Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 17(1)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

V. Jankovski, J. Atkočiūnas.Biparametris plieninių konstrukcijų projektavimas prisitaikomumo sąlygomis (straipsnis anglų kalba)
M. Daunys, R. Dundulis, R. Karpavičius, R. Bortkevičius. Lietuvos elektrinės vamzdynų metalų senėjimo prognozavimas (straipsnis anglų kalba)
J. Sapragonas, A. Dargužis.Automobilio padangos protektoriaus radialinių deformacijų modelis (straipsnis anglų kalba)
M. A. Ehteram, M. Sadighi, H. Basirat Tabrizi. Laminuoto tuščiavidurio cilindro apkrovimo nestacionaria nevienalyte šilumine apkrova analitinis skaičiavimas (straipsnis anglų kalba)
G. Stelmokaitis, N. T. Ždankus.Molio šlaito stabilumo analitinio įvertinimo galimybės (straipsnis anglų kalba)
M. N. Amrane, F. Sidoroff.Nuovargio pažeistų kompozicinių konstrukcijų įvertinimas liekamąja formos pasikeitimo energija (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

A. H. Saffari, N. Dalir.Lašelių ir plėvelės tarpusavio trinties įtempių efektas prognozuojant slėgio pokyčius kondensaciniuose vamzdžiuose (straipsnis anglų kalba)
M. H. Kayhani, A. O. Abbasi, M. Sadi.Vietinio šiluminio nepusiausvirumo priklausomybės nuo staigių temperatūros pokyčių ir šilumos generavimo poringoje aplinkoje tyrimas (straipsnis anglų kalba)
M. H. Kayhani, E. Khaje, M. Sadi.Poringoje aplinkoje formuojamų pasienio sluoksnių natūralioji konvekcija išilgai nepralaidžių nuožulnių paviršių (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

V. Barzdaitis, P. Mažeika, J. Grigonienė, R. Didžiokas, V. Kartašovas.Krumplinių pavarų modeliavimas ir diagnostika (straipsnis anglų kalba)
R. Vasiliauskas, A. Palevičius, A. Busilas, K. Pilkauskas.Mechaninių sistemų virpesių komponenčių analizė Strobo holografijos metodu (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

H.-Z. Huang, Z.L. Wang, Y.F. Li, B. Huang, N.C. Xiao, L.P. He.Konstrukcinis netikimybinis aibės patikimumo modelis pagrįstas patikimu intervalo dydžiu (straipsnis anglų kalba)
J. Pauk, J. Griškevičius.Plokščiapėdžių ir neplokščiapėdžių vaikų žemės reakcijos jėga ir atramos momentas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

M. Asad, T. Mabrouki, F. Girardin, Y. Zhang, J.-F. Rigal. Fizikinio medžiagos sustiprėjimo faktoriaus makro ir mikro frezavimo metu pagrindimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

BIPARAMETRIS PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS PRISITAIKOMUMO SĄLYGOMIS

V. Jankovski

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: JWMsoftcorp@gmail.com

J. Atkočiūnas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Juozas.Atkociunas@vgtu.lt

Reziumė

Sudarytas prisitaikančiųjų strypinių plieninių konstrukcijų minimalaus tūrio nustatymo biparametrio optimizavimo uždavinio matematinis modelis. Atsižvelgiama ne tik į prisitaikomumo ir stabilumo (santvarinė dalis) ribojimo sąlygas, bet ir į konstrukcijos standumo reikalavimus (ribojant įlinkius arba poslinkius). Straipsnyje konstrukcijų tūrio optimizavimo uždavinys sudaromas remiantis deformuojamo kūno mechanikos ekstreminiais energiniais principais, tampriųjų plastinių konstrukcijų prisitaikomumo ir matematinio programavimo teorijomis. Diskretizacijai naudojami pusiausvirieji strypiniai baigtiniai elementai su įrąžų interpoliacijos funkcijomis. Remiantis optimizuojamų biparametrų principu, elementai projektuojami iš sortimentinių plieninių profiliuočių HE, IPE, RHS, atsižvelgiant į profiliuočių geometrinių charakteristikų sklaidą sortimentuose. Biparametris plieninių konstrukcijų projektavimas realizuojamas autorių MATLAB aplinkoje sukurtąja įrankių sistema JWM SAOSYS Toolbox v0.47. Straipsnyje pristatomas naujas EPSOptim-SD skaičiavimo modulis. Sistemos SAOSYS galimybės atskleidžiamos pramoninio rėmo su stiprumo, stabilumo ir standumo norminiais apribojimais projektavimo pavyzdžiu. Netiesiniai optimizacijos uždaviniai sprendžiami atsižvelgiant tik į mažų poslinkių prielaidas.

Pilnas straipsnio tekstas


LIETUVOS ELEKTRINĖS VAMZDYNŲ METALŲ SENĖJIMO PROGNOZAVIMAS

M. Daunys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: mykolas.daunys@ktu.lt.

R. Dundulis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: romdun@ktu.lt

R. Karpavičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimkarp@stud.ktu.lt

R. Bortkevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rytbort@stud.ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašyti tiesios vamzdžio dalies mechaninių charakteristikų tyrimai, atlikti esant skirtingai eksploatacijos temperatūrai ir trukmei. Nustatyta, kad visos mechaninės charakteristikos priklauso nuo eksploatacijos trukmės ir bandymo temperatūros. Stiprumo charakteris­tikos spl, Rp0,2, Rm, sfl  ilgėjant eksploatacijos trukmei ir didėjant temperatūrai, mažėja, plastiškumas Z nuo eksploatacijos trukmės priklauso mažai, o didėjant temperatūrai - didėja, išskyrus vamzdį, eksploatuotą 160 000 h.

Stebint bandinių, dirbusių 550°C temperatūroje ilgą eksploatacijos trukmę, mikrostruktūrą, perlite buvusi anglis difunduoja sudarydama karbidus, todėl mechaninės charakteristikos prastėja: plastiškumas didėja, stiprumo charakteristikos mažėja.

Atlikus plieno 12Ch1MF vamzdžio tiesiosios dalies, dirbusios 45 000 h, įtempių skaičiavimus pagal storasienių (Lame) ir plonasienių vamzdžių analitines išraiškas bei patikrinus baigtinių elementų metodu gautus rezultatus, galima teigti, kad, tyrime naudotiems vamzdžiams Lame teorijos analitinės išraiškos tiksliau apibūdina vamzdyje darbo metu atsirandančius įtempius.

 

Pilnas straipsnio tekstas


AUTOMOBILIO PADANGOS PROTEKTORIAUS RADIALINIŲ DEFORMACIJŲ MODELIS

J. Sapragonas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: jonas.sapragonas@ktu.lt

A. Dargužis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: andrius.darguzis@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami rezultatai skaitinio ir eksperimentinio tyrimo, kuriuo siekiama nustatyti padangos protektoriaus, kaip atskiro elemento pakabos dinaminiuose modeliuose, standumą. Skaitiniu modeliavimu nustatyta, kad rantytosios dalies aprašymas, įvertinant rašto užpildymo koeficientą, adekvatus guminių prizmių deformavimo modeliams. Bandymai patvirtino, kad sudarant skaitinius modelius būtina įvertinti protektoriaus deformacijos suvaržymą standžiais brekerio ir kordo sluoksniais, dėl kurio radialinė protektoriaus deformacija sumažėja 1.7 - 2.1 karto. Deformacijos ir apkrovos tarpusavio priklausomybė kontakto paviršiaus nelygumo įvertinimo kokybiškai nepakeičia. Tiksliau įvertinus protektoriaus darbo sąlygas sluoksnio rezultatai sutampa su bandymo rezultatais.

Pilnas straipsnio tekstas


LAMINUOTO TUŠČIAVIDURIO CILINDRO APKROVIMO NESTACIONARIA NEVIENALYTE ŠILUMINE APKROVA ANALITINIS SKAIČIAVIMAS

M. A. Ehteram

Amirkabir technologijos universitetas, 424 Hafez Avenue, Teheranas 15875-4413, Iranas, el.p.: ali_ehteram@aut.ac.ir

M. Sadighi

Amirkabir technologijos universitetas, 424 Hafez Avenue, Teheranas 15875-4413, Iranas, el.p.: mojtaba@aut.ac.ir

H. Basirat Tabrizi

Amirkabir technologijos universitetas, 424 Hafez Avenue, Teheranas 15875-4413, Iranas, el.p.: hbasirat@aut.ac.ir

Reziumė

Šiluminiams įtempiams tiksliai apskaičiuoti keičiantis temperatūrai ir esant pastoviai apskritiminei apkrovai, naudojamos baigtinės Henkelio ir Furje transformacijos. Atlikti dviejų sluoksnių tuščiavidurio cilindro su skirtingo pluošto orientacijos kampais skaičiavimai dinamiškai ir cikliškai keičiantis temperatūrai. Rezultatai rodo, kad esant dinaminei apkrovai ir didėjant orientacijos kampui, visi įtempiai didėja, palyginant su statinės apkrovos sukeltais įtempiais. Be to, esant dinaminei apkrovai, didžiausi yra žiediniai įtempiai. Esant ciklinei apkrovai, žiediniai įtempiai yra mažesni, negu esant dinaminei apkrovai. Šiuo atveju didžiausi yra išilginiai įtempiai. Didžiausi tangentiniai įtempiai susidaro sluoksnių sandūroje ir nepriklauso nuo apkrovimo sąlygų.

Pilnas straipsnio tekstas


MOLIO ŠLAITO STABILUMO ANALITINIO ĮVERTINIMO GALIMYBĖS

G. Stelmokaitis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: Gediminas.Stelmokaitis@ktu.lt

N. T. Ždankus

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: Narimantas.Zdankus@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamos galimybės analitiškai įvertinti žemės šlaito stabilumą. Šlaito pastovumas priklauso nuo daugelio sąlygų ir tarpusavyje susijusių grunto charakteristikų, šlaito matmenų ir formos. Dėl šlaito šliaužimo reiškinio sudėtingumo šlaito stabilumo skaičiavimai atliekami grafiniais ir skaitiniais metodais. Savo tyrimuose pabandėme šlaito stabilumą išreikšti analitine formule, kurią gavome nagrinėdami jėgas, veikiančias be galo mažą šlaito elementą, ir integruodami šių jėgų sudaromų momentų sumą. Gautos šlaito stabilumo koeficiento formulės skaičiavimo rezultatai artimi pagal GEOSLOPE programą gautiems koeficiento dydžiams, kas patvirtina, kad formulė tinka moksliniams tyrimams ir projektavimo darbams, projektuojamų šlaitų parametrų variantams palyginti ir įvertinti. Ji ypač naudinga skaičiuoti molio šlaitų pastovumui, kuris, be įprastinių gruntų charakteristikų priklauso dar ir nuo jo dinaminių apkrovų, konsolidacijos ir vandens prisotinimo sąlygų.

Pilnas straipsnio tekstas


NUOVARGIO PAŽEISTŲ KOMPOZICINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮVERTINIMAS LIEKAMĄJA FORMOS PASIKEITIMO ENERGIJA

M. N. Amrane

Mohamed Khider universitetas, UMKBiskra, Mechanikos katedra, P.O. Box 135, 07000 Biskra, Alžyras

Guelmos universitetas, Mechanikos ir konstrukcijų laboratorija, 24000 Guelma, Algžyras, el.p.: mnamrane@yahoo.com

F. Sidoroff

Lyono Centrinė mokykla, Kieto kūno katedra, 36 Avenue Guy de Collongue, Ecully Cedex 69131, Prancūzija, el.p.: françois.sidoroff@ec-lyon.fr

Reziumė

Šis straipsnis skirtas liekamosios formos pasikeitimo energijos įvertinimui tam tikros būsenos stiklo ir epoksido tiesaus pluošto kompozito sijoje. Pasiūlyta elementari pažeisto standumo matrica bendrai potencinei energijai įvertinti. Globali standumo matrica yra sudaryta taikant klasikinį baigtinių elementų metodą. Pažeidimui prognozuoti panaudota Kačanovo prielaida. Nustatyta, kad standumo praradimas yra pagrindinė kompozito sijos pažeidimo padidėjimo priežastis. Bendras struktūrinis pažeidimo modeliavimas yra sukurtas įdiegus vietinį tamprumo pažeidimą bendroje konstrukcijos lenkimo formuluotėje. Dinamikos lygtys pateiktos matricų pavidalu ir išspręstos įvertinant efektyvias formos kitimo energijos charakteristikas pagal tam tikrus ciklinius reikalavimus. Šio pasiūlymo efektyvumas tiriant pažeistas konstrukcijas rodo, kad jį galima taikyti ir nagrinėjant sudėtingesnes konstrukcijas baigtinių elementų metodu.

Pilnas straipsnio tekstas


LAŠELIŲ IR PLĖVELĖS TARPUSAVIO TRINTIES ĮTEMPIŲ EFEKTAS PROGNOZUOJANT SLĖGIO POKYČIUS KONDENSACINIUOSE VAMZDŽIUOSE

H. Saffari

Irano mokslo ir technologijos universitetas (IUST), Mechanikos mokykla, Teheranas, Iranas, 16887, el.p.: saffari@iust.ac.ir

N. Dalir

Irano mokslo ir technologijos universitetas (IUST), Mechanikos mokykla, Teheranas, Iranas, 16887, el.p.: ne.dalir@gmail.com

Reziumė

Slėgio pokyčiai esant kondensaciniam apskritiminiam tekėjimui vertikaliuose vamzdžiuose gali būti prognozuojami naudojant Stevanovičiaus ir kitų trijų skysčių modelį. Garo ir skysčio plėvelės paviršių tarpusavio trinčiai nustatyti naudojant ankstesnes koreliacijas apskaičiuoto ir išmatuoto (eksperimentinio) slėgio pokyčiai nesutapo. Nors Stevanovičiaus ir kitų siūloma koreliacija gerai sutampa, ji turi ir trūkumų. Vienam iš trūkumų pašalinti šiame darbe yra panaudoti trinties įtempiai tarp apkrautų lašelių (dispersijos fazė) ir skysčio plėvelės. Įvertinus šią korekciją apskaičiuoti slėgio pokyčiai geriau sutampa su išmatuotais. Buvo analizuota frikcinių, gravitacinių ir slėgio pokyčių pagreičio įtaka bendram slėgio pokyčiui. Taip pat buvo nustatytas lašelių apkrovimas ir nusėdimas.

Pilnas straipsnio tekstas


VIETINIO ŠILUMINIO NEPUSIAUSVIRUMO PRIKLAUSOMYBĖS NUO STAIGIŲ TEMPERATŪROS POKYČIŲ IR ŠILUMOS GENERAVIMO PORINGOJE APLINKOJE TYRIMAS

M. H. Kayhani

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, P.O. 3619995161 Shahrood, Iranas, el.p.: m.kayhani@yahoo.com

A. O. Abbasi

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, P.O. 3619995161 Shahrood, Iranas, el.p.: ata.o.abbasi@gmail.com

M. Sadi

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, P.O. 3619995161 Shahrood, Iranas, el.p.: m.sadi@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje tiriamas staigus temperatūros pokyčio ribiniame sluoksnyje x = 0 efektas ir spartus šilumos generavimas sukuriant lokalią šiluminę nepusiausvyrą pusiau begalinėje nekintančioje porėtoje aplinkoje. Kiekvienoje fazėje kaip pagrindinės naudojamos dvi šilumos gamybos pereinamojo būvio energijos lygtys. Šios dalinės pagrindinės lygtys išspręstos skaitiniu būdu. Dalinėms išvestinėms skaičiuoti taikytas Compact metodas iš RK4. Tai įprastas, taupantis laiką išvestinių skaičiavimo metodas. Žadinimo ir priartėjimo  metodu tirtas šilumos perdavimo greitis pradinėje ir baigiamojoje fazėse. Šilumos žadinimo tarp fazių greitis parodytas paveiksluose. Rezultatai rodo, kad šilumos generavimo efektas ir vietinė šiluminė nepusiausvyra yra apribota baigiamojoje fazėje ir kreivių nuolydis sumažėja iki nulio, o temperatūros gradientas pastoviu greičiu artėja prie begalybės. Detaliai paaiškintas skirtingų nedimensinių parametrų poveikis temperatūros gradiento kitimui.

Pilnas straipsnio tekstas


PORINGOJE APLINKOJE FORMUOJAMŲ PASIENIO SLUOKSNIŲ NATŪRALIOJI KONVEKCIJA IŠILGAI NEPRALAIDŽIŲ NUOŽULNIŲ PAVIRŠIŲ

M. H. Kayhani

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: m_kayhani@yahoo.com

E. Khaje

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: esmaeilkhaje@yahoo.com

M. Sadi

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: meisam.sadi@gmail.com

Reziumė

Tyrinėtas natūralus ribinių sluoksnių konvekcinis tekėjimas laisvai pasvirusioje plokštėje prisotintoje porėtoje aplinkoje, kur sienelės temperatūra yra atstumo nuo kreipiamosios briaunos laipsninė funkcija. Keliama-jai jėgai nustatyti pritaikyta Dancy-Boussinesko aproksimacija. Kad visus horizontalių, pasvirusių ir vertikalių plokščių atvejus būtų galima išreikšti viena transformuota ribinių sluoksnių lygčių sistema, panaudotas pasvirimo parametras ξ. Nelinijinės priklausomos parabolinės lygybės buvo išspręstos pagal žinomą baigtinių skirtumų schemą, esant teigiamam ir neigiamam plokštės posvyriui. Lygybių panašumas horizontaliųjų ir vertikaliųjų plokščių ribiniams atvejams pasiektas atitinkamai laikant, kad ξ = 0 ir ξ = 1. Detalūs paviršiaus trinties koeficientai ir Nussett skaičiai tiek bedimensiam greičiui, esant tiek temperatūros profiliams, yra nustatyti plačiam parametro ξ diapazonui. Gauti rezultatai gerai sutapo su kituose straipsniuose paskelbtais rezultatais.

Pilnas straipsnio tekstas


KRUMPLINIŲ PAVARŲ MODELIAVIMAS IR DIAGNOSTIKA

V. Barzdaitis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.barzdaitis@ktu.lt

P. Mažeika, J. Grigonienė, R. Didžiokas, V. Kartašovas

Klaipėdos universitetas, Mechatronikos institutas, Bijūnų 17, 91225 Klaipėda, Lietuva, el.p.: pranasmazeika@centras.lt, jurgita.grigoniene@gmail.com, rimantas.didziokas@ku.lt, valentines.kartasovas@ku.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami eksperimentiniai ir teoriniai lėtaeigių krumplinių pavarų (iki 40 aps/min) krumplių kabinimosi kokybę įvertinantys diagnostiniai tyrimai. Tyrimų rezultatai gauti veikiant mašinai ilgalaikės nepertraukiamos natūralios eksploatacijos sąlygomis. Lėtaeigis rotorius su cilindriniu krumpliaračiu sukasi dvieiliuose ritininiuose riedėjimo guoliuose su kūgine įvore. Sukurtas krumplių susikabinimą įvertinantis fizikinis modelis. Eksperimentinių tyrimų rezultatai gauti bekontakčiais poslinkių matavimo jutikliais ir panaudoti kuriant teorinį modelį. Rezultatai patvirtina skaičiavimo duomenis, leidžiančius įvertinti krumplių susikabinimo techninę būklę ir išvengti rotorinės sistemos netikėtų gedimų, veikiant ilgalaikiame nepertraukiamame darbo režime.

Pilnas straipsnio tekstas


MECHANINIŲ SISTEMŲ VIRPESIŲ KOMPONENČIŲ ANALIZĖ STROBO HOLOGRAFIJOS METODU

R. Vasiliauskas

Mykolo Romerio universitetas, Kauno viešojo saugumo fakultetas, V. Putvinskio 70, 44211 Kaunas, Lietuva, el.p.: r.vasiliauskas@mruni.lt

A. PaleviČius

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: arvydas.palevicius@ktu.lt

A. Busilas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva,
el.p.: alfredas.busilas@gama.vtu.lt

K. Pilkauskas

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: kestutis.pilkauskas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiama interferogramų gavimo ir analizės metodika, pagrįsta stroboholografiniu objektų erdvinių virpesių, kurių forma yra sąlygojama vieno ar dviejų dažnių harmoninio ar neharmoninio virpesį sužadinančio signalo, tyrimu. Pateikiamas šviesos strobavimo impulso formavimo ir sinchronizavimo su pasirinkta tiriamojo objekto virpesio faze būdas, užtikrinantis sinchronizavimo stabilumą. Pateikiama gautų interferogramų analizės metodika, įvertinanti strobavimo impulsų ir visos hologramos ekspozicijos trukmę. Analizuojami objekto virpesio komponenčių išskyrimo atvejai, pateikiami rezultatai, gauti esant racionaliam ir iracionaliam virpesio komponenčių dažnių santykiui.

Pilnas straipsnio tekstas


KONSTRUKCINIS NETIKIMYBINIS AIBĖS PATIKIMUMO MODELIS PAGRĮSTAS PATIKIMU INTERVALO DYDŽIU

H.-Z. Huang

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: hzhuang@uestc.edu.cn

Z. L. Wang

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: wzhonglai@uestc.edu.cn

Y. F. Li

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: lyfkjxy@163.com

B. Huang

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: bohuang@uestc.edu.cn

N. C. Xiao

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: ncxiao@uestc.edu.cn

L. P. He

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: hlping0621@163.com

Reziumė

Inžinerinėse konstrukcijose daugiausia susiduriama su dviejų tipų neapibrėžtumu. Pažintinis neapibrėžtumas atsiranda dėl informacijos neišsamumo arba jos ignoravimo, o rizikingas neapibrėžtumas - dėl paveldėto nepastovumo. Priklausomai nuo daugelio neapibrėžtumų ir neaiškumų įtakos gautai informacijai, visos atsitiktinių dydžių tikimybės arba tikimybių pasiskirstymas yra arba tiksliai žinomi, arba tiksliai jų nustatyti negalima. Sprendžiant daugelį konstrukcinio patikimumo problemų, trūksta informacijos apie neapibrėžtus parametrus. Intervalo kintamojo parinkimas yra patogus ir efektyvus būdas apibūdinant neapibrėžtumą. Remiantis šiuo metodu, straipsnyje siūlomas naujas netikimybinis konstrukcinio patikimumo aibės modelis, paremtas patikimu intervalu ir jo analize. Konstrukcijos netikimybinis patikimumas yra nustatytas kaip leistinas dydis tarp įtempių ir jėgos intervalų. Šiame darbe aprašytas netikimybinio patikimumo modelis yra panaudotas praktinei inžinerinei krumpliaratinės pavaros kontaktinio nuovargio patikimumo analizei. Gauti patikimi ir svarbūs rezultatai.

Pilnas straipsnio tekstas


PLOKŠČIAPĖDŽIŲ IR NEPLOKŠČIAPĖDŽIŲ VAIKŲ ŽEMĖS REAKCIJOS JĖGA IR ATRAMOS MOMENTAS

J. Pauk

Bialystoko technikos universitetas, Wiejska 45C, 15-351 Bialystokas, Lenkija, el.p.: jpauk@pb.edu.pl

J. Griškevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J.Basanavičiaus 28A, 03224, Vilnius, Lietuva, el.p.: julius.griskevicius@vgtu.lt

Reziumė

Žemės reakcijos jėgos įvertinimas gali suteikti vertingos informacijos, kai reikia parinkti tinkamą avalynę plokščiapėdžiams vaikams, siekiant sumažinti plokščiapėdystės pasekmes ir kartu apriboti tolesnes komplikacijas. Pagrindinis šio tyrimo tikslas - ištyrinėti vaikų dinaminį pado apkrovimą einant. Tyrime dalyvavo 60 plokščiapėdžių vaikų ir 25 to paties amžiaus kontroliniai asmenys. Matuojamieji parametrai buvo žemės reakcijos jėga (ŽRJ) ir apatinių galūnių momentas. Remiantis momento pasiskirstymu apatinių galūnių sąnariuose, buvo nustatytas tiriamų tipinių ir plokščiapėdžių asmenų atramos momentas.

Pilnas straipsnio tekstas


FIZIKINIO MEDŽIAGOS SUSTIPRĖJIMO FAKTORIAUS MAKRO IR MIKRO FREZAVIMO METU PAGRINDIMAS

M. Asad, T. Mabrouki, F. Girardin, Y. Zhang, J.-F. Rigal

Lyono universitetas, CNRS, INSA-Lyon, LaMCoS, UMR5259., F69621, Prancūzija, el.p.: asad.muhammad@insa-lyon.fr, tarek.mabrouki@insa-lyon.fr, francois.girardin@insa-lyon.fr, yancheng.zhang@insa-lyon.fr, Jean-Francois.Rigal@insa-lyon.fr

Reziumė

Šiame straipsnyje apibūdinamos medžiagos deformacinio sustiprėjimo charakteristikos, kaip reikšmingas faktorius didinant medžiagos stiprumą, kai frezavimo metu nupjautos drožlės storis mažėja nuo makro iki mikro dydžio. Tai buvo nustatyta apdirbant deformacijos greičiui jautrią medžiagą (A2024-T351), kai danties priekinio paviršiaus ir drožlės kontakto ilgis netiesiškai didėja, įrankio nupjaunamos drožlės storiui artėjant prie mikro dydžio. Dėl trinties tarp danties ir drožlės sunaudojama daug energijos, padidėja specifinė pjovimo energija. Be to, tyrimas rodo, kad padidėjus pjovimo greičiui padidėja danties priekinės plokštumos ir drožlės kontakto ilgis. Analizuojant deformacinio stiprėjimo gradiento įtaką efekto dydžiui, atliekant mikropjovimo operacijas modifikuotas Johnsono ir Cook medžiagos (deformacijos gradientu paremta prielaida) ekvivalentinių įtempių modelis buvo pasiūlytas naudoti ABAQUS®/EXPLICIT taikant įdiegtą programą VUMAT. Rezultatai atskleidė deformacinio stiprėjimo gradiento reikšmę visam mikropjovimo operacijos dydžio efekto fenomenui, esant deformacijos greičiui jautriai medžiagai ir dideliam pjovimo greičiui. Galutiniais frezavimo eksperimentais siekta skaitiniu būdu patvirtinti, specifinės pjovimo energijos ir drožlės morfologijos modelį.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius