Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.6(74)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

R. Janulionis, M. Daunys, G. Dundulis, A. Grybėnas, R. Karalevičius.Skaitinis ir eksperimentinis vandenilio įtakos ZR-2,5%NB lydinio irimo tąsumo charakteristikoms tyrimas (straipsnis anglų kalba)
R. Balevičius, R. Kačianauskas, V. Vadluga.Trimatis granuliuotos medžiagos įtempių, atsiradusių piramidinėje talpykloje po supylimo, modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
A. Žiliukas.Sudėtingai apkraunamų plokštelių klupdymas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

M.A. Zhurauski, E. Dragašius, E.V. Korobko, Z.A. Novikova. Intelektualių skysčių mechaninių savybių kitimas esant jungtiniam elektrinio ir magnetinio laukų poveikiui (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

A. Fedaravičius, P. Šaulys, P. Griškevičius.Minos imitatoriaus sąveikos su neside-formuojančiu paviršiumi modeliavimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

V. Jankovski, J. Atkočiūnas.Optimalių plieninių santvarų tiesioginis tikimybinis projektavimas matlab aplinkoje (straipsnis anglų kalba)
R. Belevičius, D. Šešok.Globalusis pamatų sijynų optimizavimas genetiniais algoritmais (straipsnis anglų kalba)
A. Nowak, M. Wozniak.Daugiapakopė modulinių mechatroninių sistemų analizė (straipsnis anglų kalba)
E. Rukuiža, V. Eidukynas, J. Dulevičius.Sėdynės standumo ir slopinimo parametrų įtaka tarpslankstelinėms jėgoms krūtinės ir liemens stuburo linkių sandūroje (straipsnis anglų kalba)
T. Kässi, S. Leisti, T. Puheloinen.Gaminio modulinio projektavimo poveikis judriajai gamybai (straipsnis anglų kalba)
A-M. Hämäläinen, J. Salo, J. Martikainen.Nelegiruoto plieno vielos galinių paviršių virinimas aplydymu (straipsnis anglų kalba)
S.-D. Stan, R. Bălan, V. Mătieş.Trijų laisvės laipsnių medicininio lygiagrečiojo roboto modeliavimas, projektavimas ir valdymas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

P. Ambroza, T. Pilkaitė, S. J. Chodočinskas.Cheminės sudėties ir struktūros įtaka apvirinto konstrukcinio plieno savybėms (straipsnis anglų kalba)
R. Kandrotaitė Janutienė, J. Žvinys.Anglinio spyruoklių plieno virsminio plastiškumo ir relaksacinių savybių tyrimas atleidimo metu (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

SKAITINIS IR EKSPERIMENTINIS VANDENILIO ĮTAKOS ZR-2,5%NB LYDINIO IRIMO TĄSUMO CHARAKTERISTIKOMS TYRIMAS

R. Janulionis

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: rjanulionis@mail.lei.lt

M. Daunys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: mykolas.daunys@ktu.lt

G. Dundulis

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: gintas@mail.lei.lt

Kauno technologijos universitetas, 37 Mickeviciaus str., 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: gintautas.dundulis@ktu.lt

A. Grybėnas

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: agrybenas@mail.lei.lt

R. Karalevičius

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: rekara@mail.lei.lt

Reziumė

Darbo tikslas - vandenilio įtakos RBMK-1500 reaktoriaus kuro kanalų vamzdžių Zr-2.5%Nb lydinio (TMA-2) irimo tąsumo charakteristikoms eksperimentinis tyrimas bei skaitinis modeliavimas baigtinių elementų metodu. Irimo tąsumo charakteristikų skaičiavimas atliktas remiantis eksperimentiškai nustatytomis mechaninėmis cirkonio lydinio savybėmis, esant vandenilio kiekiui iki 137 ppm. Gautus skaičiavimo rezultatus palyginius su eksperimentiniais duomenimis, nustatyta, kad apskaičiuotų įtempių intensyvumo koeficientų KQ ir KC* reikšmės, taip pat jų priklausomybės nuo vandenilio koncentracijos yra tarp eksperimentinių taškų. Įskaitant eksperimentinių rezultatų sklaidą, jų nuokrypis nuo skaičiavimo rezultatų neviršija 6%. Buvo nustatyta, kad, padidėjus vandenilio koncentracijai cirkonio lydinyje iki 137 ppm, esant 20°С, įtempių intensyvumo koeficientas sumažėja 13%, o KC* - 24%.

Pilnas straipsnio tekstas


TRIMATIS GRANULIUOTOS MEDŽIAGOS ĮTEMPIŲ, ATSIRADUSIŲ PIRAMIDINĖJE TALPYKLOJE PO SUPYLIMO, MODELIAVIMAS

R. Balevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva,

el.p.: Robertas.Balevicius@st.vgtu.lt

R. Kačianauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rkac@fm.vgtu.lt

V. Vadluga

Vilniaus Gedimino technikos universitas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius-40, Lietuva, el.p.: vvad@fm.vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas trimatis granuliuotos medžiagos įtempių, veikiančių piramidinėje talpykloje po medžiagos supylimo, modeliavimas. Erdviniai įtempių laukai apskaičiuoti nustačius daleles veikiančias kontakto jėgas ir jas suvidurkinus užsiduotame medžiagos tūryje. Įtempių pasiskirstymo laukai patvirtinti remiantis žinomais kontinuumo mechanikos teiginiais. Įtempių pasiskirstymo koeficientas, naudojamas diferencialinio pjūvio metodikoje, patikslintas atsižvelgiant į nustatytus įtempių erdvinio būvio rezultatus.

Pilnas straipsnio tekstas


SUDĖTINGAI APKRAUNAMŲ PLOKŠTELIŲ KLUPDYMAS

A. Žiliukas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: antanas.ziliukas@ktu.lt

Reziumė

Lenkimo momento apkrovos veikiamos ilgos ir plonos plokštelės dažnai netenka stabilumo. Sprendiniai lenkimo apkrovų poveikiui nustatyti yra gauti, o lenkimo momento ir papildomo sukimo momento poveikiui nustatyti tokių sprendinių nėra. Siūloma stabilumo lygtis gali būti išsprendžiama naudojantis Lagranžo konstantų variacijomis, tačiau sunku nustatyti kraštines sąlygas. Paprasčiau ši problema sprendžiama energiniu metodu. Darbe siūlomas naujas stabilumo lygties sprendinys lenkimo ir papildomo sukimo atveju.

Pilnas straipsnio tekstas


INTELEKTUALIŲ SKYSČIŲ MECHANINIŲ SAVYBIŲ KITIMAS ESANT JUNGTINIAM ELEKTRINIO IR MAGNETINIO LAUKŲ POVEIKIUI

M. A. Zhurauski

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: mikalai.zhurauski@ktu.lt

E. Dragašius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.dragasius@ktu.lt

E. V. Korobko

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos A. V. Luikovo šilumos ir masės mainų institutas, P. Brovka 15, 220072 Minskas, Baltarusija, el.p.: eva@itmo.by

Z. A. Novikova

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos A. V. Luikovo šilumos ir masės mainų institutas, P. Brovka 15, 220072 Minskas, Baltarusija, el.p.: eva@itmo.by

Reziumė

Darbe pateikiami magnetoelektroreologinių skysčių - terpių, jautrių ir elektrinio, ir magnetinio laukų poveikiui, mechaninių savybių eksperimentinio tyrimo rezultatai. Tirtoms įvairios sudėties medžiagoms būdingas sinergetinis efektas: kartu veikiant elektriniam ir magnetiniam laukams susidaręs šlyties įtempių padidėjimas viršija dėl atskirų elektrinio ir magnetinio laukų poveikių atsirandančių padidėjimų sumą. Galimybė valdyti minėtas savybes, naudojant du nepriklausomus fizinius kanalus, sudaro sąlygas naudoti minėtas terpes daugelyje įrenginių ir technologinių procesų (šilumokaičiuose, hidraulinėse sistemose, virpesių slopintuvuose ir kt.).

Pilnas straipsnio tekstas


MINOS IMITATORIAUS SĄVEIKOS SU NESIDE-FORMUOJANČIU PAVIRŠIUMI MODELIAVIMAS

A. Fedaravičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algimantas.fedaravicius@ktu.lt

P. Šaulys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: povilas.saulys@stud.ktu.lt

P. Griškevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: paulius.griskevicius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikti minosvaidžių treniruoklių minos imitatoriaus sprogdiklio gaubtelio sąveikos su nesideformuojančio ir grunto paviršiumi tyrimai. Tam tikslui sudaryta eksperimentinių tyrimų metodika, sukurtas stendas ir atlikti eksperimentiniai tyrimai. Eksperimento metu nustatytos gaubtelio deformacijos ir gautos sąveikos jėgos priklausomybės nuo gaubtelio deformacijų ir smeigės poslinkio esant įvairiems sąveikos kampams. Naudojant LS-DYNA programą, atliktas gaubtelio sąveikos su nesideformuojančiu paviršiumi kompiuterinis modeliavimas ir pateikti tyrimo rezultatai. Taip pat parodyti minos imitatoriaus sprogdiklio gaubtelio deformacijų, esant įvairiems šaudymo kampams, poligoninių bandymų rezultatai.

Pilnas straipsnio tekstas


OPTIMALIŲ PLIENINIŲ SANTVARŲ TIESIOGINIS TIKIMYBINIS PROJEKTAVIMAS MATLAB APLINKOJE

V. Jankovski

Vilniaus Gedimino technikos universitas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: JWMsoftcorp@gmail.com

J. Atkočiūnas

Vilniaus Gedimino technikos universitas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: juozas.atkociunas@st.vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas optimalių plieninių santvarų tiesioginis tikimybinis projektavimas taikant matematinį programavimą. Projektuojant atsižvelgiama į medžiagų fizikinių-mechaninių savybių, elementų skerspjūvių geometrinių charakteristikų bei išorinių poveikių variacijas, taip pat į elementų stiprumo atsargos ir stabilumo patikimumo reikalavimus. Sudarytas optimalių santvarų projektavimo netiesinio matematinio programavimo uždavinio matematinis modelis. Pasiūlytas santvaros elementų projektavimo iš sortimentinių profiliuočių, tiesiogiai vertinant jų diskretinių charakteristikų sklaidą, algoritmas. Projektavimo algoritmas realizuotas MATLAB aplinkoje, autorių sukurtoje JWM SAOSYS Toolbox v0.40 konstrukcijų modeliavimo baigtiniais elementais, analizės ir optimalaus projektavimo sistemoje. Pateiktas tiltinės santvaros, veikiamos vienkartės apkrovos, tiesioginio tikimybinio optimalaus projektavimo pavyzdys.

Pilnas straipsnio tekstas


GLOBALUSIS PAMATŲ SIJYNŲ OPTIMIZAVIMAS GENETINIAIS ALGORITMAIS

R. Belevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rb@fm.vgtu.lt

D. Šešok

Vilniaus Gedimino technikos universitas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: dms@fm.vgtu.lt

Reziumė

Pateikti polių išdėstymo rostverkiniuose pamatuose globaliojo optimizavimo matematiniai modeliai ir skirtingi sprendimo algoritmai - lokalioji paieška pradedant nuo kvazioptimalaus sprendinio bei globalioji paieška šakų ir rėžių algoritmu ir genetiniais algoritmais. Sprendimo metu minimizuojama didžiausia absoliutiniu dydžiu vertikali reakcija, kylanti bet kuriame iš polių.  Optimizavimo uždavinys yra netiesinis ir daugiaekstremis. Tikslo funkcijos vertę pateikia „juodosios dėžės" principu veikianti baigtinių elementų programa. Skirtingų optimizavimo technikų palyginimas aiškiai rodo genetinių algoritmų perspektyvumą šio tipo uždaviniams: racionalų sprendinį įmanoma rasti per inžinerinei praktikai priimtiną sprendimo laiką. Be to, kelis kartus sprendžiant uždavinį genetiniais algoritmais, galima surasti kelias skirtingas sprendinio topologijas su artimomis tikslo funkcijos vertėmis ir iš jų pasirinkti tinkamiausią inžinerinei praktikai.

Pilnas straipsnio tekstas


DAUGIAPAKOPĖ MODULINIŲ MECHATRONINIŲ SISTEMŲ ANALIZĖ

A. Nowak, M. Woźniak

Silezijos technikos universiteto Matematikos instituto Matematikos ir fizikos fakultetas, Kaszubska 23, 44-101 Glivica, Lenkija, el.p.: andrzej.nowak@polsl.pl, marcin.wozniak@polsl.pl

Reziumė

Šiame straipsnyje aprašoma modulinių mechatroninių sistemų su PID tipo aktyviuoju reguliavimo elementu daugiapakopė analizė. Analizuojamos aktyviosios mechatroninės sistemos modeliavimas su grįžtamojo ryšio valdymo posistemiu. Aprašomas algoritmas taikomas modulinei sistemai su reguliatoriumi, kuris pirmasis modulis yra įrenginys, skirtas elektrai tiekti, o antrasis - modeliuojamas grįžtamojo ryšio valdymo posistemis. Naudojant MAPLE programinę įrangą atlikti modulio dinaminių charakteristikų tam tikri skaičiavimai.

Pilnas straipsnio tekstas


SĖDYNĖS STANDUMO IR SLOPINIMO PARAMETRŲ ĮTAKA TARPSLANKSTELINĖMS JĖGOMS KRŪTINĖS IR LIEMENS STUBURO LINKIŲ SANDŪROJE

E. Rukuiža

Kauno technologijos universitetas, Mickeviciaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.rukuiza@stud.ktu.lt

V. Eidukynas

Kauno technologijos universitetas, Mickeviciaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas.eidukynas@ktu.lt

J. Dulevičius

Kauno technologijos universitetas, Mickeviciaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: jonas.dulevicius@ktu.lt

Reziumė

Tyrimo tikslas - nustatyti sėdynės standumo ir slopinimo parametrų įtaką tarpslankstelinėms jėgoms krūtinės ir liemens stuburo linkių sandūroje veikiant smūginei apkrovai. Tuo tikslu kinematinės-dinaminės analizės sistema MSC.Adams bei jos priedu biomechaninių sistemų dinamikai tirti LifeMOD sukurtas erdvinis skaičiuojamasis modelis, apimantis patį vairuotojo manekeną, kurio kūno padėtis atitinka vairuotojo sėdėseną ir keičiamo standumo bei slopinimo sėdynę. Sukurtame vairuotojo modelyje stuburas sudarytas iš keturių segmentų, atitinkančių žmogaus stuburo linkius. Tyrimų metu apskaičiuotas kontaktinės jėgos tarp stuburo slankstelių kitimas krūtinės ir liemens stuburo linkių sandūroje sistemą žadinant kinematiniu impulsu vertikalia kryptimi esant skirtingiems žmogaus-sėdynės kontakto parametrams (standumui bei slopinimui). Nustatytas automobilio sėdynės standumo ir slopinimo santykis, kuriam esant kontaktinė jėga tarp stuburo slankstelių yra mažiausia.

Pilnas straipsnio tekstas


GAMINIO MODULINIO PROJEKTAVIMO POVEIKIS JUDRIAJAI GAMYBAI

T. Kässi

Lappeenrantos technologijos universitetas, P.O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: tuomo.kassi@lut.fi

S. Leisti, T. Puheloinen

Tarptautinė komercinės veiklos įrenginių AB, P.O.Box 265, FI-00101, Helsinkis, Suomija,

el.p.: simo.leisti@fi.ibm.com, tuomas.puheloinen@fi.ibm.com

 

Reziumė

Gaminių modulinis projektavimas labai naudingas įvairioje gamybinės įmonės veikloje - ir gamyboje, ir kitose verslo funkcijose ir procesuose. Šiame straipsnyje pateikiamos bendros sąvokos ir metodai, naudojami gaminių vadyboje nustatant gaminių įvairovę. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - padėti suprasti gaminio modulinio projektavimo koncepcijos svarbą. Aprašomos specialios gaminių ir jų modulinio projektavimo valdymo ypatybės. Eksperimentinėje dalyje aprašomas sukurtas preliminarus modelis, skirtas gaminių modulinio projektavimo laipsniui ir formai įvertinti. Pagrindinė straipsnio idėja - išanalizuoti ir aprašyti gaminio moduliškumo laipsnį. Galiausiai ši analizė panaudota kai kurių pagrindinių regeneracinių šildymo katilų rinkimo vienetų moduliškumui nustatyti.

Pilnas straipsnio tekstas


NELEGIRUOTO PLIENO VIELOS GALINIŲ PAVIRŠIŲ VIRINIMAS APLYDYMU

A-M. Hämäläinen

Lappeenrantos technologijos universitetas, P.O. Box 20 FI-53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: anna-mari.hammalainen@lut.fi

J. Salo

Ab „Ovako viela", Dalsbrukwagen 709, FI-25900 Dalsbrukas, Suomija, el.p.: janne.salo@ovako.com

J. Martikainen

Lappeenrantos technologijos universitetas, P.O. Box 20 FI-53851 Lappeenranta, Suomija,

el.p.: jukka.martikainen@lut.fi

Reziumė

Svarbiausi tokio virinimo parametrai aplydomosios siūlės susidarymo trukmė ir elektros srovės įtampa bei vielos galinių paviršių suspaudimo jėga ir dydis. Jei išvardinti parametrai yra aukšti, tai sujungimo paviršiai tampa labai plastiški ir tinkamai suderinti suspaudimo jėgą yra sunku. Jei minėti parametrai yra žemi, tai virimo metu nesusidaro pakankamas sujungtų paviršių plastiškumas ir tokiu būdu gaunamas netinkamas jungiamų paviršių apspaudimas prieš virinimą. Aplydomosios siūlės kokybė taip pat būna nepakankama jungiamojo ploto dydžiu; tai rodo virinimo parametrų optimizavimo būtinybę, siekiant aplydomosios siūlės aukštos kokybės virinimo metu.

Kalibruotos vielos ritinių gamyboje nesibaigiantis valcavimo procesas galėtų pagerinti gamybos našumą ir lankstumą. Šie parametrai gali būti gerinami judančiąja aplydomosios siūlės virinimo sistema, kuri naudojama sujungti įkaitintiems vielos gamybos ruošiniams prieš valcavimą. Kadangi aplydomosios siūlės virinimo procesui kokybė yra ypač svarbi, tai straipsnyje atlikti tyrimai skirti virinimo laiko ir proceso kokybės santykiui nustatyti.

Aplydomosios siūlės bandinių medžiagos struktūra ir charakteristikos esant skirtingam virinimo laikui nustatytos irimo bandymais. Virinimo proceso bandymų rezultatai parodė, jog ne visi bandiniai atitiko kokybės reikalavimus.

Pilnas straipsnio tekstas


TRIJŲ LAISVĖS LAIPSNIŲ MEDICININIO LYGIAGREČIOJO ROBOTO MODELIAVIMAS, PROJEKTAVIMAS IR VALDYMAS

S.-D. Stan

Cluj-Napoko technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: sergiustan@ieee.org

R. Bălan

Cluj-Napoko technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: radubalan@yahoo.com

V. Mătieş

Cluj-Napoko technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: matiesvistrian@yahoo.com

Reziumė

Straipsnyje supažindinama su lygiagrečiojo roboto ISOGLIDE3 projektavimu ir jo valdymo imitavimu.

Pateikiama novatoriška vartotojo sąsajos programa, skirta trijų laisvės laipsnių lygiagrečiojo roboto kokybiškam valdymui. Sukurta sąsajos programa buvo imituojama ir bandoma virtualioje aplinkoje, gauti rezultatai pateikiami MATLAB, Simulik ir SimMechanics sistemose. Palyginti su kitais lygiagretaus tipo manipuliatoriais, roboto ISOGLIDE3 charakteristikos yra geresnės kokybės, pavyzdžiui, jo konstrukcija yra lengva. Dėl savo tikslumo, gerų dinaminių charakteristikų aprašomas trijų laisvės laipsnių lygiagretusis robotas gali būti naudojamas chirurgijoje.

Pilnas straipsnio tekstas


CHEMINĖS SUDĖTIES IR STRUKTŪROS ĮTAKA APVIRINTO KONSTRUKCINIO PLIENO SAVYBĖMS

P. Ambroza

Kauno technologijos universitetas, Kestucio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: petras.ambroza@ktu.lt

T. Pilkaitė

Kauno technologijos universitetas, Kestucio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: tilma@ktu.lt

S.J. Chodočinskas

Kauno technologijos universitetas, Kestucio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: sangau@ktu.lt

Reziumė

Darbe ištirta lankiniu būdu milteliniais elektrodais po fliusu apvirinto plieno 45 struktūra ir savybės. Miltelinių elektrodų užpildui panaudoti plieno P6M5 milteliai, išskirti iš grąžtų šlifavimo šlamo, bei chromo ir grafito pramoninės gamybos milteliai. Apvirintų sluoksnių struktūra ir savybės ištirtos metalografiniu ir rentgenografiniu būdais, matuojant kietumą, spektrine analize nustatant cheminę sudėtį. Eksperimentiniu štampu nustatytas apvirintų puansonų patvarumas. Karpant elektrotechninį plieną, apvirinti puansonai, palyginti su įrankiniu plienu XBГ, dilo mažiau.

Pilnas straipsnio tekstas


ANGLINIO SPYRUOKLIŲ PLIENO VIRSMINIO PLASTIŠKUMO IR RELAKSACINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS ATLEIDIMO METU

R. Kandrotaitė Janutienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: raskand@ktu.lt

J. Žvinys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: jzvinys@ktu.lt

Reziumė

Atleidžiamų išorinės jėgos išlenktų grūdinto plieno bandinių įtempiai relaksuoja dėl virsminio plastiškumo ir gaunama labai didelė plastinė deformacija. Virsminiam plastiškumui ir įtempių relaksacijai tirti buvo parinktos trys anglinio plieno markės, turinčios skirtingą anglies kiekį (0.45%, 0.65% ir 0.85%). Darbe aptariamas virsminio plastiškumo ir įtempių relaksacijos savybių praktinis pritaikymas.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius