Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.4(84)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

A. Krenevičius, Ž. Juchnevičius, M. K. Leonavičius.Trijų ruožų lenkiamos srieginės jungties modelis (straipsnis anglų kalba)
M. Shariati, M. Sedighi, J. Saemi, H. R. Eipakchi, H. R. Allahbakhsh.Skaitmeninis ir eksperimentinis plonasienių cilindrų su plyšiu stiprumo tyrimas esant kombinuotam apkrovimui (straipsnis anglų kalba)
A M.B. Nazari, M. Shariati, M.R. Eslami, B. Hassani.Funkcionaliai kokybiškų termiškai apkrautų medžiagų suirimo analizė (straipsnis anglų kalba)
A.V. Borisov.Daugiasluoksnių storasienių sferų veikiamų išorine apkrova tamprus tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

S. Husung, R. Mikalauskas, C. Weber, T. Kästner.Garso sklidimo techninėse sistemose modeliavimas VR įrangai panaudoti realiu laiku (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

A. Bargelis, R. Mankutė. Gamybos inžinerijos efektyvumo įtaka pramonės plėtrai (straipsnis anglų kalba)
M. Palšauskas, J. Bozys, E. Jotautienė.Biriųjų medžiagų pneumatinis transportavimas plokštuma koncentruotu oro srautu (straipsnis anglų kalba)
I. Mihai, M. Ionescu, D. Amarandei.Adaptyvios hidraulinės sistemos atskiro sprendinio nustatymas trapecijos metodu (straipsnis anglų kalba)
V. Vekteris, V. Mokšin.Modulinis adaptyviųjų skystosios trinties guolių projektavimo principas (straipsnis anglų kalba)
A. Alutei, M.O. Tatar, C. Cirebea. Paieškos modulinės robotizuotos sistemos modelis ir jo tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

D. Bručas, V. Giniotis, G. Augustinavičius, J. Stepanovienė.Daugiakampės prizmės kalibravimas (straipsnis anglų kalba)
A. Salminen.Užpildančios vielos sąveika su lazerio spinduliu suvirinant mažai legiruotą plieną (straipsnis anglų kalba)
E. Zdravecka, J. Suchanek, J. Tkacova, J. Trpcevska, K. Brinkienė. Greituoju liepsniniu purškimu suformuotų WC-Co IR Cr3C2-NiCr dangų atsparumo dilimui tyrimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

TRIJŲ RUOŽŲ LENKIAMOS SRIEGINĖS JUNGTIES MODELIS

A. Krenevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: kron@fm.vgtu.lt

Ž. Juchnevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: ma@fm.vgtu.lt

M. K. Leonavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: mindaugas.leonavicius@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas trijų ruožų lenkiamos srieginės jungties modelis apkrovų pasiskirstymui sriegyje apskaičiuoti. Modelis leidžia įvertinti jungties kraštinių vijų, sukibusių ne visu profiliu, ir jungties padėties lenkimo plokštumos atžvilgiu įtaką. Sudarytos lenkiamos srieginės jungties elementų poslinkių suderinamumo lygtys. Nustatyti jų sprendiniai - skaitiniai ir apytiksliai analitiniai.

Pilnas straipsnio tekstas


SKAITMENINIS IR EKSPERIMENTINIS PLONASIENIŲ CILINDRŲ SU PLYŠIU STIPRUMO TYRIMAS ESANT KOMBINUOTAM APKROVIMUI

M. Shariati

Shahroud technologijos universitetas, 36199, 95161 Shahroud, Iranas, el.p.: hamoon47@yahoo.com

M. Sedighi

Shahroud technologijos universitetas, 36199, 95161 Shahroud, Iranas, el.p.: msedighi47@gmail.com

J. Saemi

Shahroud technologijos universitetas, 36199, 95161 Shahroud, Iranas, el.p.: jafarsemi@gmail.com

H.R. Eipakchi

Shahroud technologijos universitetas, 36199, 95161 Shahroud, Iranas, el.p.: hamidre2000@gmail.com

H.R. Allahbakhsh

Shahroud technologijos universitetas, 36199, 95161 Shahroud, Iranas, el.p.: allahbakhshy@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje aprašoma skaitmeninė ir eksperimen­tinė plieninių plonasienių cilindrų su plyšiu klupimo priklausomai nuo cilindro ilgio ir skersmens, plyšio pozicijos, orientacijos, jo ilgio santykio su cilindro peri­metru  ir cilindro ilgio ir skersmens santykio (L/D) analizė. Baigtinių elementų metodu ištirtas cilindrų klupimo procesas. Keletas bandinių išbandyta naudojant hidraulinę mašiną INSTRON 8802. Bandymo rezultatai gerai sutapo su skaičiavimų rezultatais.

Pilnas straipsnio tekstas


FUNKCIONALIAI KOKYBIŠKŲ TERMIŠKAI APKRAUTŲ MEDŽIAGŲ SUIRIMO ANALIZĖ

M.B. Nazari

Shahroud technologijos universitetas, 36199, 95161 Shahroud, Iranas, el.p.: mbnazari@yahoo.com

M. Shariati

Shahroud technologijos universitetas, 36199, 95161 Shahroud, Iranas, el.p.: mshariati@shahroodut.ac.ir

M.R. Eslami

Amirkabir technologijos universitetas, 15914 Tehranas, Iranas, el.p.: eslami@aut.ac.ir

B. Hassani

Shahroud technologijos universitetas, 36199, 95161 Shahroud, Iranas, el.p.: b_hassani@shahroodut.ac.ir

Reziumė

Analitiniu Galiorkino metodu atliekama kokybiškų medžiagų suirimo, esant I tipo nestacionariam terminiam apkrovimui, analizė. Įtempių intensyvumo koeficientai buvo nustatyti naudojant ekvivalentinį erdvinį integralą ir poslinkio koreliacijos metodą. Medžiagos mechaninėms savybėms apibūdinti buvo panaudotos kontinuumo funkcijos ir mikromechaninis modelis. Šiluminio šoko analizei taikytas modalinis suskaidymo metodas, kuris yra pusiau diskretinė priemonė nestacionariam temperatūros laukui nustatyti. Skaitinio tyrimo rezultatams patikrinti buvo pasinaudota kitų autorių darbais. Tyrimas parodė, kad įtempių intensyvumo koeficientas yra didžiausias pradinėje terminio šoko stadijoje, taigi ši stadija yra svarbi suirimo procesui.

Pilnas straipsnio tekstas


DAUGIASLUOKSNIŲ STORASIENIŲ SFERŲ VEIKIAMŲ IŠORINE APKROVA TAMPRUS TYRIMAS

A.V. Borisov

Maskvos energetikos instituto Smolensko filialas, Energeticheskiy proezd. 1, 214013 Smolenskas, Rusija, el.p.: borisowandrej@yandex.ru

Reziumė

Praktikoje dažnai tenka analizuoti sistemas, kuriose naudojami daugiasluoksniai objektai su skirtingų savybių sluoksniais. Straipsnyje tiriamos deformacijos ir įtempiai sistemoje, sudarytoje iš bet kurio skaičiaus strorasienių sferų. Kiekviena sfera apibūdinama savo tamprumo moduliu, be to, kiekviena sfera su gretima sfera liečiasi visu paviršiumi. Šis uždavinys sprendžiamas analitiškai. Nustatytos slėgio pasiskirstymo sferų paviršiuose priklausomybės bei deformacijų ir įtempių tenzoriai sferų viduje. Gauti teoriniai rezultatai turi svarbią praktinę reikšmę.

Pilnas straipsnio tekstas


GARSO SKLIDIMO TECHNINĖSE SISTEMOSE MODELIAVIMAS VR ĮRANGAI PANAUDOTI REALIU LAIKU

S. Husung

Ilmenau technologijos universitetas, Max-Planck-Ring 12, 98693 Ilmenau, Vokietija, el.p.: stephan.husung@tu-ilmenau.de

R. Mikalauskas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio. 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: robertas.mikalauskas@ktu.lt

C. Weber

Ilmenau technologijos universitetas, Max-Planck-Ring 12, 98693 Ilmenau, Vokietija ,el.p.: christian.weber@tu-ilmenau.de

T. Kästner

Ilmenau technologijos universitetas, Max-Planck-Ring 12, 98693 Ilmenau, Vokietija, el.p.: tobias.kaestner@tu-ilmenau.de

Reziumė

Kuriant produktą, vienas iš svarbiausių reikalavimų yra ore sklindančio techninių sistemų generuojamo triukšmo mažinimas. Tam tikslui yra naudojamos užtvaros ir garsą sugeriančios pertvaros. Projektuojant labai naudinga, jei šių priemonių įtaką būtų galima nagrinėti ir įvertinti naudojant virtualų prototipą (vietoj fizikinio prototipo). Šiame darbe lyginami du metodai (analitinis ir skaitmeninis), taikomi triukšmo mažinimui modeliuoti realiu laiku virtualios realybės sistemoje. Be to, aptariami būtini modeliavimo aspektai ir idėjos realizavimo apribojimai.

 

Pilnas straipsnio tekstas


GAMYBOS INŽINERIJOS EFEKTYVUMO ĮTAKA PRAMONĖS PLĖTRAI

A. Bargelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 4312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bargelis@ktu.lt

R. Mankutė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 4312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rasa.mankute@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama gamybos inžinerijos efektyvumo įtaka pramonės pažangai. Gamybos inžinerijos tikslas - sukurti naujo gaminio gamybos procesą parenkant visas reikalingas operacijas, įrenginius, įrangą ir nurodant kitus gamybos planavimo bei valdymo aspektus. Šie darbai atliekami baigus kurti gaminio konstrukciją prieš planuojant visą gamybos procesą. Pateikiamas naujas kūrybiškas požiūris į gamybos inžinerijos metodus, pagrįstas plačiu bendradarbiavimu tarp gaminių ir procesų kūrėjų, gamintojų, pirkėjų ir universitetų. Svarbiausia šio tyrimo kryptis - įvairių intelektualių ir eksperimentinių darbų integravimas kuriant naujus gaminius, vienalaikės inžinerijos metodų  taikymas bei glaudus akademinio ir pramonės sektorių bendradarbiavimas. Nagrinėjami pagrindiniai pramonės ir inžinerinių studijų sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimo aspektai. Straipsnyje pateikiami pasiūlymai studijų programoms, metodams ir kitoms techninėms priemonėms gerinti.

Pilnas straipsnio tekstas


BIRIŲJŲ MEDŽIAGŲ PNEUMATINIS TRANSPORTAVIMAS PLOKŠTUMA KONCENTRUOTU ORO SRAUTU

M. Palšauskas

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, 53361 Akademija Kauno raj., Lietuva, el.p.: mecys@meruva.lt

J. Bozys

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, 53361 Akademija Kauno raj., Lietuva, el.p.: mm@lzuu.lt

E. Jotautienė

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, 53361 Akademija Kauno raj., Lietuva, el.p.: egle.jotautiene@lzuu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas biriųjų medžiagų pneumatinis transportavimas plokštuma. Šis procesas daugiausia priklauso nuo oro srauto greičio, kurį formuoja tam tikros formos anga. Teoriškai apskaičiuotas pradinis oro greitis, reikalingas transportuojamai medžiagai išpūsti iš nustatyto paviršiaus ploto, bei eksperimentais patvirtinta, kad sudarytos matematinės medžiagų transportavimo oro srautu išraiškos atitinka realų procesą. Eksperimentais nustatyta tinkamiausia angos forma, kuriai esant oro srauto greitis yra didžiausias. Naudojantis gautomis formulėmis nustatytas biriųjų produktų transportavimo oro srautu geriausias režimas ir naudojamos įrangos konstrukciniai parametrai, kas leidžia sumažinti šio technologinio proceso energijos poreikius.

Pilnas straipsnio tekstas


ADAPTYVIOS HIDRAULINĖS SISTEMOS ATSKIRO SPRENDINIO NUSTATYMAS TRAPECIJOS METODU

I. Mihai, M. Ionescu, D. Amarandei

Stefan cel Mare universitetas, Universitatii 13, 720229 Suceava, Rumunija, el.p.: mihai.i@fim.usv.ro

Reziumė

Straipsnio pradžioje aprašoma, kokiu pagrindu kuriama sistemos antrinė kontrolė. Tai leidžia suprasti hidraulinės pavaros atviros grandinės su antrinės kontrolės bei individualaus reguliavimo sistema ir hidrauline izo­liacija diagramą. Aprašius struktūrinės diagramos imitavi­mą „Matlab" aplinkoje ir antrinės subsistemos kontrolės detales, parodoma, kaip atskiras sprendinys gali būti nusta­tytas trapecijos metodu. Praktiniam pritaikymui, naudojant Mathcad aplinką sudarytas skaičiavimo modelis ir paly­ginti imitavimo ir trapecijos metodais gauti rezultatai.

Pilnas straipsnio tekstas


MODULINIS ADAPTYVIŲJŲ SKYSTOSIOS TRINTIES GUOLIŲ PROJEKTAVIMO PRINCIPAS

V. Vekteris

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vekteris@vgtu.lt

V. Mokšin

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vadim@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje suformuluoti pagrindiniai adaptyviųjų skystosios trinties guolių, kaip žemiausio lygio tribologinės sistemos, modulinio projektavimo teiginiai. Sudaryti matematiniai moduliai, apybūdinantys tepalo sluoksnio suspaudimo sąlygas. Jie nagrinėjami kaip guolio struktūriniai elementai. Atsižvelgiant į juos parenkama guolio darbinio paviršiaus forma ir reguliavimo elementų tipas. Moduliai sujungiami per dinaminį tepalo sluoksnio tamprumą, sprendžiant modifikuotą Reynoldso lygtį. 

Pilnas straipsnio tekstas


PAIEŠKOS MODULINĖS ROBOTIZUOTOS SISTEMOS MODELIS IR JO TYRIMAS

A. Aluţei

Cluj-Napoca technikos universitetas, Memorandumului 28, 400114 Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: adrian.alutei@mmfm.utcluj.ro

M.O. Tǎtar

Cluj-Napoca technikos universitetas, Memorandumului 28, 400114 Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: olimpiut@yahoo.com

C. Cirebea

Cluj-Napoca technikos universitetas, Memorandumului 28, 400114 Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: claudiu.cirebea@mmfm.utcluj.ro

Reziumė

Šio straipsnio tikslas pristatyti autorių sukurtos aktyvios paieškos robotizuotos sistemos matematinį modelį ir jo imitaciją. Naudojantis imitavimo rezultatais buvo nustatyta didžiausia erdvė, kurioje robotas gali veikti, pavarų, kurios gali būti panaudotos tipai, ir valdymo sistema, turinti įtakos roboto projektavimui.

Pilnas straipsnio tekstas


DAUGIAKAMPĖS PRIZMĖS KALIBRAVIMAS

D. Bručas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: domka@ktv.lt

V. Giniotis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: vytautas.giniotis@vgtu.lt

G. Augustinavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: giedaugust@yahoo.com

J. Stepanovienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: jst@ap.vgtu.lt

Reziumė

Daugiakampės prizmės iki šiol laikomos tiksliausiomis iš plačiai prieinamų kampų matavimo priemonių. Daugiakampės prizmės ir autokolimatoriaus matavimų sistema labai plačiai taikoma kampų matavimo prietaisų, sukamųjų staliukų ir kitų įrenginių tikslumui tikrinti ir jiems kalibruoti. Dėl šių priežasčių daugiakampės prizmės kalibravimas ir tikslumo tyrimas nagrinėjamas daugelyje pasaulinio lygio metrologijos laboratorijų. Lite­ratūroje aprašoma daug daugiakampės prizmės kalibravimo metodų. Šiame darbe, naudojantis turimais matavimo prietaisais, lyginamas dviejų kalibravimo metodų - „paprastojo" kalibravimo ir komparavimo tikslumas. Remiantis tyrimo rezultatais didžiausias kalibravimo tikslumas (0.151˝ standartinė nuokrypa, lyginti su PTB atlikto kalibravimo rezultatais) buvo pasiektas naudojantis didelio tikslumo sukamojo staliuko bei daugiakampės prizmės ir autokolimatoriaus rodmenų komparavimu. Kitas kalibravimo metodas („paprastasis" kalibravimas) dėl laboratorijos aplinkos sąlygų netobulumo ir automatizavimo stokos yra ne toks tikslus. Eksperimento rezultatai parodė, jog gana didelis daugiakampių prizmių kalibravimo tikslumas gali būti pasiektas esamomis laboratorijos sąlygomis, naudojantis turima matavimo įranga.

Pilnas straipsnio tekstas


UŽPILDANČIOS VIELOS SĄVEIKA SU LAZERIO SPINDULIU SUVIRINANT MAŽAI LEGIRUOTĄ PLIENĄ

A. Salminen

Lappeenranta technologijos universitetas, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta, Suomija, el.p.: antti.salminen@lut.fi

Turku Ltd mašinų technologijos centras, Lemminkäisenkatu 28, 20520 Turku, Suomija

 

Reziumė

Lazerinis suvirinimas vis plačiau taikomas įvairiose pramonės šakose. Suvirinimas naudojant užpildančią vielą dažnai vertinamas kaip įprastinis metodas. Šis darbas parodė, kad nustačius tam tikrus apribojimus užpildanti viela gali būti naudojama pramoniniam suvirinimui. Lazerio spindulio atspindys nuo vielos paviršiaus gali būti didelis, tačiau jį galima kontroliuoti pagal normalius atspindžio dėsnius. Suvirinimo procese gali būti panaudota ir dalis spindulio atspindžio nuo vielos paviršiaus.

Pilnas straipsnio tekstas


GREITUOJU LIEPSNINIU PURŠKIMU SUFORMUOTŲ WC-CO IR CR3C2-NICR DANGŲ ATSPARUMO DILIMUI TYRIMAS

E. Zdravecka

Košicos technikos universitetas, Masiarska 74, 04001 Košica, Slovakijos Respublika, el.p.: eva.zdravecka@tuke.sk

J. Suchanek

Čekijos technikos universitetas Prahoje, Technicka 4, 16607 Praha, Čekijos  Respublika, el.p.: Jan.Suchanek@fs.cvut.cz

J. Tkacova

Košicos technikos universitetas, Masiarska 74, 04001 Košica, Slovakijos Respublika, el.p.: jana.tkacova@tuke.sk

J. Trpcevska

Košicos technikos universitetas, Masiarska 74, 04001 Košica, Slovakijos Respublika, el.p.: Jarmila.Trpcevska@tuke.sk

K. Brinkienė

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: kristina@mail.lei.lt

 

Reziumė

Straipsnyje aprašomi didelio greičio liepsniniu purškimu suformuotų volframo karbido (WC-Co) ir chromo karbido (Cr3C2-NiCr) dangų atsparumo dilimui tyrimai. Dangų dilimo procesas nagrinėjamas susiejant jį su dilimo dalelių sandara. Dangų atsparumas dilimui buvo tiriamas FALEX T-09 įrenginiu. Dilimo dalelės buvo analizuojamos atominės mikroskopijos būdu (AFM). Dangų metalografiniai tyrimai atlikti optinės ir skenuojamosios elektronų mikroskopijos (SEM) būdais. Dangų sudėčiai nustatyti naudota dispersinė rentgeno spindulių mikroanalizė. Iš gautų rezultatų galima spręsti, kad WC-Co dangos pasižymi geresnėmis tribologinėmis charakteristikomis. Nustatyta, kad dangų atsparumą dilimui nulemia jų mikrostruktūra.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius