Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.3(77)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

J. Garjonis, R. Kačianauskas, E. Stupak, V. Vadluga.Sluoksniuotų sferinių dalelių tampraus kontakto tyrimas baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
A. Jakušovas, M. Daunys.Plyšio atsivėrimo tyrimas baigtinių elementų metodu esant mažacikliam apkrovimui (straipsnis anglų kalba)
M. Zamani Nejad, G. H. Rahimi, M. Ghannad.Lauko lygčių taikymas aprašant storus sukinio formos kevalus, pagamintus iš funkciškai pagerintų medžiagų kreivinėje koordinačių sistemoje (straipsnis anglų kalba)
I. Židonis.Metodas strypinių stačiakampio skerspjūvio elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose tiesiogiai apskaičiuoti pagal kreivines įtempių diagramas (straipsnis anglų kalba)
D. Juodvalkis, J. Sapragonas, P. Griškevičius.Suvirinimo kokybės įtakos automobilio deformacinių zonų elementų funkcionalumui tyrimas (straipsnis anglų kalba)
S. Rehab-Bekkouche, W. Ghabeche, M. Kaddeche, N. Kiass, K. Chaoui.Agresyvios cheminės aplinkos veikiamo polietileninio vamzdžio mechaninių savybių kitimas (straipsnis anglų kalba)
E. Kibirkštis, V. Bivainis, L. Ragulskis, A. Dabkevičius.Cilindro formos kartoninių pakuočių tyrimai (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

T. A. Antal.Naujas sraigtinių krumpliaračių su modifikuoto aukščio krumplio galvute projektavimo algoritmas (straipsnis anglų kalba)
C. Szep, S.-D. Stan, V. Csibi, R. Bălan.Trijų laisvės laipsnių roboto konstrukcijos, kinematikos ir tikslumo modeliavimo tyrimai (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

M. Karshakov.Stumdomo dviejų pjovimo įrankių bloko darbo ypatumo tyrimas tekinant skyles (straipsnis anglų kalba)
B. Fnides, M. A. Yallese, T. Mabrouki, J-F. Rigal.Paviršiaus šiurkščio nustatymo modelis tekinant sukietintą, karščiui atsparų plieną mineralų keramikos įrankiu (straipsnis anglų kalba)
R. Kandrotaitė Janutienė.Įanglinto paviršiaus įtaka plieno plastinėms savybėms atleidimo metu (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

SLUOKSNIUOTŲ SFERINIŲ DALELIŲ TAMPRAUS KONTAKTO TYRIMAS BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

J. Garjonis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: jonas.garjonis@fm.vgtu.lt

R. Kačianauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rkac@fm.vgtu.lt

E. Stupak

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva,
el.p.:
eugenius.stupak@fm.vgtu.lt

V. Vadluga

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: vvad@fm.vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas dviejų tamprių nehomogeninių sferinių dalelių kontakto tyrimas naudojantis baigtinių elementų metodu ir ištirti skirtingi specifiniai dalelių parametrai. Dalelės sudarytos iš palyginti standžiai tampraus paviršinio sluoksnio ir palyginti minkšto branduolio.

Modeliavimas atliktas pateikiant rezultatus analogiškai Hertzo kontakto teorijai. Svarbiausią vietą čia užima kontakto jėgos ir poslinkio priklausomybė, kuri tiesiogiai taikoma diskrečiųjų elementų metodo skaičiavimuose. Kontakto fizikinės savybės apibūdinamos santykiniu efektyviuoju tamprumo moduliu, kuris nustatomas BE skaičiavimais ir priklauso nuo branduolio savybių ir apvalkalo storio.

Pilnas straipsnio tekstas


PLYŠIO ATSIVĖRIMO TYRIMAS BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU ESANT MAŽACIKLIAM APKROVIMUI

A. Jakušovas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: aliusjakusovas@yahoo.com

M. Daunys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Mykolas.Daunys@ktu.lt

Reziumė

Darbe lyginami analitiniu, baigtinių elementų ir eksperimentiniu metodais gauti rezultatai, t. y. plyšio atsivėrimo dydis ir jo kontūro kreivė cikliškai simetriškai apkrautame bandinyje, priklausomai nuo ciklų skaičiaus ir apkrovimo lygio. Eksperimente naudojamas plieno 45 stačekampės formos bandinys su centriniu plyšiu. Analitinės išraiškos buvo gautos pasinaudojus Irvino ir Machutovo priklausomybėmis, o BEM skaičiavimams buvo naudojami programų sistemos COSMOSWorks ir ANSYS. Darbe atsižvelgta į modelio geometrijos įtaką plyšio atsivėrimui. Rezultatai parodė, kad eksperimentai ir BEM gauti duomenys gerai sutapo, o naudojant analitines priklausomybes geras rezultatas gaunamas tik plyšio viršūnėje.

Pilnas straipsnio tekstas


LAUKO LYGČIŲ TAIKYMAS APRAŠANT STORUS SUKINIO FORMOS KEVALUS, PAGAMINTUS IŠ FUNKCIŠKAI PAGERINTŲ MEDŽIAGŲ KREIVINĖJE KOORDINAČIŲ SISTEMOJE

M. Zamani Nejad

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos katedra, Teheranas, Iranas, el.p.: mzamani@modares.ac.ir

G. H. Rahimi

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos katedra, Teheranas, Iranas, el.p.: gh.rahimi.s@gmail.com

M. Ghannad

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, Shahrood, Iranas,
el.p.:
ghannad.mehdi@gmail.com

Reziumė

Naudojantis tenzorių analizės duomenimis, buvo sukurtas pilnas ir nuoseklus 3D lauko lygčių komplektas, skirtas apibūdinti meridiano kryptimi kintančiu didelio storio ir sutartinio kreivio sukinio formos FGM kevalams. Analizuojant FGM sudedamųjų dalių poslinkius, sudaryta judesio diferencialinių lygčių sistema. Kreivinėje koordinačių sistemoje sudaryta dalinių išvestinių diferencialinių lygčių sistema, skirta poslinkiams trimis kryptimis įvertinti. Išvestos lygtys gali būti panaudotos nustatant įtempius bei analizuojant storų sukinio pavidalo kevalų virpesius.

Turint omenyje, kad medžiagos savybės radialine kryptimi kinta netiesiškai, o Puasono koeficientas yra pastovus buvo nustatyti tikslūs FGM hermetiško tuščiavidurio apskritiminio cilindro įtempimai bei poslinkiai apibendrintoje numanomoje įtempimų ir deformacijų plokštumoje.

Nustatytieji nuo nehomogeniškumo konstantos priklausomi poslinkiai ir įtempių pasiskirstymas palyginti su sprendiniais, gautais naudojant baigtinių elementus metodą, pateikiami grafikų pavidalu. Rezultatai, gauti naudojant abu metodus, gerai sutampa.

Pilnas straipsnio tekstas


METODAS STRYPINIŲ STAČIAKAMPIO SKERSPJŪVIO ELEMENTŲ ĮTEMPIŲ-DEFORMACIJŲ BŪVIO PARAMETRAMS STATMENUOSE PJŪVIUOSE TIESIOGIAI APSKAIČIUOTI PAGAL KREIVINES ĮTEMPIŲ DIAGRAMAS

I. Židonis

Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 141, 76353 Šiauliai, Lietuva, el.p.: ipolitas.zidonis@gmail.com

Reziumė

Šis darbas yra ankstesnių darbų tęsinys. Straipsnyje pateikta metodika ir formulės, leidžiančios skaičiavimus atlikti tiesiogiai (be nuoseklaus artėjimo ciklų). Panaudojamos kreivinės medžiagų įtempių diagramos. Formulės sudarytos strypinių stačiakampio skerspjūvio elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti ašiai statmenuose pjūviuose. Jos taikytinos elementams be plyšių (pavyzdžiui, plyšimo momentui apskaičiuoti) ir elementų su plyšiais pjūviams tarp plyšių (armuotų elementų įtempių-deformacijų būviui apskaičiuoti, armatūros deformacijos nukrypimui nuo plokščiųjų pjūvių nustatyti). Įtempių galima ir nepaisyti. Kai elementų tempiamos zonos įtempių nepaisoma, formulės tinka net ir pjūviams ties plyšiu (irimo momentui arba armavimui apskaičiuoti). Tiesiogiai skaičiuoti galima tuomet, kai žinomos kurio nors sluoksnio deformacijų  ir  reikšmės. Kitais atvejais skaičiavimus reikia kartoti.

Čia pateikta tik dalis jau atlikto darbo. Panaudotos penktojo laipsnio kreivinės įtempių diagramos. Kituose straipsniuose numatoma paskelbti formules, kuriose galima imti įvairių formų įtempių diagramas, elementai gali būti su lentynomis ir su plyšiais.

Pilnas straipsnio tekstas


SUVIRINIMO KOKYBĖS ĮTAKOS AUTOMOBILIO DEFORMACINIŲ ZONŲ ELEMENTŲ FUNKCIONALUMUI TYRIMAS

D. Juodvalkis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: djuodvalkis@yahoo.com

J. Sapragonas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: jonas.sapragonas@ktu.lt

P. Griškevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: paulius.griskevicius@ktu.lt

Reziumė

Atlikto tyrimo tikslas buvo nustatyti pakitusių taškinio suvirinimo jungčių charakteristikų įtaką ašinio smūgio metu tipinių automobilio deformacinių zonų elementų absorbuotos  energijos kiekiui, deformavimo pobūdžiui ir deformacijų dydžiui. BE modeliui, kuriuo naudojantis buvo modeliuojama taškinio suvirinimo įtaka bandinio deformavimui, patikrinti atlikti kvazistatiniai ir dinaminiai eksperimentai. Statiniais ir dinaminiais ekeperimentais nustatyta, kad bandinys apkrautas dinaminėmis apkrovomis, absorbuoja nuo 10 % iki 50 % daugiau energijos. Patvirtinta gera BE modeliavimo metu gautų rezultatų koreliacija su dinaminių bandymų rezultatais. Modeliavimas parodė, kad susilpnėjęs taškinis suvirinimas turi nemažos įtakos bandinio elgsenai deformavimo metu ir sumažina absorbuotos energijos kiekį.

Pilnas straipsnio tekstas


AGRESYVIOS CHEMINĖS APLINKOS VEIKIAMO POLIETILENINIO VAMZDŽIO MECHANINIŲ SAVYBIŲ KITIMAS

S. Rehab-Bekkouche

August 20, 1955 universitetas, Medžiagų mechanikos ir augalų priežiūros tyrimų laboratorija (LR3MI), Statybos katedra, Skikda 21000, Alžyras, el.p.: solrehab@yahoo.fr

W. Ghabeche

Badji Mokhtar universitetas, Medžiagų mechanikos ir augalų priežiūros tyrimų laboratorija (LR3MI), Mechanikos katedra, PO Box 12, Annaba 23000, Alžyras, el.p.: wafiag@yahoo.fr

M. Kaddeche

Badji Mokhtar universitetas, Medžiagų mechanikos ir augalų priežiūros tyrimų laboratorija (LR3MI), Mechanikos katedra, PO Box 12, Annaba 23000, Alžyras, el.p.: kaddechemounia@yahoo.fr

N. Kiass

Badji Mokhtar universitetas, Medžiagų mechanikos ir augalų priežiūros tyrimų laboratorija (LR3MI), Mechanikos katedra, PO Box 12, Annaba 23000, Alžyras, el.p.: kiass_n2004@yaho o.fr

K. Chaoui

Badji Mokhtar universitetas, Medžiagų mechanikos ir augalų priežiūros tyrimų laboratorija (LR3MI), Mechanikos katedra, PO Box 12, Annaba 23000, Alžyras, el.p.: chaoui@univ-annaba.org

Reziumė

Projektuojant skysčio transportavimo sistemas, svarbu tinkamai parinkti vamzdyno medžiagą. Gamtinės dujos ir geriamasis vanduo dažniausiai transportuojamas požeminiais polietileninių (PE) vamzdynų tinklais. Yra žinoma, kad sąveikos tarp didelio tankio PE (DTPE) medžiagos ir ją veikiančios aplinkos atsiranda kritinių veiksnių susijusių su struktūros pokyčiais. Šių tyrimų tikslas yra nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų įtaką po žeme klojamų PE vamzdžių mechaninėms savybėms.

Tyrimų rezultatai remiasi įtempių diagramomis bei mechaninio PE atsparumo agresyviai aplinkai nagrinėjimu. Nustatyta, kad tirpikliai blogina mechanines vamzdžių savybes, sumažėja pastebėtas sistemos konstrukcijos standumas. Organiniai tirpikliai pasižymi ypatingomis oksidacinėmis savybėmis, dėl kurių susilpnėja PE grandines, o rūgštys, pavyzdžiui H2SO4, palyginti su minėtais tirpikliais, mažiau turi įtakos vamzdžių mechaninėms savybėms. Žalia nafta vidutiniškai veikia PE, nors yra žinoma, kad ji gadina daugelį polimerų. Naudojant tirpiklius, žalios naftos tamprumo modulis sumažėja net iki 64 %. Tai sukelia didelių problemų požeminiams PE vamzdynų tinklams. Projektuojant konstrukcijas, kai PE sąveikauja su agresyvia aplinka, skaičiavimo lygtys turi būti koreguojamos atsižvelgiant į ilgalaikes apkrovas.

 

Pilnas straipsnio tekstas


CILINDRO FORMOS KARTONINIŲ PAKUOČIŲ TYRIMAI

E. Kibirkštis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

V. Bivainis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: vaidas.bivainis@ktu.lt

L. Ragulskis

Vytauto Didžiojo universitetas, Vileikos 8, 44404 Kaunas, Lietuva, el.p.: l.ragulskis@if.vdu.lt

A. Dabkevičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturas.dabkevicius@ktu.lt

Reziumė

Skaitmeniniais metodais, naudojant trimačius elementus, ištirtas cilindro formos kartono pakuotės, kaip kevalo tipo konstrukcijos, stabilumas.

Atlikti cilindro ir stačiakampio formos kartoninių pakuočių eksperimentiniai tyrimai. Nustatyta formos - cilindro ir stačiakampio - įtaka pakuotės mechaninėms charakteristikoms. Parodyta, kad cilindrinė pakuotė atlaiko apie 2.4 karto didesnę vertikaliąją ašinę gniuždymo apkrovą, nei stačiakampė, panašios masės ir geometrinių parametrų pakuotė. Atlikti naudojamos medžiagos - kartono savybių įtakos pakuotės atsparumui gniuždymui tyrimai. Pateiktas skaitmeninių cilindrinės pakuotės tyrimų duomenų ir eksperimentinių tyrimų rezultatų, taip pat pakuočių šoninio paviršiaus deformacijų pobūdžio palyginimas. Gauti tyrimų rezultatai taikomi pakuotėms projektuoti.

Pilnas straipsnio tekstas


NAUJAS SRAIGTINIŲ KRUMPLIARAČIŲ SU MODIFIKUOTO AUKŠČIO KRUMPLIO GALVUTE PROJEKTAVIMO ALGORITMAS

T. A. Antal

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Romunija,

el.p.: Tiberiu.Alexandru.Antal@mep.utcluj.ro

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas naujas sraigtinių krumpliaračių su modifikuoto aukščio krumplio galvute projektavimo algoritmas. Siekiant pailginti naudojimo trukmę taikoma keletas plokščiųjų krumpliaračių (varantysis ir varomasis krumpliaračiai išdėstyti vienoje plokštumoje) su modifikuoto aukščio krumplio galvute projektavimo metodų. Erdvinių krumpliaračių su modifikuoto aukščio krumplio galvute (jų ašys nelygiagrečios ir nesusikerta) projektavimo metodai techninėje literatūroje neaprašyti. Mechanizmo nusidėvėjimas turi įtakos krumpliaračių ilgaamžiškumui. Norint įvertinti krumplio šoninių paviršių tarpusavio slydimą, turi būti nustatyti slydimo koeficientai. Sprendimo algoritmas paremtas teorija, kuri išplečia slydimo koeficientų nustatymą, pritaikytą plokštiesiems krumpliaračiams, iki erdvinių. Slydimo koeficientai lyginami didžiausio slydimo taškuose, siekiant suvienodinti nusidėvėjimą šiuose dviejuose taškuose. Mechanizmo geometriniai matmenys nustatomi suvienodinus slydimą. Spendimui panaudota MATLAB sistema, leidžianti tiesiogiai išspręsti netiesines lygtis, jų sistemas, atlikti modifikavimą, naudojant genetinį algoritmą. Gauti sprendiniai panaudoti geometriniams matmenims apskaičiuoti. Genetinis algoritmas naudojamas siekiant iki minimumo sumažinti lyginamas slydimo vertes.

Pilnas straipsnio tekstas


TRIJŲ LAISVĖS LAIPSNIŲ ROBOTO KONSTRUKCIJOS, KINEMATIKOS IR TIKSLUMO MODELIAVIMO TYRIMAI

C. Szep

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: szep_crysty84@yahoo.com

S.-D. Stan

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: sergiustan@ieee.org

V. Csibi

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: csibiven@yahoo.com

R. Bălan

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: radubalan@yahoo.com

Reziumė

Neturintys specialaus teorinio paruošimo roboto kinematikos derinimo metodai iššaukia jo kinematinio modelio linijines diferencialines paklaidas. Šis modelis paremtas Jakobino tiesioginiu kinematiniu modeliu, atsižvelgiant į kuriamo modelio parametrus. Roboto tikslumas susijęs su jo pozicionavimu, jis nusakomas roboto gebėjimu pasiekti reikalingą padėtį atžvilgiu fiksuotos absoliutinės koordinačių sistemos tam tikru dydžiu. Toks apibrėžimas lengvai išplečiamas į trajektorijos sekimą. Taigi roboto tikslumas gali būti apibrėžiamas kaip jo gebėjimas sekti reikiamą trajektoriją atžvilgiu absoliutinės fiksuotos koordinačių sistemos tam tikru matu.

Pilnas straipsnio tekstas


STUMDOMO DVIEJŲ PJOVIMO ĮRANKIŲ BLOKO DARBO YPATUMO TYRIMAS TEKINANT SKYLES

M. Karshakov

"Angel Kunchev" Rousse universitetas, Mašinų gamybos ir technologijos katedra, Rousse 700, Bulgarija, el.p.: mkarshakov@ru.acad.bg

Reziumė

Tekinant gilias, palyginti mažo skersmens skyles, dažnai naudojamas dviejų peilių, išdėstytų 180º kampu, judantis įrenginys. Šis įrenginys užtikrina didelį technologinės sistemos stabilumą bei reikiamą matmenų tikslumą. Straipsnyje teoriškai nagrinėjama įrankių bloko ašinio stūmimo įtaka apdirbamų skylių briaunų tiesumui visu skylės perimetru. Galutiniai kiekybinių tyrimų rezultatai gali būti taikomi praktikoje.

Pilnas straipsnio tekstas


PAVIRŠIAUS ŠIURKŠČIO NUSTATYMO MODELIS TEKINANT SUKIETINTĄ, KARŠČIUI ATSPARŲ PLIENĄ MINERALŲ KERAMIKOS ĮRANKIU

B. Fnides, M. A. Yallese

1945 Gegužės 8-osios universitetas, Mechanikos ir konstrukcijų laboratorija (LMS), Mechanikos katedra, Guelma 24000, Alžyras, el.p.: fbrahim@yahoo.fr

T. Mabrouki, J-F. Rigal

Konstrukcijų ir kūnų kontakto mechanikos laboratorija (LaMCoS),  INSA de Lyon, 20 Albert Einstein alėja, 69 621 Villeurbanne Cedex, Prancūzija, el.p.: jean-francois.rigal@insa-lyon.fr

Reziumė

Šie eksperimentiniai tyrimai skirti paviršiaus šiurkščio parametrams nustatyti greitai tekinant gausiai legiruotą plieną X38CrMoV5-1. Iki 50 HRC kietumo užgrūdintas nevolframinis karščiui ir dilimui atsparus plienas, sukurtas Cr-Mo-V pagrindu apdirbamas mineralų keramikos įrankiu (plokštelės CC650 cheminė sudėtis 70%Al2O3+30%TiC). Jis naudojamas gaminti didelias apkrovas atlaikančioms formoms, tinkančioms lieti slegiant, ilgaamžėms kietlydinio plokštelėms, plastikiniams liejiniams, veikiamiems didelio slėgio, ir kaltų antgaliams.

Remiantis baigtiniu 33 faktorialiniu modeliavimu, atlikti 27 eksperimentiniai tyrimai. Kiekvieno parametro kitimo ribos nustatytos trijuose skirtinguose lygiuose: žemame, vidutiniame ir aukštame. Siekiant įvertinti kiekvieno pjovimo režimo įtakos laipsnį paviršiaus šiurkščiui, „Minitab" programine įranga (sudėtiniu regresijos metodu) paruošti matematiniai modeliai. Šie modeliai galėtų būti naudingi parenkant pjovimo režimo kintamuosius pageidaujamiems paviršiaus šiurkščio parametrams užtikrinti. Jie gali būti panaudojami t greitojo pjovimo procesui optimizuoti.

Rezultatai rodo, kad paviršiaus šiurkščiui daugiausia įtakos turi pastūmos dydis ir pjovimo greitis. Pjovimo gylis ypatingos reikšmės neturi.

Pilnas straipsnio tekstas


ĮANGLINTO PAVIRŠIAUS ĮTAKA PLIENO PLASTINĖMS SAVYBĖMS ATLEIDIMO METU

R. Kandrotaitė Janutienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: raskand@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas plieno bandinių su įanglintu paviršiumi plastinių savybių tyrimas žemojo atleidimo metu. Įanglinti dirbiniai dažnai deformuojasi grūdinant, todėl pagrindinis tyrimo tikslas buvo patyrinėti vieną iš galimų detalių lyginimo būdų - kreivų bandinių lenkimą kaitinant atleidimo temperatūroje virsminio plastiškumo metu, kai net nedidelės išorinės apkrovos gali smarkiai deformuoti gaminį. Ištirta plieno plastiškumo atleidimo temperatūroje priklausomybė nuo anglies kiekio ir nesimetriško įanglinimo poveikis plieno virsminio plastiškumo efektui, įvertinant struktūrinius gniuždymo ir tempimo įtempius, atsiradusius dėl tūrinių pokyčių.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius