Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.5(85)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

M. Daunys, A. Stulpinaitė, R. Šniuolis.Legiruotųjų plienų suvirinimo siūlių medžiagų deformavimo diagramų parametrų statistinis įvertinimas kambario ir aukštesnėje temperatūroje (straipsnis anglų kalba)
M. Ghannad, M. Zamani Nejad.Plonasienių hermetinių cilindrų su užsandarintais galais tamprioji analizė (straipsnis anglų kalba)
R. Bortkevičius, R. Dundulis, R. Karpavičius.Itempių ir deformacijų būvio priklausomybės nuo formuojamo metalo lakšto prispaudimo jėgos tyrimas (straipsnis anglų kalba)
V. Makarevičius, A. Grybėnas, R. Kriūkienė.Branduolinio kuro apvalkalo atsparumo hidridiniam pleišėjimui tyrimas (straipsnis anglų kalba)
D. Zeleniakienė, P. Griškevičius, V. Leišis, D. Milašienė.Pluoštu armuotųjų sluoksniuotų kompozitų smūginės elgsenos tyrimas skaitiniu metodu (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

T. Yahiaoui, L. Adjlout, O. Imine.Koridorinio vamzdžių pluošto eksperimentinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

V. Jurėnas, R. Bansevičius, S. Navickaitė. Piezoelektrinėse lazerio spindulio sklendėse naudojamų bimorfų dinaminių parametrų optimizacija (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

O. Verners, M. Dobelis.Lengvasvorio keturkojo superelemento formos optimizavimas (straipsnis anglų kalba)
S. Vatau, V. Ciupe, C. Moldovan, I. Maniu.Keturkojo roboto mechaninis projektavimas ir valdymas (straipsnis anglų kalba)
E. Teutan, M. Bara, I. Ardelean.Teorinės pastabos apie efektyvų paviršių modeliavimą, naudojamą topografijoje (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

T.C. Akinci.Srovės signalų suvirinimo įrenginyje įvertinimas holo jutikliais laiko ir dažnio metodu (straipsnis anglų kalba)
D. Somov, Ž. Bazaras, A. Puplevičiūtė.Greitojo profilinio šlifavimo proceso optimizavimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

LEGIRUOTŲJŲ PLIENŲ SUVIRINIMO SIŪLIŲ MEDŽIAGŲ DEFORMAVIMO DIAGRAMŲ PARAMETRŲ STATISTINIS ĮVERTINIMAS KAMBARIO IR AUKŠTESNĖJE TEMPERATŪROJE

M. Daunys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: Mykolas.Daunys@ktu.lt

A. Stulpinaitė

Šiaulių universitetas, Vilniaus 141, 76353 Šiauliai, Lietuva, el. p.: agette@gmail.com

R. Šniuolis

Šiaulių universitetas, Vilniaus 141, 76353 Šiauliai, Lietuva, el. p.: rsrs@tf.su.lt

Reziumė

Straipsnyje analizuojami 75 legiruotųjų plienų suvirinimo siūlių medžiagų tyrimo kambario temperatūroje ir 40 medžiagų tyrimo aukštesnėje temperatūroje duomenys, gauti 1970-2000 m. KTU Mašinų projektavimo katedros laboratorijoje. Šiame darbe medžiagos papildomai skirstomos į Cr-Ni, Cr-Ni-Mo, Cr-Ni-Mo-V grupes pagal legiravimo elementus. Nustatyta atskirų šių medžiagų grupių ciklinės proporcingumo ribos  ir mažaciklio nuovargio įtempių deformacijų kreivių parametrų ,  priklausomybės nuo modifikuoto plastiškumo kriterijaus . Pasiūlytos Cr-Ni, Cr-Ni-Mo, Cr-Ni-Mo-V legiruotųjų plienų suvirinimo siūlių medžiagų deformavimo charakteristikų analitinės priklausomybės nuo modifikuoto plastiškumo kriterijaus kambario ir aukštesnėje temperatūroje. Deformavimo charakteristikų eksperimentinių ir skaičiuojamųjų rezultatų palyginimas parodė, kad papildomas medžiagų grupavimas pagal legiravimo elementus gali būti panaudotas tikslesnėms deformavimo charakteristikoms nustatyti pagal modifikuoto plastiškumo kriterijų.

Pilnas straipsnio tekstas


PLONASIENIŲ HERMETINIŲ CILINDRŲ SU UŽSANDARINTAIS GALAIS TAMPRIOJI ANALIZĖ

M. Ghannad

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, Shahrood, Iranas,

el. p.: ghannad.mehdi@gmail.com

M. Zamani Nejad

Yasouj universitetas, Mechanikos katedra, Yasouj P. O. Box: 75914-353 Iranas,

el. p.: m.zamani.n@gmail.com, m_zamani@mail.yu.ac.ir

Reziumė

Šiame straipsnyje pasiūlytos diferencialinės lygtys, išreiškiančios homogeninių ir izotropinių asimetrinių plonasienių cilindrų, kurių galuose sudarytos skirtingos ribinės sąlygos, elgsena, taikant pirmos eilės šlyties deformacijos teoriją ir virtualaus darbo principą. Naudojantis šiomis sąlygomis buvo išspręsta sistema nehomogeninių tiesinių diferencialinių lygčių, sudarytų skaičiuoti cilindrui su užsandarintais galais, ištirtas krūvio ir atramų efektas įtempiams ir poslinkiams. Problemai spręsti taip pat buvo taikomas baigtinių elementų metodas, o gauti rezultatai palyginti su analitiniais.

Pilnas straipsnio tekstas


ITEMPIŲ IR DEFORMACIJŲ BŪVIO PRIKLAUSOMYBĖS NUO FORMUOJAMO METALO LAKŠTO PRISPAUDIMO JĖGOS TYRIMAS

R. Bortkevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: r.bortkevicius@kaispauk.lt

R. Dundulis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: romdun@ktu.lt

R. Karpavičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: rimkarp@stud.ktu.lt

Reziumė

Šis darbas yra ankstesnių darbų tęsinys. Darbe nagrinėjama aliuminio AW6802 ir žalvario L63 lakštų įtempių ir deformacijų būvio priklausomybė nuo formuojamo lakšto prispaudimo jėgos. Atliktas eksperimentinis tyrimas bei skaičiavimai baigtinių elementų metodu ir gautas geras rezultatų atitikimas. Ištyrus lakštų suplonėjimą, buvo nustatyti kritiniai taškai, kuriuose galimai įvyksta medžiagos suirimas. Nustatyta lakšto prispaudimo jėgos įtaka lakšto storio deformacijai ir reikiama prispaudimo jėga, kuriai esant lakšto deformacija mažiausia.

Pilnas straipsnio tekstas


BRANDUOLINIO KURO APVALKALO ATSPARUMO HIDRIDINIAM PLEIŠĖJIMUI TYRIMAS

V. Makarevičius

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el. p.: makarev@mail.lei.lt

A. Grybėnas

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el. p.: grybenas@mail.lei.lt

R. Kriūkienė

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el. p.: rita@mail.lei.lt

Reziumė

Darbe tiriama vandenilio įtaka plyšių susidarymui šiluminių elementų lydinio „Zircaloy-4" apvalkaluose. Nustatyta temperatūros ir terminio apdirbimo įtaka lėto hidridinio plyšimo (LHP) greičiui. Įhidrinus apvalkalo medžiagą iki 200 ppm vandenilio koncentracijos, specialios konstrukcijos bandiniuose suformavus nuovargio plyšį, buvo nustatomas LHP greitis 144 - 283°C temperatūrų intervale, esant įtempių koncentracijos koeficientui KI apie 15 MPa√m. Kylant temperatūrai iki 275°C, LHP greitis didėja pagal Arenijaus priklausomybę, aukštesnėje temperatūroje LHP greitis staigiai mažėja. LHP greitis priklauso nuo kuro apvalkalo medžiagos terminio apdirbimo režimo. LHP greitis šaltai apdirbtoje medžiagoje yra apie 1,6 karto didesnis nei termiškai atleistame lydinyje; rekristalizuotame lydinyje LHP nevyksta.

Pilnas straipsnio tekstas


PLUOŠTU ARMUOTŲJŲ SLUOKSNIUOTŲ KOMPOZITŲ SMŪGINĖS ELGSENOS TYRIMAS SKAITINIU METODU

D. Zeleniakienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: daiva.zeleniakiene@ktu.lt

P. Griškevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: paulius.griskevicius@ktu.lt

V. Leišis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: vitalis.leisis@ktu.lt

D. Milašienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el. p.: daiva.milasiene@ktu.lt

Reziumė

Skaitiniu baigtinių elementų metodu tirta saugai svarbių sluoksniuotųjų struktūrų iš austinio stiklo pluošto ir polivinilesterinės dervos kompozito laminuojančiųjų sluoksnių bei polipropileno taisyklingo šešiakampio formos korinės šerdies elgsena smūginio apkrovimo metu, nustatytos sluoksniuotosios struktūros dinaminės savybės, apibūdinančios energijos sugėrimą ir dinaminį standumą.

Gauti smūginės energijos sugėrimo ir dinaminio standumo priklausomybių nuo konstrukcijos geometrinių parametrų dėsningumai leidžia vertinti ir prognozuoti smūginių apkrovų veikiamų sluoksniuotųjų konstrukcijų saugai svarbius parametrus, o kartu efektyviai naudoti medžiagas.

Pilnas straipsnio tekstas


KORIDORINIO VAMZDŽIŲ PLUOŠTO EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

T. Yahiaoui

USTO Oran, Mechanikos fakultetas, Jūrų inžinerijos katedra, Taikomosios mechanikos laboratorija, 31000 Alžyras, el. p.: yahiaoui_tayeb@yahoo.fr

L. Adjlout

USTO Oran, Mechanikos fakultetas, Jūrų inžinerijos katedra, Taikomosios mechanikos laboratorija, 31000 Alžyras, el. p.: adjloutl@yahoo.fr

O. Imine

USTO Oran, Mechanikos fakultetas, Jūrų inžinerijos katedra, Taikomosios mechanikos laboratorija, 31000 Alžyras, el. p.: imine_omar@yahoo.fr

Reziumė

Šiame straipsnyje aprašomas eksperimentinis koridorinio vamzdžių pluošto tyrimas naudojant ikigarsinį oro srauto tunelį, kurio fiziniai parametrai tokie:

·    Reinoldso skaičius lygus 3550 (priklausomai nuo skersmens ir vidutinio greičio siauriausioje vietoje);

·    laisvo tekėjimo ir vidutinis greitis siauriausioje vietoje: U =3.1321 m/s, Ug =10.2505 m/s;

·    eksperimento laikas - 1 s;

·    žingsnio koeficientas, P/D = 1.44 (= 57.6 mm, D = 40 mm).

Slėgio pasiskirstymas išilgai 7 vamzdžių (15 slėgio matavimio taškų) buvo nustatytas keičiant azimuto kampą nuo 0 iki 360º.

Nustatyta, kad stabdymo ir kėlimo jėgos yra dvi žadinimo jėgos komponentės esant skersiniam tekėjimui.

Šie rezultatai gerai sutapo su skaitinio tyrimo rezultatais, gautais tiriant vamzdžių pluoštą, kurio centrinio vamzdžio žingsnio koeficientas yra 1.5. Tekėjimo nukrypimo efektas buvo pastebėtas slėgio stagnacijos zonoje apie 45º nuo srauto krypties. Šio stagnacijos taško nukrypimą buvo taip pat yra pastebėję Afgano ir Benhamadouche.

Pilnas straipsnio tekstas


PIEZOELEKTRINĖSE LAZERIO SPINDULIO SKLENDĖSE NAUDOJAMŲ BIMORFŲ DINAMINIŲ PARAMETRŲ OPTIMIZACIJA

V. Jurėnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: vytautas.jurenas@ktu.lt

R. Bansevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: ramutis.bansevicius@ktu.lt

S. Navickaitė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: sigita.navickaite@stud.ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami tyrimų, skirtų lazerio spindulio sklendžių greitaeigingumui didinti, rezultatai. Parodyta, kad egzistuoja bimorfinio pjezoelektrinio keitiklio optimali forma, užtikrinanti maksimalų keitiklio rezonansinį dažnį, esant iš anksto užduotai jo virpesių amplitudei. Palyginami teoriniai skaičiuotieji ir eksperimentinių tyrimų metu gauti rezultatai. Pagal nustatytąjį įtaiso darbo diapazoną, eksperimentiškai ir teoriškai nustatomi bimorfo atsilenkimai.

Pilnas straipsnio tekstas


LENGVASVORIO KETURKOJO SUPERELEMENTO FORMOS OPTIMIZAVIMAS

O. Verners

Rygos technikos universitetas, 16/20 Azenes St,  LV-1048, Ryga, Latvija, el. p.: Osvalds.Verners@rtu.lv

M. Dobelis

Rygos technikos universitetas, 16/20 Azenes St, LV-1048, Ryga, Latvija, el. p.: Modris.Dobelis@rtu.lv

Reziumė

Tyrimų tikslas - nustatyti iš šešiakampio tipo superelemento (keturkojo) sudaryto optimalios formos tinklelio minimalią masę. Optimizavimas taikant metamodeliavimo metodą, kuris žinomas kaip šalutinės problemos aproksimacija, rėmėsi formos parametrizavimu. Prieš optimizavimą koreliacijos tarp parinktų geometrinių ir struktūrinių parametrų analizei, kurią naudotasi deformacijos parametro riboms ir kūno būsimai geometrijai numatyti, buvo taikomi lotyniško hiperkubo tipo eksperimentiniai planai. Numatomo kevalo storio kitimo funkcijai nustatyti papildomai buvo taikoma topologinė optimizacija. Gauti geometriniai duomenys sutampa su numatytaisiais.

Pilnas straipsnio tekstas


KETURKOJO ROBOTO MECHANINIS PROJEKTAVIMAS IR VALDYMAS

S. Vatau

Timisoara politechnikos universitetas, Mihai Viteazu 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el. p.: steliana.vatau@mec.upt.ro

V. Ciupe

Timisoara politechnikos universitetas, Mihai Viteazu 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el. p.: vali.ciupe@mec.upt.ro

C. Moldovan

Timisoara politechnikos universitetas, Mihai Viteazu 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el. p.: moldo80@yahoo.com

I. Maniu

Timisoara politechnikos universitetas, Mihai Viteazu 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el. p.: manix@mec.upt.ro

Reziumė

Mobilios platformos naudojamos programuotam arba nuotoliniam judesio valdymui daugelyje sričių. Erdviniam judesiui naudojamos dvi sistemos: riedėjimo (ratai arba bėgiai) ir vaikščiojimo. Šiame darbe pristatomas keturkojis robotas „JquardRobot". Šio projekto tikslas - sukurti platformą dinaminiam vaikščiojimui ir dirbtinam intelektui tirti. Straipsnyje pateiktas mechaninis projektas ir keletas valdymo sistemų kontūrų.

Pilnas straipsnio tekstas


TEORINĖS PASTABOS APIE EFEKTYVŲ PAVIRŠIŲ MODELIAVIMĄ, NAUDOJAMĄ TOPOGRAFIJOJE

E. Teutan

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija,

el. p.: emilteutan@yahoo.com

M. Bara

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija,

el. p.: bmvbara@yahoo.com

I. Ardelean

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija,

el. p.: ioan_ardelean@yahoo.com

Reziumė

Straipsnyje pristatomas galimas paviršiaus modeliavimo pritaikymas topografijos ir kadastro srityse, kur pagrindinė problema yra virtualus modelis ir realūs paviršiai (reljefai).

Šiam tikslui yra sudarytas matematinis modelis, loginė schema ir programa, leidžianti nustatyti duotus taškus/mazgus, panaudojant bikubines sklandžias kreives (trajektorijas) leidžiančias aproksimuoti paviršius.

Šis metodas taikytas braižant Vlediasos kalno topografinį žemėlapį paviršiaus atraminiams taškams nustatyti pagal lygio kreives , gautas naudojant taškus (mazgus) trijų koordinačių sistemoje.

Nustatytos per šiuos taškus (mazgus) einančios kreivės suderinančios taškų tinklą, kuris yra užbaigtas spalvotais Kunso (Coons) paviršiaus elementais, ir taip gautas apribotas tikrasis paviršius.

Pilnas straipsnio tekstas


SROVĖS SIGNALŲ SUVIRINIMO ĮRENGINYJE ĮVERTINIMAS HOLO JUTIKLIAIS LAIKO IR DAŽNIO METODU

T.Ç. Akıncı

Kirklareli universitetas, Technikos fakultetas, Elektrotechnikos katedra, 39060, Kirklareli, Turkija, el. p.: cetinakinci@kirklareli.edu.tr

Reziumė

Straipsnyje spektriniu požiūriu analizuojama elektrolankinio suvirinimo įrenginio (EAWM) tiekiama srovė dažnio diapazone. Suvirinimo įrenginio sukuriamos srovės dedamosios nustatomos Holo jutikliu. Tyrimo metu nagrinėti suvirinimo proceso reiškiniai, vykstantys tarp elektrodo ir suvirinamos medžiagos. Šis procesas turi dvi fazes; pereinamąją ir eksploatacinę. Siekiant numatyti suvirinimo įrenginio elgseną šias atvejais, pasiūlytu metodu nustatyta keletas dažnio komponentų. Nustatyta, kad vyraujančioji charakteristika yra išorinio lanko sugeneravimas dažnio diapazone 45 - 55 Hz tai yra su 5 Hz skirtumu į abi puses nuo pagrindinio 50 Hz dažnio. Kita su srove susijusi savybė yra antra pagrindinio dažnio harmonika. Nustatyti ir kiti 45 - 55 Hz diapazone sukuriamo lanko reiškiniai, tačiau jie pasireiškia silpniau. Visos dažnio charakteristikos pateikiamos laiko ir dažnio grafikuose, todėl su laiku ir dažniu susijusios dedamosios lengvai nustatomos.

 

Pilnas straipsnio tekstas


GREITOJO PROFILINIO ŠLIFAVIMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS

D. Somov

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: dmitrij.somov@gmail.com

Z. Bazaras

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: zilvinas.bazaras@ktu.lt

A. Puplevičūtė

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Laisvės al. 33, 44311 Kaunas, Lietuva, el. p.: pupleviciute@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje pateiktas greitojo profilinio šlifavimo optimalių parametrų parinkimo, metodinių pagrindų kūrimo, šlifavimo parametrų nustatymo užduoties sprendimas.

Naudojantis literatūros šaltinių ir bandymų duomenimis sudarytas šlifavimo proceso matematinis modelis.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius