Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 17(2)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

Ž. Juchnevičius, A. Krenevičius.Cikliškai lenkiamų srieginių jungčių ilgaamžiškumo prognozavimas (straipsnis anglų kalba)
R. Stonkus, M. Leonavičius, G. Petraitis, S. Stupak.Suvirintos ketaus plokštės daugiaciklio irimo analizė (straipsnis anglų kalba)
M. Frantova, P. Štemberk, V. Vala.Santvaros modelio taikymas ekscentriškoms kolonoms (straipsnis anglų kalba)
N. Partaukas, J. Bareišis.Puasono koeficiento įtaka cilindrinių strypų stiprumui ir standumui (straipsnis anglų kalba)
L. Gegeckienė, E. Kibirkštis, V. Miliūnas, V. Volkovas.Daugiasluoksnių pakuočių atsparumo kritimui ant kieto paviršiaus tyrima (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

S. Šinkūnas, A. Kiela. Šilumos atidavimas, esant plėvelinei garų kondensacijai (straipsnis anglų kalba)
I. Chitsaz, B. Farhanich.Dviejų trikampių karšto skysčio čiurkšlių dinamikos tyrimas (straipsnis anglų kalba)
M. Beriache, A. Bettahar, L. Loukarfi, L. Mokhtar Saidia, H. Naji.Mažakanalio oro srovės aušintuvo hidraulinių ir šiluminių charakteristikų skaitinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)
L. Izidi, A. Liazid.Reguliuojamų tūtos ir įėjimo kreipiamųjų menčių įtaka pripūtimo išcentrinio turbokompresoriaus charakteristikoms (straipsnis anglų kalba)
M. Boulenouar, A. Meslem, B. Imine, I. Nastase. Turbulentinio čiurkšlės tekėjimo iš mentinio difuzoriaus skaitinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

M. Bayat, A. Barari, M. Shahidi.Ašine kryptimi apkrautų Eulerio ir Bernulio sijų dinaminis atsparumas (straipsnis anglų kalba)
N. R. Rat, M. Neagoe, D. Diaconescu, S. D. Stan. Lygiagretaus medicininio trijų slydimo kinematinių porų roboto darbo tikslumo koreliacija įvertinant krūvio pastovumą dinaminio imitavimo būdu (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

R. Bansevičius, S. Telksnytė, G. Janušas, A. Palevičius.Dviejų laisvės laipsnių pjezoelektrinių pozicionavimo sistemų skaitmeninis-eksperimentinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)
H.R. Allahbaksh, J. Saemi, M. Hourali.Kvadratinio skerspjūvio aliuminio kolonų pažeidimų projektavimo optimizavimas pagal atsparumo smūgiui kriterijus (straipsnis anglų kalba)
S.M.A. Meftah, B. Imine, O. Imine, L. Adjlout. Bepiločių lėktuvų skraidymo skaitmeninis modeliavimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

P. Ambroza, L. Kavaliauskienė.Dilimui atsparūs sluoksniai gauti konstrukcinio plieno apvirinimui naudojant medžiagų miltelius (straipsnis anglų kalba)
J. Padgurskas, R. Kreivaitis, A. Kupčinskas, A. Žunda.Rapsų aliejaus modifikavimas laisvomis riebalų rūgštimis (straipsnis anglų kalba)
A. Guermat, G. Monteil, M. Bouchetara. Įvairiomis dangomis padengtų vidaus degimo variklių stūmoklių žiedų trinties ir išdilimo tyrimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

CIKLIŠKAI LENKIAMŲ SRIEGINIŲ JUNGČIŲ ILGAAMŽIŠKUMO PROGNOZAVIMAS

Ž. Juchnevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el. p.: ma@fm.vgtu.lt

A. Krenevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el. p.: kron@fm.vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje parodyta, kad modifikuotas norminis metodas, įvertinantis apkrovos pasiskirstymą sriegio vijose, yra tinkamas kartotinai lenkiamų srieginių jungčių ciklinio ilgaamžiškumo prognozavimui. Panaudotas apkrovos ir įtempių pasiskirstymo vijose modelis, kuris atspindi visu ir ne visu profiliu sukibusių vijų porų tampriojo deformavimo savybes. Gauti jungčių M16×2 ciklinio ilgaamžiškumo skaičiavimo rezultatai artimi eksperimentinėms reikšmėms ir jų neviršija.

Pilnas straipsnio tekstas


SUVIRINTOS KETAUS PLOKŠTĖS DAUGIACIKLIO IRIMO ANALIZĖ

R. Stonkus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223Vilnius, Lietuva, el. p.: rs@fm.vgtu.lt

M. Leonavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223Vilnius, Lietuva, el. p.: minleo@fm.vgtu.lt

G. Petraitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223Vilnius, Lietuva, el. p.: gedp@vgtu.lt

S. Stupak

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223Vilnius, Lietuva, el. p.: stupakas@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami pusiau natūrinio suvirinto ketaus bandinio eksperimentiniai analitiniai tyrimo rezultatai. Nustatyta bandinio pagrindinio metalo ir siūlės cheminė sudėtis, statinės mechaninės savybės, kietumas ir mikrostruktūra. Bandinio ciklinis apkrovimas eksperimento metu pradėtas nuo apkrovimo, artimo realių konstrukcijos elementų apkrovimui. Bandymas atliktas pagal pasirinktą įtempių kitimo programą. Remiantis eksperimento duomenimis, sudaryta kinetinė nuovargio diagrama. Irimo sąlygoms nustatyti papildomai atlikta lūžio analizė. Tyrimas papildytas lietų ir normalizuotų CT bandinių eksperimentinių duomenų analize, pasinaudojant plyšio plitimo greičio ir įtempių intensyvumo koeficiento priklausomybės diagrama bei plyšio atsivėrimo diagrama. Nustatytos ribinių įtempių intensyvumo koeficientų Kth ir KC reikšmės.

Pilnas straipsnio tekstas


SANTVAROS MODELIO TAIKYMAS EKSCENTRIŠKOMS KOLONOMS

M. Frantová

Prahos Čekijos technikos universitetas, Statybos fakultetas, Betono ir mūrinių konstrukcijų katedra, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Čekijos Respublika, el. p.: michaela.frantova@fsv.cvut.cz

P. Štemberk

Prahos Čekijos technikos universitetas, Statybos fakultetas, Betono ir mūrinių konstrukcijų katedra, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Čekijos Respublika, el. p.: stemberk@fsv.cvut.cz

V. Vala

Prahos Čekijos technikos universitetas, Statybos fakultetas, Betono ir mūrinių konstrukcijų katedra, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Čekijos Respublika, el. p.: vlastimil.vala@fsv.cvut.cz

Reziumė

Populiarus santvaros modelis EC2 dažnai kvalifikuojamas kaip standartinė priemonė nesudėtingoms konstrukcijoms imituoti. Straipsnyje parodoma, kaip šis modelis pritaikomas sudėtingesnėse konstrukcijose, pavyzdžiui, ekscentriškose kolonose. Palyginimas su pilnutiniu skaitiniu imitavimu rodo, kad santvaros modelis leidžia korektiškai prognozuoti maksimalią keliamąją galią. Konstrukcijos optimizavimo kaina, naudojant santvaros modelio topologiją, yra nedidelė, net esant sudėtingoms ekscentriškoms kolonoms. Straipsnyje taip pat aprašomas praktinis optimalus armavimas naudojant santvaros modelį.

Pilnas straipsnio tekstas


PUASONO KOEFICIENTO ĮTAKA CILINDRINIŲ STRYPŲ STIPRUMUI IR STANDUMUI

N. Partaukas

Kauno technologijos universitetas, Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el. p.: n.partaukas@gmail.com

J. Bareišis

Kauno technologijos universitetas, Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el. p.: jonas.bareisis@ktu.lt

Reziumė

Tempiant (gniuždant) daugiasluoksnius strypus, dėl skirtingų Puasono koeficiento verčių tarp sluoksnių atsiranda kontaktinis slėgis. Dėl to sluoksniuose susidaro erdvinis (triašis) įtempių būvis. Darbe pasiūlyta analitinė metodika, įgalinanti tiksliai apskaičiuoti įtempius, atsižvelgiant į Puasono koeficientų įtaką. Juos ignoruojant, atsiranda įtempių ir standumo skaičiavimo paklaidos. Straipsnyje nagrinėjama, nuo ko priklauso ir kaip kinta dvisluoksnių ir daugiasluoksnių cilindrinių strypų įtempių ir standumo paklaidos.

Pilnas straipsnio tekstas


DAUGIASLUOKSNIŲ PAKUOČIŲ ATSPARUMO KRITIMUI ANT KIETO PAVIRŠIAUS TYRIMA

L. Gegeckienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el. p.: laurosius@gmail.com

E. Kibirkštis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el. p.: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

V. Miliūnas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el. p.: valdas.miliunas@ktu.lt

V. Volkovas

Kauno technologijos universitetas,Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: vitalijus.volkovas@ktu.lt

Reziumė

Nagrinėta daugiasluoksnių pakuočių kritimo ant kieto paviršiaus deformacijos ir elgsenos ypatumai. Jėgos impulsų reikšmės nustatytos naudojant matavimo aparatūrą, prie kurios prijungtas personalinis kompiuteris. Vizualųjį pakuotės deformacijos procesą fiksavo greitaveikė filmavimo kamera. Šiais metodais apdoroti duomenys leido spręsti, koks aukštis ar kokia kritimo padėtis pakuotei yra pavojingiausi. Tyrimo rezultatai taikomi tolesniame pakuočių projektavimo procese.

Pilnas straipsnio tekstas


ŠILUMOS ATIDAVIMAS, ESANT PLĖVELINEI GARŲ KONDENSACIJAI

S. Šinkūnas

Kauno technologijos universitetas, Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el. p.: stasys.sinkunas@ktu.lt

A. Kiela

Kauno kolegija, Pramonės 22, 50387 Kaunas, Lietuva, el. p.: algimantas.kiela.@kauko.lt

Reziumė

Straipsnyje analizuojamas šilumos atidavimas, kai šilumos srauto tankis plėvelės storyje nekinta. Praktiškai taip būna esant plėvelinei garų kondensacijai. Analizuojant plėvelinės garų kondensacijos procesą, įvertintas vidutinio šilumos atidavimo koeficiento ir šilumos srauto tankio pasiskirstymas kondensacijos paviršiaus aukštyje. Nustatyta, kad vidutinis šilumos atidavimo koeficientas nepriklauso nuo kondensacijos temperatūros kitimo pobūdžio. Pasiūlytos pusiau empirinės priklausomybės šilumos atidavimui apskaičiuoti, įvertinant temperatūros gradientą.

Pilnas straipsnio tekstas


DVIEJŲ TRIKAMPIŲ KARŠTO SKYSČIO ČIURKŠLIŲ DINAMIKOS TYRIMAS

I. Chitsaz

Sharif technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, Teheranas, Iranas, el. p.: i_chitsaz@mech.sharif.ir

B. Farhanieh

Sharif technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, Teheranas, Iranas, el. p.: bifa@sharif.ir

Reziumė

Atliktas trikampių karšto skysčio čiurkšlių charakteristikų skaitinis imitavimas. Pateikti lygiakraščių ir lygiašonių tūtų trijų matmenų čiurkšlių, esant skirtingiems Reinoldso skaičiams ir atstumams tarp čiurkšlių, erdviniai rezultatai. Svarbiausiųjų lygčių sistema pritaikyta nustatytoms ribinėms sąlygoms, yra išspręsta baigtinių tūrių metodu atitinkamai išdėstant tinklelį. SIMPLEC algoritmas buvo panaudotas slėgiui ir greičiui tirti ir svarbiausioms tekėjimo ir energijos lygybėms nustatyti. Turbulentiniams įtempiams aproksimuoti naudojamas k-  modelis. Parodyti greičio ir temperatūros laukai ir nustatytas jų silpnėjimo čiurkšlės ašyje greitis. Parodyti pagrindinis ir antrinis srovių greičio vektoriai. Taip pat nustatyta skirtingo vertekso kampų įtaka trikampio skerspjūvio čiurkšlių maišymuisi. Šiame darbe buvo tyrinėti vertekso kampai nuo 30 iki 120°. Gauti rezultatai parodė, kad čiurkšlė geriau suformuojama esant lygiakraščiam skerspjūviui. Ypač daug dėmesio skirta Reinoldso skaičiaus (paremto hidrauliniu skersmeniu), taip pat įtekėjimo sąlygų įtakai trikampės čiurkšlės kitimui. Čiurkšlės charakteristikos labai priklauso nuo tekėjimo sąlygų. Tekėjimo rezultatų grafikai rodo didelę laisvų čiurkšlės ribų įtaką maišymui ir tekėjimui. Palyginti su viena trikampe čiurkšle, laisvas skysčio masės tiekimas šiuo atveju padidėja, o potenciali aktyvioji zona sumažėja.

Pilnas straipsnio tekstas


MAŽAKANALIO ORO SROVĖS AUŠINTUVO HIDRAULINIŲ IR ŠILUMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ SKAITINIS TYRIMAS

M. Beriache, A. Bettahar, L. Loukarfi, L. Mokhtar Saïdia

Hassiba Benbouali universitetas, BP 151, Hay Essalem, Chlef (02000), Alžyras, el. p.: m.beriache@gmail.com

H. Naji

D'Artois/FSA Béthune universitetas, Statybos ir geo-aplinkosaugos laboratorija (LGCgE- EA 4515), Lilio Šiaurės Prancūzijos universitetas, F-59000 Lilis, Prancūzija, F-62400 Béthune, Prancūzija, el. p.: hassane.naji@univ-artois.fr

Reziumė

Smūginis oro aušinimas priverstine konvekcija pritaikytas šilumai išsklaidyti didelės galios elektroniniuose įtaisuose su lygiagrečiais radiatoriniais aušintuvais. Aptariami oro srovės greičio kanaluose su padidintais paviršiais komponentai. Slėgio kritimas ir šiluminės charakteristikos analizuojamos naudojant patobulintą skaitinį C++ kodą. Nagrinėjamas šiluminės ir hidraulinės charakteristikos priverstinio konvekcinio aušinimo oru sąlygomis. Išanalizuoti ir grafiškai parodyti hidrauliniai parametrai, įskaitant greičio pobūdį, statinio slėgio pasiskirstymą ir slėgio kritimą aušinimo metu. Be to, yra išnagrinėtos aušinimui naudojamo aliuminio šiluminės charakteristikos, įvertinant erdvinį temperatūros pasiskirstymą radiatoriuose ir aušintuve. Kaip ir tikėtasi, siūlomo modelio duomenys, nustatyti skaitiniu būdu, gerai sutampa su gautais ankstesniuose tyrimuose.

Pilnas straipsnio tekstas


REGULIUOJAMŲ TŪTOS IR ĮĖJIMO KREIPIAMŲJŲ MENČIŲ ĮTAKA PRIPŪTIMO IŠCENTRINIO TURBOKOMPRESORIAUS CHARAKTERISTIKOMS

L. Izidi

ENSET d'Oran, LTE laboratorija, BP 1523 El-M'naouer Oranas 31100 Ažyras, el. p.: lh_izidi@yahoo.fr

A. Liazid

ENSET d'Oran, LTE laboratorija, BP 1523 El-M'naouer Oranas 31100 Ažyras, el. p.: ab_liazid@hotmail.com

Reziumė

Vidaus degimo variklių naudingumo koeficientui pagerinti plačiai naudojami turbininiai pripūtimo kompresoriai. Kompresoriaus charakteristikos turi didelę reikšmę, nes nuo jų priklauso į variklio cilindrus tiekiamo oro kiekis, bei oro ir kuro santykis, nuo kurio priklauso degimo kokybė. Apskritai geras variklio ir turbininio pripūtimo suderinamumas pasiekiamas keičiant jo konstrukciją. Šiame straipsnyje nagrinėjama turbinos tūtos ir įėjimo kreipiamųjų derinimo įtaka kompresoriaus charakteristikoms. Deja, išskyrus pramoninius kompresorius, srauto kryptis automobilių kompresorių įėjime nereguliuojama, nors jų sukimosi greitis didelis. Atliekant šį darbą eksperimentinis tyrimas buvo derinamas su skaitmenine analize. Tobulinant įėjimo kreipiamąsias mentes pavyko realiai pagerinti kompresoriaus charakteristikas visame jo darbo diapazone, tačiau nekreipiamas dėmesys į efektyvumo kreivę, kai turbinos mentės plačiai atidarytos ir patiriama didelių galios ir difuzijos nuostolių.

Pilnas straipsnio tekstas


TURBULENTINIO ČIURKŠLĖS TEKĖJIMO IŠ MENTINIO DIFUZORIAUS SKAITINIS TYRIMAS

M. Boulenouar

Orano mokslų ir technologijos universitetas, U.S.TO, Oranas, Alžyras, el. p.: boulenouar_m@yahoo.fr

A. Meslem

LEPTIAB, Rochelle universitetas, Mokslų ir technologijų centras, 17000 La Rochelle, Prancūzija,

el. p.: amina.meslem@univ-lr.fr

B. Imine

Mokslo ir technologijos universitetas, U.S.TO, Oranas, Alžyras, el. p.: imine_b@yahoo.fr

I. Nastase

Statybos technikos universitetas, Statybos paslaugų katedra, Bukareštas, Rumunija,

el. p.: ilinca.nastase@gmail.com

Reziumė

Atliktas turbulentinės laisvo tekėjimo čiurkšlės iš šešių menčių difuzoriaus skaitinis imitavimas, naudojant šlyties įtempių perdavimo k-  modelį. Erdvinis sprendimas gautas naudojant tetraedrinių elementų tinklelį su 1.7 milijono elementų. Skaitinio prognozavimo rezultatai palyginti su žymėtųjų dalelių greičio matavimais. Šis palyginimas parodė, kad rezultatai gerai sutampa, ypač išilginio greičio čiurkšlės ašyje, tūrinio tekėjimo greičio, išilginio vidutinio fliuktuacijos greičio ir srovės vertekso. Gauti rezultatai rodo, kad šlyties įtempių perdavimo k-  modelis gali būti naudojamas ateities tyrimams kaip efektyvi priemonė mentinių difuzorių projektavimui pagreitinti, optimizuoti ir analizuoti naudojant Reinoldso skaičiaus efektą maišymo proceso erdviniam tekėjimui pritaikyti kaitinimo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo įrenginiuose.

Pilnas straipsnio tekstas


AŠINE KRYPTIMI APKRAUTŲ EULERIO IR BERNULIO SIJŲ DINAMINIS ATSPARUMAS

M. Bayat

Shomal universitetas, Statybos katedra, Amol, Iranas, P.O.Box731, el. p.: mbayat14@yahoo.com

A. Barari

Aalborg universitetas, Statybos katedra, Sohngårdsholmsvej 57, 9000 Aalborg, Aalborg, Danija, el. p.: ab@civil.aau.dk, amin78404@yahoo.com

M. Shahidi

Shomal universitetas, Statybos katedra, Amol, Iranas, P.O.Box73, el. p.: mehran.shahidi13@gmail.com

Reziumė

Nagrinėjamas naujo analitinio metodo, vadinamo energijos balanso metodu (EBM), taikymas netiesiniams uždaviniams spręsti. Energijos balanso metodas taikomas netiesinių svyravimų poveikio Eulerio ir Bernulio sijoms, apkrautoms ašiniais krūviais, analitiniam sprendimui gauti. Pasiūlytos sijų geometriškai netiesinių virpesių analitinės išraiškos. Aptarta virpesių amplitudės įtaka netiesiniam dažniui. Energijos balanso metodo rezultatų palyginimas su literatūros rezultatais patvirtina šio metodo tikslumą. Šiuo metodu, priešingai nei įprastiniais metodais, tik vienu priartėjimu gaunamas labai tikslus sprendinys, galiojantis plačiame svyravimo amplitudžių intervale.

Pilnas straipsnio tekstas


LYGIAGRETAUS MEDICININIO TRIJŲ SLYDIMO KINEMATINIŲ PORŲ ROBOTO DARBO TIKSLUMO KORELIACIJA ĮVERTINANT KRŪVIO PASTOVUMĄ DINAMINIO IMITAVIMO BŪDU

N. R. Rat

Brasovo Transilvanijos universitetas, B-dul Eroilor No 29, 500036 Rumunija, el. p.: ncretescu@unitbv.ro

M. Neagoe

Brasovo Transilvanijos universitetas, B-dul Eroilor No 29, 500036 Rumunija, el. p.: mneagoe@unitbv.ro

D. Diaconescu

Brasovo Transilvanijos universitetas, B-dul Eroilor No 29, 500036 Rumunija, el. p.: dvdiaconescu@unitbv.ro

S. D. Stan

Brasovo Transilvanijos universitetas, B-dul Eroilor No 29, 500036 Rumunija, el. p.: sergiustan@ieee.ro

Reziumė

Straipsnyje pristatoma lygiagretaus medicininio trijų kinematinių slydimo porų roboto darbo tikslumo koreliacija, įvertinant krūvio pastovumą dinaminio imitavimo būdu. Parodyta, kad šis naudojamas medicinoje robotas, gali judėti tikslia trajektorija, jeigu yra pasiekta gera koreliacija tarp kelio pastovumo, išorinio krūvio ir roboto masės.

Pilnas straipsnio tekstas


DVIEJŲ LAISVĖS LAIPSNIŲ PJEZOELEKTRINIŲ POZICIONAVIMO SISTEMŲ SKAITMENINIS-EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

R. Bansevičius

Kauno technologijos universitetas, Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: ramutis.bansevicius@ktu.lt

S. Telksnytė

Kauno technologijos universitetas, Tarptautinių studijų centras, A.Mickevičiaus 37, 44244, Kaunas Lietuva, el. p.:  simona.telksnyte@stud.ktu.lt

G. Janušas

Kauno technologijos universitetas, Tarptautinių studijų centras, A.Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el. p.:  giedrius.janusas@ktu.lt

A. Palevičius

Kauno technologijos universitetas, Tarptautinių studijų centras, A.Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el. p.:  arvydas.palevicius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamos naujo tipo pjezoelektrinės pozicionavimo sistemos, pagamintos iš pusrutulio formos pjezokeramikos, leidžiančios pozicionuoti plokštumoje (du laisvės laipsniai) dideliu tikslumu. Pusrutulio formos pjezokeramikos elektrodai suskaidyti į tris simetriškas dalis. Tai leidžia generuoti atitinkamų formų virpesius ir išgauti pozicionavimo sistemos kontroliuojamą judėjimą plokštumoje.

Straipsnyje aprašomas pjezoelektrinių pozicionavimo sistemų skaitmeninis-eksperimentinis tyrimas. Jį sudaro eksperimentinių ir skaitmeninių rezultatų lyginimas ir analizė, siekiant paaiškinti pozicionavimo sistemų veikimo principą. Tikslui įgyvendinti naudojama nekontaktinė holografinės interferometrijos sistema PRISM ir baigtinių elementų pagrindu veikianti programinė įranga „COMSOL Multiphysics".

Pilnas straipsnio tekstas


KVADRATINIO SKERSPJŪVIO ALIUMINIO KOLONŲ PAŽEIDIMŲ PROJEKTAVIMO OPTIMIZAVIMAS PAGAL ATSPARUMO SMŪGIUI KRITERIJUS

H.R. Allahbakhsh

Azad islamo universitetas, Shahrood filialas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el. p.: allahbakhshy@gmail.com

J. Saemi

Azad islamo universitetas, Shahrood filialas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el. p.: jafarsemi@gmail.com

M. Hourali

Payame Noor universitetas, Shahrood filialas, Iranas, el. p.: hourali@yahoo.com

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjami aliuminio lydinių deformavimo ir pažeidimo procesai, esant smūginiams krūviams. Skaitinei analizei panaudota ABAQUS programa. Vėliau štampuotų aliuminio dirbinių suirimo procesas buvo ištirtas eksperimentiškai. Galiausiai, ieškant efektyvesnio ir lengvesnio smūgio absorbavimo ir minimalaus smūgio jėgos maksimumo kvadratiniams štampuotiems aliuminio vamzdžiams optimizuoti buvo pritaikyta paviršiaus pasipriešinimo metodologija.

Pilnas straipsnio tekstas


BEPILOČIŲ LĖKTUVŲ SKRAIDYMO SKAITMENINIS MODELIAVIMAS

S.M.A. Meftah

USTO Oran, Mechanikos fakultetas, B.P 1505 El Mnaouer U.S.T, Oranas, Alžyras, el. p.: hmeftahdz@yahoo.fr

B. Imine

USTO Oran, Mechanikos fakultetas, B.P 1505 El Mnaouer U.S.T, Oranas, Alžyras, el. p.: imine_b@yahoo.fr

O. Imine

USTO Oran, Mechanikos fakultetas, B.P 1505 El Mnaouer U.S.T, Oranas, Alžyras, el. p.: imine_o@yahoo.fr

L. Adjlout

USTO Oran, Mechanikos fakultetas, B.P 1505 El Mnaouer U.S.T, Oranas, Alžyras,
E-mail:
adjloutl@yahoo.fr

Reziumė

Šiame darbe pateikiamas bepilotinių lėktuvų skraidymo skaitmeninis modeliavimas. СFD metodas taikomas kilimo ir stabdymo koeficientams nustatyti esant 20 m/s greičiui ir įvairiems atakos kampams. Kompleksiškai tiriant bepiločio lėktuvo skraidymą buvo panaudotas Spalarto ir Allmaraso turbulentinis modelis. Tyrimo rezultatai parodė, kad apskritai srauto struktūra gerai sutampa su nustatyta eksperimentiškai.

Pilnas straipsnio tekstas


DILIMUI ATSPARŪS SLUOKSNIAI GAUTI KONSTRUKCINIO PLIENO APVIRINIMUI NAUDOJANT MEDŽIAGŲ MILTELIUS

P. Ambroza

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: petras.ambroza@ktu.lt

L. Kavaliauskienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: lina.kavaliauskiene@ktu.lt

Reziumė

Darbe ištirta konstrukcinio plieno sluoksnių, apvirintų naudojant nesurištus medžiagų miltelius, struktūra ir savybės, o taip pat kietumo ir struktūros įtaka dilimui. Medžiagų milteliai užberti ant plieno Ст 3 arba sumaišyti su fliusu AMS1, buvo išlydyti mažaanglės Cв 08 vielos lanku. Apvirinimui buvo naudojami legiruojančiųjų elementų (Cr, Mo,W, Co), Fe-60%V, Fe-70%Mn, B4C, WC-8%Co milteliai bei antrinių žaliavų milteliai (stiklo, abrazyvinių šlifavimo diskų, kietlydinio plokštelių). Priklausomai nuo naudotų miltelių mišinių sudėties ir terminio apdorojimo, gauti legiruoti, kieti (iki 68 HRC) sluoksniai, kurių atsparumas dilimui panašus kaip ir standartinių įrankinių plienų.

Pilnas straipsnio tekstas


RAPSŲ ALIEJAUS MODIFIKAVIMAS LAISVOMIS RIEBALŲ RŪGŠTIMIS

J. Padgurskas

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva, el. p.: juozas.padgurskas@lzuu.lt

R. Kreivaitis

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva, el. p.: raimondaskreivaitis@gmail.com

A. Kupčinskas

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva, el. p.: arturas.kupcinskas@lzuu.lt

A. Žunda

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva, el. p.: audrius.zunda@lzuu.lt

Reziumė

Griežtėjant pasaulio ir Europos Sąjungos aplinkosaugos reikalavimams vis daugiau dėmesio skiriama aplinkai draugiškų alyvų tyrimui, gamybai ir naudojimui. Ieškoma būdų, kaip sumažinti alyvų daromą žalą aplinkai, taip pat ir pačių alyvų gamybos savikainą. Abu šiuos tikslus galima įgyvendinti alyvų gamyboje naudojant efektyvias natūralias medžiagas. Šiame darbe buvo tirta natūralaus trintį ir dilimą mažinančio priedo ADX 18, gauto laisvųjų riebiųjų rūgščių pagrindu, įtaka rapsų aliejaus tepamosioms savybėms. Tyrimai atlikti standartiniu keturių rutulių metodu, naudotos 150 ir 300 N apkrovos. Gauti rezultatai rodo, kad tirtas priedas pagerina rapsų aliejaus tepamąsias savybes, tačiau esant skirtingiems apkrovų režimams jo efektyvumas skiriasi. Mažos apkrovos sąlygomis tirti mišiniai dilimą mažina efektyviau už etaloninę alyvą, o didelės apkrovos sąlygomis jų dilimo slopinamosios savybės nėra pakankamos. Tepant tirtu priedu modifikuotu rapsų aliejumi trintis tiek didelės, tiek mažos apkrovos sąlygomis yra mažesnė nei tepant etalonine alyva. Tirtą tepamąją medžiagą naudojant mažų apkrovų sąlygomis, mechanizmai būtų patikimai apsaugoti nuo dilimo ir sumažėtų trinties nuostoliai.

Pilnas straipsnio tekstas


ĮVAIRIOMIS DANGOMIS PADENGTŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ STŪMOKLIŲ ŽIEDŲ TRINTIES IR IŠDILIMO TYRIMAS

A. Guermat

Orano mokslų ir technologijos universitetas, Mašinų gamybos fakultetas, BP 1505 El-Menaouer, Oranas 31000, Alžyras, el. p.: aek_guermat@yahoo.fr

G. Monteil

ENSMM, Paviršių mikroanalizės laboratorija (LMS), 26 Chemin de l'Epitaphe, 25030 Besançon Cedex, Prancūzija, el. p.: guy.monteil@ens2m.fr

M. Bouchetara

Orano mokslų ir technologijos universitetas, Mašinų gamybos fakultetas, BP 1505 El-Menaouer, Oranas 31000, Alžyras, el. p.: mostefabouchetara@yahoo.fr

Reziumė

Gamybos procese panaudojant CrVI reikalaujama ypač griežtai laikytis aplinkos apsaugos taisyklių. Todėl labai svarbu ieškoti naujų, aplinkai nekenksmingų medžiagų. Artimiausiu laiku reikia rasti, kuo pakeisti chromą elektrolitinio padengimo procese.

Šio darbo tikslas išbandyti kitas alternatyvias dangas, galinčias pakeisti variklių stūmoklių žiedų chromo dangas.

Atliekant šį darbą suprojektuotas specialus tribometras PLINT TE 77 skystajai trinčiai tirti. Jo konstrukcija gerai imitavo kontaktą tarp variklio stūmoklio žiedo ir cilindro sienelės.

Buvo išbandytos įvairių tipų dangos ir pasiūlyta keletas alternatyvių sprendimų.

 

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius