerūnas, el.p.: aajean2003@yahoo.fr

J. Martikainen

Lappeenrantos technologijos universitetas, 53850 Lappeenranta, Suomija, el.p.: jukka.martikainen@lut.fi

A. Ohandja

Douala universitetas, IUT, B.P. 2701 Douala, Kamerūnas, el.p.: oayina@yahoo.fr

B. Mvola

Lappeenrantos technologijos universitetas, 53850 Lappeenranta, Suomija, el.p.: Eric.Mvola.Belinga@lut.fi

 

Reziumė

Straipsnyje pateikti vejamo pluošto gijų elgsenos elipsinio profilio skersiniame pjūvyje tyrimų rezultatai.  Atliktas tyrimas leido palaipsniui nustatyti skaitines besi-sukančio įtvaro ir vediklio kreipiančiųjų poslinkio reikšmes slenkant ir sukantis, darant prielaidą,  jog šie laike suderinti pokyčiai griebtuvu leidžia nuimti suvytą  juostą geodezinių linijų kryptimi.  

Naudojant integravimo metodą gautos įtvaro sukimąsi aprašančios skaitinės reikšmės yra kaupiamos duomenų faile. Šis programiškai sudarytas failas toliau naudojamas kaip duomenų bazė, kurios pagrindu skaitinio valdymo sistema formuoja vijimo valdymo programą.

Skaičiavimų paklaida dėl gijos susisukimo nedaro ženklesnės įtakos vediklio judesiui ir neįtakoja ciklo. Tai parodo, jog taikoma priemonė yra efektyvi ir dera su šiuo vijimo metodu.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4159

Pilnas straipsnio tekstas


TRENIRUOKLIO APKROVOS VALDYMAS MRS SLOPINTUVU

V. Grigas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37-304, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.grigas@ktu.lt

R. Maskvytis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37-215, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: RobertasMaskvytis@yahoo.com

R.T. Toločka

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37-118, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.tolocka@ktu.lt

I. Tiknevičienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų. 50-222, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: irena.tikneviciene@ktu.lt

Reziumė

Moksliniu ir techniniu požiūriu labai svarbu kurti ir tobulinti sporto įrangą taip, kad ji įgalintų treniruotis ir testuoti individualiai pagal vartotojo poreikius, leistų kontroliuoti bei valdyti treniruotės procesą. Straipsnyje aprašomas vienas iš galimų būdų jėgos treniruoklio inercinėms apkrovoms stabilizuoti ir valdyti naudojant MRS slopintuvą. Metodui patikrinti sukonstruotas tyrimų stendas, leidžiantis išmatuoti pasipriešinimo jėgą bei įvairių sistemos dalių (svarmenų, slopintuvo, elektros variklio) judesių kinematinius ir dinaminius parametrus. Pirminiai eksperimentinių tyrimų rezultatai patvirtino, kad toks slopintuvas yra efektyvus.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4156


Pilnas straipsnio tekstas


BENZININIO VARIKLIO VEIKIMO DIAGRAMOS SUDARYMO METODAS

I. Mihai, I.C. Manolache-Rusu

Stefan cel Mare universitetas, Universitatii 13, 720229 Suceava, Rumunija, el.p.: mihai.i@fim.usv.ro

Reziumė

Šis darbas susijęs su neinvazinio metodo taikymu sudarant vieno keturtakčio cilindro veikimo diagramą. Tokiai diagramai braižyti suprojektuotas eksperimentinių bandymų stendas. Pirmojoje straipsnio dalyje aprašytas pjezoelektrinis jutiklis, įgalinantis išmatuoti slėgį vidaus degimo variklio cilindre. Naudojant paminėtą programinę įrangą sudaryta vieno keturtakčio cilindro veikimo diagrama. Eksperimentiškai gautos diagramos leidžia įvertinti varomojo skysčio elgseną variklio cilindre. Tai pasiekiama analizuojant gautas kreives, palyginant proceso trukmę su skaičiavimo rezultatais, funkciniais ypatumais arba parametrų kitimo dėsniais.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4151

 

Pilnas straipsnio tekstas


NIKELIO SUPERLYDINIO SAUSASIS GREITASIS FREZAVIMAS

M. Benghersallah, L. Boulanouar

Badji Mokhtar Annaba universitetas, Gamybos ir ateities technologijų laboratorija (LRTAPM); BP12 23000, Annaba; Alžyras, el.p.: Bengher_moh@yahoo.fr

G. Lecoz, D. Dudzinski

Medžiagų fizikos ir mechanikos laboratorija UMR CNRS 7554, ISGMP– Bâtiment C, Ile du Saulcy, 57045 METZ, Cedex 01, Prancūzija

Reziumė

Dėl geresnių savybių inkonelis 718 (austenitinis nikelio ir chromo superlydinys) plačiai naudojamas aukštose temperatūrose, esant didelėms apkrovoms ir antikorozinėms sąlygoms. Šis lydinys žinomas kaip sunkiausiai apdirbama medžiaga. Straipsnyje pateikti greitojo frezavimo eksperimento rezultatai susiję su apdirbamumu, apibūdinant inkonelio 718 apdirbimą aštriu įrankiu, nustatant geriausias pjovimo sąlygas, apibrėžiant dilimo tipus ir įrankio patvarumą bei klasifikuojant dangų tipus. Tyrimas atliktas dviem etapais. Pirmajame etape palyginamajai studijai atlikti įvertintos pjovimo sąlygos. Antrajame išanalizuoti dilimo tipai. Apdirbimo metu buvo stebimas dilimo pobūdis, o pjovimo galia didinama ir registruojama. Greitaeigės frezavimo staklės turėjo galios registratorių „Wattpilote“. Buvo siekiama įvertinti superlydinioapdirbamumą, matuojant galią ir įrankio dilimą optiniu mikroskopu ir baltosios šviesos interferometru, esant įvairioms pjovimo sąlygoms ir strategijoms.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4149

Pilnas straipsnio tekstas


NERŪDIJANČIOJO PLIENO APVALIŲ VAMZDŽIŲ VIRINIMO METODŲ IR PARAMETRŲ ĮTAKA PROCESO TIKSLUMUI IR NAŠUMUI

E. Biekša

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.bieksa@stud.ktu.lt

R. Mankutė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rasa.mankute@ktu.lt

A. Bargelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bargelis@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjami apvalių vamzdžių iš nerūdijančiojo plieno AISI 304L automatinio ir rankinio TIG virinimo metodai ir jų režimų įtaka proceso tikslumui ir našumui. Aprašoma vamzdžių rankinio siūlių suvirinimo seka. Analizuojamos bandinių deformacijos po automatinio ir rankinio virinimo, ir nustatomas ašinis nuokrypis. Pateikiamos bazavimo ir matavimų principinės schemos ir matavimų rezultatų analizė. Tyrimas pagrįstas eksperimentų rezultatais ir matavimais, siekiant panaikinti ašinį nuokrypį virinant plieno vamzdžius rankiniu ir automatiniu būdu. Eksperimentiškai nustatytas virinimo greitis ir kiti parametrai, leidžiantys pasiekti geriausią našumo indeksą ir virinimo kokybę. Toliau moksliniame darbe bus tiriamos galimybės, kaip padidinti našumo indeksą, didinant kuriamo gaminio ir jo gamybos proceso vertę.

 

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4161

 

Pilnas straipsnio tekstas


ĮANGLINTO LEGIRUOTO PLIENO GRŪDINIMO IR ATLEIDIMO DEFORMACIJŲ TYRIMAS

R. Kandrotaitė Janutienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: raskand@ktu.lt

 

Reziumė

Straipsnyje pateiktas mažaanglio nedidelio legiruotumo plieno bandinių su įanglintu paviršiumi plastinių savybių tyrimas žemojo atleidimo metu. Įanglinti grūdinti bandiniai dažnai deformuojasi dėl vidinių įtempių, kuriuos sukelia struktūros heterogeniškumas, tūriniai pokyčiai, skirtinga MS temperatūra įanglintame ir neįanglintame tūryje, išorinės apkrovos, skirtingu laipsniu vykstantys virsminiai procesai, virsminio plastiškumo efektas ir kiti faktoriai. Ištirtas nesimetriško įanglinimo poveikis plieno virsminio plastiškumo efektui, įvertinant struktūrinius gniuždymo ir tempimo įtempius, atsiradusius dėl tūrinių pokyčių. Nustatyta, kad vidiniai įtempiai plieno bandinio struktūroje viršija 300 MPa. Gautus tyrimų rezultatus galima panaudoti įanglinamų detalių (velenų, krumpliaračių, kumštelių) terminio apdirbimo technologijoms tobulinti.

 

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.2.4155

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius